WijkWijzer: Hét kennisplatform over leefbaarheid en veiligheid

4 juli 2022

Met de officiële lancering van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid op 4 juli 2022 door ministers Hugo de Jonge en Dennis Wiersma keert de aandacht voor het leefklimaat in kwetsbare wijken terug. In dit programma werken de ministeries van J&V, OCW, SZW, VWS en BZK op een vernieuwende manier samen om de inwoners van deze gebieden toekomstperspectief te bieden.

Zes kennis- en netwerkorganisaties actief op het terrein van leefbaarheid en veiligheid hebben, samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), het initiatief genomen om hun krachten te bundelen in het kennis- leerplatform WijkWijzer. ‘Afgelopen jaren hebben we gezien dat er veel initiatieven van burgers en professionals in de wijken zijn en dat binnen verschillende netwerken deze ervaringen met elkaar worden gedeeld’, vertelt Lou Repetur programmadirecteur bij Movisie. Tevens is er de afgelopen tijd veel kennis weer opgehaald over wat werkt in de wijken voor mensen. Wat opviel is dat deze kennis veelal binnen de eigen netwerken en domeinen wordt gedeeld. ‘Op deze manier van samenwerken kunnen we onze eigen specifieke kennis over ondermijning en veiligheid in de wijk koppelen aan de expertises van de anderen en tegemoet komen aan de behoeften van professionals en bewoners in de wijken’, benadrukt Patrick van den Brink, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Ga naar de site van WijkWijzer

Partners WijkWijzer

Het gaat om de organisaties Platform31, het Verwey-Jonker Instituut, Movisie, het CCV, het Landelijk Platform Buurt- en Wijkgericht werken (LPB), het landelijk samenwerkingsverband actieve bewoners (LSA) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zo heeft LSA ervaring op het gebied van de rol van bewonersinitiatieven in de wijkaanpak en het Landelijk Platform Buurtgericht werken positioneert de wijkwerkers als centrale spil tussen overheid en burgers en Verwey-Jonker een brede kennis over integrale samenwerking op leefbaarheid en veiligheid. Platform31 zet in op de koppeling van de fysieke wijkvernieuwing met de vele andere opgaven op het gebied van armoede, verduurzaming en ruimte voor ontmoeting. Movisie ontwikkelt samen met de praktijk kennis voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, gericht op een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie.

Wat hebben we als WijkWijzer gedaan tot nu toe

  • Een online kennisplatform wijkwijzer.org is gelanceerd waarop publicaties en geplande activiteiten voor iedereen zichtbaar zijn. Iedereen kan hieraan bijdragen;
  • Een vraagbaakfunctie is opgezet waar mensen terecht kunnen met vragen over leefbare wijken en buurten. Deze vragen worden doorgezet bij de zogenaamde wijkwijzen. Mensen met ervaring in de wijken;
  • Tevens is een start gemaakt met het opzetten van verschillende kennis- en leeractiviteiten die de beweging en samenwerking tussen overheden, professionals en bewoners moet versterken.

Kennis- en leernetwerk

WijkWijzer heeft een zowel een kennis-, leer- als netwerkfunctie. In gesprek met uiteenlopende organisaties actief op het terrein van leefbaarheid en veiligheid en een peiling onder meer dan 100 professionals en experts en hebben we eind 2020 de vraag opgehaald welke leeractiviteiten er spelen en veiligheid en welke leervragen er nog onbeantwoord zijn. Op basis hiervan is een leeragenda opgesteld. We kwamen tot de conclusie dat er behoefte is aan meer uitwisseling in het leren tussen de domeinen en tussen de verschillende doelgroepen. Nieuwe onderwerpen die WijkWijzer heeft opgepakt, zijn het maken van een buurtagenda, gemengde wijken, fysieke wijkvernieuwing, de rol en positie van bewoners, Asset Based Community Development. Deze zomer verschijnt het praktijkboek Slagkracht in de Wijk. De eerste editie van dit praktijkboek bevat praktische checklists, tips en inspirerende voorbeelden om gemeenten en maatschappelijke partners handvatten te bieden bij hun aanpak.

Het kennisplatform WijkWijzer blijft de uitvoeringspraktijk op de voet volgen en legt daarbij de verbinding tussen ervaringen die in de 20 focusgebieden worden opgedaan en alle andere gemeenten die werk willen maken van leefbare en veilige wijken.