Zet je genderbril op om huiselijk geweld aan te pakken!

artikel - 12 juli 2016

Op 7 juni 2016 vond de landelijke bijeenkomst ‘Een effectieve systeemaanpak van huiselijk geweld’ plaats in Amersfoort. Professionals, beleidsmakers en onderzoekers discussieerden over gendersensitief handelen en het voorkomen van intergenerationele overdracht.

De Tweede Kamer heeft in 2015 het Verdrag van Istanbul geratificeerd dat een aantal eisen stelt aan het beleid van de deelnemende landen rond geweld tegen vrouwen. Eén van de punten waar Nederland aan moet werken is de gendersensitiviteit van de aanpak. Movisie, Regioplan en Atria gingen in opdracht van de ministeries van OCW, VWS en V&J afgelopen jaar op zoek naar manieren om de aanpak van huiselijk geweld gendersensitiever te maken.

Toolkit: Voorbij vooroordelen en stereotypes

De toolkit over gender en partnergeweld laat zien dat het goed mogelijk is om gendersensitief te handelen. Hier ligt ook een rol voor gemeenten: zij kunnen in het beleid over huiselijk geweld rekening houden met ‘gender’. Professionals kunnen in hun werk meer aandacht hebben voor ‘gender’ en daarnaar handelen.
Toolkit Voorbij vooroordelen en stereotypes.

Gendersensitief?

Met de term gender beschrijven we hoe vrouwen en mannen functioneren in een sociale, culturele, economische en politieke context vol ongelijkheden en stereotyperingen die tot ‘natuurlijk’ lijkende man/vrouw verschillen leiden. Bij gender gaat het niet om biologische verschillen, maar om de maatschappelijke interpretatie van mannelijke en vrouwelijke rollen. Gendersensitief werken betekent dat men rekening houdt met de sociaal-culturele rollen die aan de twee seksen gekoppeld zijn, en met name met de verschillen die daaruit voortvloeien in macht, gelijkheid, afhankelijkheid en verwachtingen ten aanzien van gedrag. Lees meer over literatuur rondom huiselijk geweld vanuit een genderperspectief.

Voorbij vooroordelen en stereotypes in de praktijk

Effectief werken betekent een zo compleet mogelijk beeld hebben van een situatie. Gender is een belangrijke factor in het ontstaan en voortduren van partnergeweld en intergenerationele overdracht. Door het opzetten van een genderbril maken we ons beeld veelzijdiger en geven we onszelf en onze cliënten extra inzicht. Gendersensitief handelen is niet per se iets anders dan nu al wordt gedaan door sommige professionals. Het is ‘simpelweg’ rekening houden met een aantal verschillen, verwachtingen en rollen die geassocieerd worden met het man of vrouw zijn. Wilt u weten hoe gender speelt binnen huiselijk geweld en wat dat betekent voor uw praktijk als professional. Wilt u aan de slag met uw eigen team. Gebruik dan de handreiking casusbespreking om visie te ontwikkelen en samen meer gendersensitief te gaan handelen.

Er is verschil tussen mannen en vrouwen en ieder heeft zijn eigen kracht. Focus op wat die kracht is en hoe je die gezond in kunt zetten.

Wat kunt u als gemeente doen?

Voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld is kennis over ‘wat werkt’ essentieel. Dit impliceert dat de aanpak zich richt op oorzaken van de huiselijk geweldproblematiek. Die oorzaken zijn veelzijdig en hangen met veel aspecten samen, zowel persoonlijke eigenschappen van de daders en slachtoffers van het geweld, als aspecten van de samenleving waarin we leven. Eén van die maatschappelijke aspecten is gender. Gemeenten kunnen in hun beleid, in de organisatie van de aanpak en in gesprek met uitvoerders aandacht besteden aan de rol van gender bij huiselijk geweld; met als doel om daarmee de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld verder te verbeteren. Movisie, Atria en Regioplan hebben een handreiking gemaakt voor gemeenten waarin suggesties worden gedaan voor een meer gendersensitief beleid.

Werk gendersensitief!

Movisie, Atria en Regioplan hebben het afgelopen jaar besteed om voor een aantal verschillende doelgroepen te bedenken hoe de aanpak van huiselijk geweld gendersensitiever kan. Dit hebben zij in samenwerking met het veld gedaan, opdat de producten die er nu liggen, zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van de mensen in het veld. Daarmee is de kous niet af, nu is het tijd om de producten van de Toolkit in de praktijk te gebruiken.