Saskia Daru

Saskia Daru is beleidsmedewerker huiselijk geweld / mensenhandel bij de gemeente Haarlem en associate member van Movisie.

Saskia Daru

 

Werkgever: Gemeente Haarlem

Functie: Beleidsmedewerker huiselijk geweld en sleutelfunctionaris mensenhandel

Kernwoorden: niveau-overstijgend denken, brede kijk

Saskia geeft in regioverband vorm aan beleid en uitvoering van beleid rond huiselijk geweld en mensenhandel. Belangrijke issues hierbij zijn: de link tussen veiligheid en zorg, tussen regionale specialistische hulp en lokale ondersteuning, tussen het tegengaan van geweld tegen volwassenen en kindermishandeling. 

Hoewel Saskia inhoudelijk tamelijk goed thuis is op het gebied van huiselijk geweld vind zij het vooral interessant hoe je de rol van de gemeente zo goed mogelijk gebruikt om in de volle breedte van lokaal, regionaal en bovenregionaal ondersteuning, zorg en veiligheid in te zetten. De ketenpartners kijken vaak smaller dan de gemeente. Dat kan de meerwaarde van de gemeente zijn: bij elkaar brengen, faciliteren van onderling begrip en gesprek, vanuit financiering samenwerking en focus op burgers stimuleren. En urgentie in het vraagstuk brengen door duidelijke afspraken te maken over inzet en prestaties van partners die de gemeente financiert.