Wilt u een moeder- of vadercentrum opzetten of vernieuwen?

Nieuwe Toolkit Moeder- en vadercentra biedt informatie, inspiratie en voorbeelden
artikel - 17 juni 2013
Afbeelding bij Wilt u een moeder- of vadercentrum opzetten of vernieuwen?

Moeder- en vadercentra zijn buurtgerichte voorzieningen waar ontmoeting, advies en ondersteuning een belangrijke rol spelen. Zij bieden vrouwen en mannen, die soms jarenlang thuis hebben gezeten, kans hun deskundigheid anders te gebruiken dan in de privésituatie. Sommigen stromen vervolgens door naar een baan, of naar onbetaald werk. De Toolbox Moeder- en vadercentra van MOVISIE beschrijft hoe u een moeder- of vadercentrum kunt opzetten.

Daarnaast biedt de toolkit ook inspiratie voor doorontwikkeling en vernieuwing van bestaande centra. De Toolbox Moeder- en vadercentra is gratis te downloaden.

Waarom een moedercentrum?

Veel vrouwen en mannen in aandachtswijken, allochtoon en autochtoon, nemen op dit moment onvoldoende deel aan de samenleving. Ze hebben weinig tot geen opleiding gevolgd, werken niet, doen geen vrijwilligerswerk en leven vaak geïsoleerd. Moeder –en vadercentra hebben als doel deze kansarme en kwetsbare, vaak moeilijk bereikbare, doelgroepen structureel en duurzaam te activeren en te laten participeren in de samenleving. De centra zijn een internationaal succes. Bij Mine (Mothers Centers International Network for Empowerment) zijn op dit moment meer dan 1.000 moedercentra geregistreerd, verdeeld over 22 landen.

Wat levert het op?

  • Moeilijk bereikbare vrouwen en mannen worden aangesproken en geactiveerd.
  • Werken of meedoen in een moeder- of vadercentrum werkt emancipatorisch en is dikwijls een opstap naar scholing en regulier werk.
  • Voor een wijk of buurt: meer betrokkenheid, samenhang en samenwerking, het (h)erkennen van elkaars waarden en normen waardoor de leefbaarheid van de buurt wordt verbeterd.
  • Voor de maatschappij levert een moeder- of vadercentrum een aandeel in het (grote) stedenbeleid, in maatschappelijke participatie en in integratie en inburgering.

Hoe zet u een moedercentrum op?

De opzet en ontwikkeling van een moedercentrum verloopt in drie fasen. Eerst geeft u vorm aan het idee van een moedercentrum in de wijk en verzamelt u een groep gelijkgestemden. Vervolgens maakt u samen met deze groep een plan van aanpak. Wanneer dit plan is goedgekeurd, gaat u het realiseren. In de Toolbox Moeder- en vadercentra vindt u meer informatie over de verschillende stappen en de afwegingen die er moeten worden gemaakt. Bijvoorbeeld: gaat het moedercentrum onder een bestaande welzijnsorganisatie vallen of wordt het een zelfstandige organisatie? En welke rechtsvorm kunt u dan het beste kiezen? De meeste moedercentra hebben ongeveer twee jaar nodig om van het eerste idee te komen tot de echte opening van het centrum.

Verdere ontwikkeling

Wanneer het moedercentrum eenmaal bestaat, moet het zich blijven ontwikkelen en aanpassen aan de veranderende maatschappij en samenleving. In de toolbox vindt u voorbeelden van activiteiten en aanpakken van bestaande moedercentra. Maar ook verwijzingen naar publicaties en tools op het gebied van projectmatig werken, ondernemerschap, fondsenwerving, samenwerking, en competentieontwikkeling. Alles om van uw moeder- of vadercentrum een succes te maken.

Gratis: Toolbox Moeder- en vadercentra

De Toolbox Moeder- en vadercentra is een verzameling van informatie, onderzoek, voorbeelden en verwijzingen over en voor moedercentra en vadercentra. De toolbox is een handig hulpmiddel wanneer u een moeder- of vadercentrum wilt opzetten, maar biedt ook inspiratie voor doorontwikkeling en vernieuwing van bestaande centra. U kunt de Toolbox Moeder- en vadercentra gratis downloaden van onze website.