Wijkteams: samenwerken met professionele ondersteuning en zorg

Als wijkteam werk je ook samen met beroepskrachten, die geen onderdeel zijn van het wijkteam. Een deel daarvan kan bij uitstek een signalerende rol vervullen. Daarnaast doe je als wijkteam een beroep op professionals die over specialistische kennis beschikken. Wat kunnen deze professionals voor jou als wijkteam betekenen en hoe zorg je voor een goede samenwerking?

Professionals met signalen - de eerste ring

Professionals in de wijk, zoals de huisarts, de wijkagent, de woonconsulent van de woningcorporatie of de leerkracht op school zijn van groot belang voor het wijkteam. Deze professionals vangen signalen op, en kunnen op hun beurt de inwoner doorverwijzen naar het wijkteam. Een warme overdracht of samen contact opnemen met het wijkteam is daarin erg belangrijk. Dit zorgt ervoor dat de cliënt ‘aankomt’, en dat de professionals van elkaar weten dat zij beiden betrokken zijn bij de cliënt. Voor het doen slagen van een dergelijke ‘overdracht’ is het belangrijk dat professionals in de wijk en het wijkteam elkaar kennen, weten te vinden en samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. Duidelijkheid over de samenwerking en afspraken over de taakverdeling zorgen ervoor dat de begeleiding efficiënter en effectiever kan worden ingezet.

Professionals met specialistische kennis - de tweede ring

Afhankelijk van de samenstelling en de opdracht van het wijkteam, zijn specialisten nodig om specifieke problematiek aan te pakken. Wanneer je werkt in een breed inzetbaar, generalistisch wijkteam, zul je vaker een specialist betrekken bij meer complexe vragen. In de tweede ring zitten organisaties uit de eerste en de tweede lijn. Denk aan scholen, het CJG, de eerstelijns gezondheidszorg, Veilig Thuis (advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling), de GGD, de GGZ, de VG-sector, sociaal raadslieden, schuldhulpverlening en Werk & Inkomen. 

Het wijkteam kan deze specialisten raadplegen, tijdelijk betrekken of naar hen doorverwijzen. Als wijkteam houd je zoveel mogelijk de regie, zodat je het principe van één gezin, één plan, één regisseur zoveel mogelijk waarborgt. Wanneer de regie naar een andere partij overgaat is het belangrijk dat de cliënt en de betrokken partijen dit weten en accepteren.

Tips

  • Formuleer met partijen in de eerste en tweede ring de wijze waarop je hen kunt betrekken, hoe en wanneer je naar hen doorverwijst en wie in de verschillende situaties de regie houdt.
  • Werk continu aan relatiebeheer: Breng relevante professionals in kaart, prioriteer deze lijst en verdeel de contacten onder de leden van het wijkteam.
  • Onderhoud je relaties, en zorg voor een stevig en dekkend netwerk. Actualiseer de contacten en afspraken regelmatig. Relatiebeheer zorgt op termijn voor een effectieve en efficiënte aanpak van je werk.

Samenwerking zorg en welzijn

De samenwerking tussen zorg en welzijn verloopt niet altijd soepel. Dat heeft te maken met verschillende ‘talen’ in de sectoren, losstaande financieringsstromen en soms ook met angst voor concurrentie. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden en om te proberen er met elkaar een win-win situatie van te maken. Vragen die hierbij helpen zijn:

  • Wat is de taak/opdracht van het wijkteam, wat is de taak/opdracht van welzijn en van zorg?
  • Waar kom je elkaar tegen?
  • Hoe kun je aanvullend op elkaar werken?
  • Welke samenwerkingsafspraken kun je maken?
  • Wat doe je op ‘concurrerende’ terreinen?

Meer lezen?

In deze artikelen lees je over samenwerking met professionals buiten je wijkteam.