Zijn uw dagactiviteiten al toekomstbestendig?

Tips, informatie en voorbeelden in de nieuwe inspiratiewijzer

10 juni 2013

Hoe organiseer je dagactiviteiten in groepsverband met minder geld en voor meer mensen? Mei 2013 is een inspiratiewijzer uitgebracht met tips, informatie en vernieuwende praktijkvoorbeelden. ‘Wie nu een goed voorstel maakt voor gemeenten, heeft straks de beste papieren.’

Wat is de sleutel tot toekomstbestendige dagactiviteiten? ‘Denk anders, kijk er op een andere manier naar’, aldus Hilde van Xanten van MOVISIE. ‘Uit onderzoek weten we bijvoorbeeld dat het een goede remedie tegen eenzaamheid is om mensen uit te nodigen zich ergens voor in te zetten. We weten ook dat een deel van de bezoekers van dagactiviteiten vanwege eenzaamheid daar aan deelneemt. Die mensen hoef je dus eigenlijk niet "bezig te houden", die kun je juist vragen om actief te worden.’ ‘En dan snijdt het mes aan twee kanten. Mensen blijven meedoen en het scheelt geld’, vult Beatrijs Jansen van Vilans aan.

Toekomstbestendige dagactiviteiten: tien tips

 1. Ga uit van de eigen regie en de vraag van de cliënt.
 2. Geef mensen ruimte om activiteiten zelf te organiseren.
 3. Benut de (experimenteer)mogelijkheden die er zijn. Leg bijvoorbeeld de budgetten AWBZ en Wmo bij elkaar.
 4. Voorkom witte vlekken en overaanbod: breng eerst in beeld wat nodig is.
 5. Maak de drempel om deel te nemen laag (met oog voor zorgmijders).
 6. Organiseer de activiteiten zoveel mogelijk dichtbij, in de wijk of het dorp.
 7. Houd niet vast aan de traditionele doelgroepindeling.
 8. Zet meedoen voorop en heb tegelijk ook oog voor specifieke problemen van mensen.
 9. Benut de mogelijkheden om dagactiviteiten efficiënter en goedkoper te organiseren.
 10. Maak de resultaten duidelijk.
   

Gratis: inspiratiewijzer dagactiviteiten

Hoe organiseer je dagactiviteiten in groepsverband met minder geld en voor meer mensen? In mei 2013 is een inspiratiewijzer uitgebracht met acht vernieuwende praktijkvoorbeelden. Toekomstbestendige Dagactiviteiten in groepsverband bestaat uit twee delen en is gratis te downloaden. Deel 1 bevat informatie over de toegang tot dagactiviteiten, zelfregie, zelforganisatie, de rol van vrijwilligers en professionals en het schaalniveau. De acht praktijkvoorbeelden staan in het tweede deel. De inspiratiewijzer is een product van ActiZ, MOgroep, Vilans en MOVISIE.

Voorbeeld Peel & Maas: hou het dichtbij huis

Beatrijs Jansen van Vilans heeft de inspiratiewijzer gemaakt, samen met Hilde van Xanten. Welk praktijkvoorbeeld spreekt haar zelf aan? Beatrijs: ‘Ik vind het voorbeeld van Peel & Maas mooi. Hier staat midden in het dorp een ontmoetingscentrum voor alle bewoners. Buurtbewoners organiseren er zelf activiteiten. Het is daardoor goedkoper en flexibel en dichtbij huis. Dat zou ik zelf ook willen. Je houdt dan het ‘gewone’ leven om je heen. Ik wil later ook liever niet met een busje naar een verpleeghuis gebracht.’

Archipel in Eindhoven: stel je eigen arrangement samen

Hilde: ‘Ik ben heel enthousiast over Archipel in Eindhoven. Daar krijgen mensen hun eigen virtueel budget en daarmee dus de regie om zelf activiteiten in te kopen.  Er is een dagbestedingscoach die helpt om je eigen arrangement samen te stellen.’ Beatrijs knikt. ‘Ook daarin zie je die andere manier van denken. Je geeft mensen zelf de regie, je vraagt wat ze zelf willen, je organiseert een programma op maat.’ Hilde: ‘En het is zo gewoon mogelijk, door aan te sluiten op voorzieningen of verenigingen die er in je buurt al zijn.’

Cliënt in regie

De acht voorbeelden in de inspiratiewijzer hebben gemeen dat ze uitgaan van wat mensen willen en niet van hun eigen organisatieaanbod. Beatrijs: ‘Archipel heeft programma’s gemaakt, zoals sport & bewegen, natuur, cultuur en creativiteit. De dagbestedingscoach bespreekt eerst individueel wat mensen willen, bijvoorbeeld een kunstactiviteit. Vervolgens worden groepjes gemaakt, waar heel verschillende mensen inzitten, en activiteiten opgezet. Dat kan gaan om een serie museumbezoeken voor kunstliefhebbers of tekenen voor mensen die gewoon lekker creatief bezig willen zijn. Deze activiteiten worden bovendien zoveel mogelijk op gewone locaties  georganiseerd. Ze maken bijvoorbeeld tijdens daluren gebruik van de sportschool.’ Hilde: ‘En als een aantal mensen een andere wens heeft, dan wordt daar op ingespeeld.’

Zoek verbindingen, werk samen en kijk breed

Het succes van een vernieuwende dagactiviteit staat of valt met ondernemende koplopers. ‘Die zijn toch nog dun gezaaid’, zegt Hilde ietwat aarzelend. Beatrijs beaamt: ‘Het was best lastig om acht goede voorbeelden te vinden voor deze inspiratiewijzer.’ Wat voor mensen zijn er nodig om de omslag te maken? ‘Ondernemende werkers die verbindingen leggen, die willen samenwerken en breed durven te kijken. Stel dat iemand het liefst in een tuintje wil werken. Als ondernemende professional of vrijwilliger leg je dan vanzelf contact met de nabijgelegen volkstuinvereniging.’

Advies: experimenteer nu!

Wat is hun advies aan professionals in zorg en welzijn? ‘Ga nu experimenteren met vernieuwende dagactiviteiten’, zegt Beatrijs. Hilde: ‘Vanaf 2015 zijn gemeenten immers aan zet om dagactiviteiten te organiseren. De financiering wordt dan verlegd van de AWBZ naar de Wmo en dat betekent niet alleen een ander geldpotje. Het betekent ook dat gemeenten samen met organisaties in zorg en welzijn en met inwoners de dagactiviteiten zullen gaan regelen. Vernieuwing is ook noodzakelijk omdat er 25 procent minder geld meekomt én omdat er meer ouderen met beperkingen thuis blijven wonen.’ Beatrijs: ‘Ik denk dat gemeenten medio volgend jaar gaan beslissen over de dagactiviteiten. Wie nu een goed voorstel heeft hoe het anders en goedkoper kan, staat straks vooraan. Zeker als dat voorstel samen met andere partijen is gemaakt.’ 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hilde van Xanten, h.vanxanten@movisie.nl of Beatrijs Jansen, b.jansen@vilans.nl. Dit artikel verscheen oorspronkelijk in het tijdschrift Zorg + Welzijn, juni 2013.