Winnaars Movisie Scriptieprijs 2018 bekend!

10 december 2018

Movisie reikt in 2018 voor de zesde keer de scriptieprijs uit voor onderzoek naar de aanpak van sociale vraagstukken. En dit jaar voor het eerst aan twee winnaars! Van de hbo-masterscripties kwam Eigen kracht? Bouw samenkracht in de wijk! van Mariska Meinen – Bodewits als beste uit de bus. En van de wo-masterscripties is Vervreemde Vreemdelingen van Delia Spoelstra unaniem als winnaar gekozen.

In totaal werden 23 scripties ingezonden, waarvan 14 hbo en 9 wo. Ook dit jaar was de diversiteit onder de inzendingen groot, zowel van opleidingen als van onderwerpen. De inzendingen zijn door een selectiecommissie onder meer beoordeeld op relevantie voor het sociaal domein en bruikbaarheid voor de praktijk. Dit jaar is voor het eerst besloten een aparte prijs voor het hbo en het wo beschikbaar te stellen. Uiteindelijk zijn er vijf scripties genomineerd en aan de jury voorgelegd, twee uit het hbo en drie uit het wo. De jury heeft de scripties met veel plezier en interesse gelezen. Ze heeft daarbij gelet op kwaliteit van het onderzoek, het innovatieve karakter en kwaliteit van de presentatie. Twee scripties sprongen er echt uit. Twee terechte winnaars dus! Mariska en Delia winnen allebei 750 euro en ondersteuning bij het schrijven van een artikel voor Sociale Vraagstukken.

Lees de scriptie van Delia  Lees de scriptie van Mariska

'We zien niet vaak dat sociaal werk zo goed beschreven wordt'

Eigen kracht? Bouw samenkracht in de wijk!

Werken in een wijkteam vergt een generalistische werkwijze waarbij zowel oog is voor de individuele bewoner als voor de sociale context van de wijk. Dit onderzoek laat zien hoe sociaal werkers continu schakelen tussen ondersteuning en activering en tussen individueel werken en collectiveren. Dit is geen nieuw inzicht, maar deze werkwijze wordt in dit onderzoek wel heel helder in beeld gebracht. Het biedt echt een inkijkje in het vakmanschap en de kracht van sociaal werkers. Bovendien levert het onderzoek concrete handvatten op om naar collectivering te werken.

De jury is onder de indruk van het hoge niveau van de literatuurstudie en casestudy. Een rijk onderzoek! Lees meer over de Movisie Scriptieprijs op www.movisie.nl/scriptieprijs.

Eerder schreef Mariska Meinen een artikel over haar onderzoek op buurtwijs.nl, het platform voor buurtontwikkeling waar buurtmakers hun ervaringen uit de praktijk kunnen delen. Lees het artikel.

Winnaars criptieprijs

Vervreemde vreemdelingen. Zelfredzaamheid en sense of belonging onder ex-amv’s in de gemeente Breda

'Heel knap hoe er een vertrouwensband is opgebouwd met de respondenten'

Hoewel van ex-amv's (alleenstaande minderjarige vreemdeling) zelfredzaamheid verwacht wordt laat de realiteit wat anders zien. Dit onderzoek biedt aanbevelingen hoe de gemeente Breda de begeleiding richting zelfredzaamheid kan verbeteren, en hoe sense of belonging daarbij betrokken kan worden. Een goed geschreven scriptie, waarbij de lezer echt wordt meegenomen en steeds nieuwsgieriger wordt naar de uitkomsten. Door naast de zelfredzaamheidmatrix ook te kijken naar sense of belonging ontstaat inzicht in hoe je de intrinsieke motivatie van mensen kunt aanspreken. Een belangrijk gegeven voor deze doelgroep, die onder een vergrootglas ligt.

Een moeilijk onderzoek, dat knap is uitgevoerd en wat heeft geleid tot waardevolle aanbevelingen die volgens de jury veel breder te gebruiken zijn dan alleen voor de onderzoekslocatie. Niet in de laatste plaats vanwege het gebruik van een heel ander referentiekader.

Jury

De jury van de Movisie Scriptieprijs bestaat uit:

  • Saskia Keuzenkamp, directeur Kennis en innovatie Movisie & bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit Vrije Universiteit Amsterdam.
  • Els Overkamp, hoofddocent Instituut Social Work  & senior onderzoeker bij het Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning Hogeschool Utrecht
  • Monique Kremer, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap Universiteit van Amsterdam & senior-onderzoeker WRR
  • Trix Cloosterman, bestuurslid Verdiwel en directeur Welzijn de Meierij
  • Marcel Ham, hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken