Wmo-werkplaatsen nieuwe stijl

4 augustus 2015

Staatssecretaris Van Rijn heeft de intentie om de Wmo-werkplaatsen ook na januari 2016 door te laten gaan. De komende drie jaar gaan ze zich verbreden tot regionale kennisnetwerken voor het sociale domein. ‘De Wmo-werkplaatsen zijn door de wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk een succesvolle formule om kennis te ontwikkelen, toe te passen en te implementeren’, aldus Van Rijn in de voortgangsrapportage Hervorming Langdurige Zorg.

Nederland kent veertien Wmo-werkplaatsen, verspreid over het land. Deze regionale kenniscentra doen praktijkonderzoek, ontwikkelen Wmo-competenties en ontwerpen onderwijsmodulen. Met als doel: professionalisering op regionaal niveau een boost geven. 'Wmo-werkplaatsen zijn opgericht om vernieuwingen in zorg en welzijn tot stand te brengen en beroepskrachten daarin te scholen. Het zijn regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten', vertelt Theo Roes, voorzitter van het Overleg Wmo-werkplaatsen.

Werken volgens de principes van de Wmo

'Beroepskrachten, managers, vrijwilligers en ambtenaren hebben nieuwe competenties nodig om te kunnen werken volgens de principes van de Wmo. In de praktijkonderzoeken brengen de Wmo-werkplaatsen in kaart welke competenties beroepskrachten nodig hebben om de vernieuwing op een effectieve en doelmatige manier uit te voeren. Al doende verwerven de professionals deze competenties, aangevuld via onderwijs- en nascholingsprogramma’s die de werkplaatsen ontwerpen op basis van de praktijkervaringen. Een doorlopende leerlijn is de inzet. Professionals volgen eerst een opleiding, daarna leren ze in de praktijk.'

Van innovatie naar implementatie

Het accent ligt op de implementatie. Het is belangrijk om de verworven kennis en ervaringen over te dragen aan het veld via ondersteuning en begeleiding van beproefde methodieken en effectieve innovaties. Er zijn ook opleidingsmodulen, voor zowel regulier beroepsonderwijs als bij- en nascholing. De werkplaatsen hebben een nauwe band met het onderwijs, mede doordat elke Wmo-werkplaats inhoudelijk wordt aangestuurd door een lector.

Nieuwe fase

De Wmo-werkplaatsen sluiten door hun regionale aanpak ook aan bij het advies 'Sociaal werk op solide basis' dat de Gezondheidsraad in 2014 uitbracht. Hierin stelt de raad dat het belangrijk is dat er een sterke regionale kennisinfrastructuur ontstaat ter ondersteuning van het werk van de professional in het sociale domein. Hogescholen, universiteiten en beroepsorganisaties gaan hierbij nauw samenwerken met gemeenten en uitvoerende organisaties.

Meer informatie

De werkplaatsen starten nu met het bij elkaar brengen van de verschillende partijen om gezamenlijk de contouren te schetsen voor de nieuwe regionale ontwikkelagenda. Wilt u meer weten over de Wmo-werkplaatsen in het algemeen of de werkplaats in uw regio? Neem een kijkje op de website www.wmowerkplaatsen.nl. Hier zijn ook alle publicaties en onderwijsmodules van de Wmo-werkplaatsen te vinden.