Zonder cliëntparticipatie geen transformatie

Blog van Lou Repetur
artikel - 3 juni 2013
Afbeelding bij Zonder cliëntparticipatie geen transformatie

Ondanks het feit dat de transformatie bedoeld is om te komen tot verbetering voor burgers, zijn we geneigd om als professionals te gaan bepalen wat die verbetering inhoudt.

Neem nu het koersbesluit 'Om het kind' uit Amsterdam. Tijdens de besprekingen van dit koersbesluit afgelopen april door de commissie jeugd van de gemeenteraad van Amsterdam is vanuit de verschillende raadsfracties niet alleen waardering uitgesproken, maar zijn ook een aantal kritische aandachtspunten benoemd. Zo viel het de PvdA op dat cliëntenbelangen en de rol van cliëntenorganisaties te weinig aandacht krijgt in het koersbesluit. Wethouder Hilhorst belooft dit duidelijker mee te nemen en zal aanpassingen doorvoeren. (Lees het artikel Decentralisatie jeugdzorg Amsterdam voor meer informatie over het nieuwe jeugdzorgbeleid.)

Participatie als voorwaarde voor beroep op eigen kracht

Keer op keer valt op hoe lastig het is om de doelgroep voor wie een instrument, methode of zelfs transformatie bedoeld is mee te laten participeren in het tot stand komen daarvan: cliëntenparticipatie. Aan de ene kant vinden we dat er een groter beroep gedaan mag worden op de eigen kracht van burgers. En aan de andere kant vinden we het erg ingewikkeld om te voldoen aan een belangrijke voorwaarde daarvoor, namelijk hen te laten participeren in het denken over de oplossingsrichting,

Slagingskans transformatie

Ik ben ervan overtuigd dat de transformatie niet zal slagen als de verschillende cliëntgroepen, burgers en cliëntorganisaties niet een duidelijke taak krijgen in dit proces. Onze op resultaat gefocuste samenleving lijkt in de vaart der volkeren te veel geneigd naar denken vóór in plaats van met. Ik geef toe dat is sneller en zeker makkelijker, het is immers wat we gewend zijn te doen, maar vrees dat het niet effectiever is.

Geloven in de eigen kracht van de burger

Het versterken van de eigen kracht en samenredzaamheid van allen in onze samenleving, vraagt om aandacht voor het proces. In de begeleiding van mensen vraagt het om respectvol en open leren luisteren naar de cliënt en zijn/haar wensen serieus te nemen. In een grootschalige cultuurverandering vraagt het om te geloven dat de bijdragen van deze groep essentieel is. Aan ons kennisinstituten, aanbieders zorg en welzijn en overheden de schone taak om te beginnen met geloven in de eigen kracht van de burger. Dan pas zullen we hen niet vergeten.

Kennisprogramma Cliëntenparticipatie

Het Kennisprogramma Cliëntenparticipatie van MOVISIE houdt zich bezig met collectieve cliëntenparticipatie. Zij richten zich op alle partijen die zich bezighouden met het betrekken van burgers/cliënten bij het beleid. Ze bieden ondersteuning, beantwoorden vragen en verbinden betrokken partijen. Ze helpen gemeenten, Wmo- en cliëntenraden, cliëntenorganisaties, en instellingen om te luisteren naar cliënten en burgers. Daartoe ontwikkelen ze tools en instrumenten, zoals bijvoorbeeld de publicatie ‘(Wmo-) beleid maken met persona’s’. Meer weten? Kijk in het kennisdossier Cliëntenparticipatie op deze website.