Meerwaarde voor gemeenten

Gemeenten die deelnemen aan een van deze trajecten krijgen ondersteuning op proces en inhoud bij het versnellen van de transformatiedoelstellingen.

Als een gemeente ondersteuning wenst bij de transformatie van één of meerdere sociale vraagstukken in het sociale domein, kan de gemeente Movisie benaderen om deel te nemen aan het traject ‘versnelling transformatie sociaal domein’. Op basis van dit verzoek vindt een intakegesprek plaats met Movisie.

In het intakegesprek bespreken we de voorwaarden voor een succesvolle deelname aan het traject:

  1. Het vraagstuk van de betreffende gemeente gaat over een gewenst maatschappelijk effect, waarvoor transformatie nodig is.
  2. Er is bij de betreffende gemeente sprake van urgentie om de transformatie te versnellen, geformuleerd vanuit het maatschappelijk belang.
  3. Er is behoefte aan samen leren en ontwikkelen, met deskundige mensen vanuit praktijk, wetenschap en beleid, die verfrissend en met verstand van zaken kunnen kijken naar de voorliggende vraagstukken. Met praktijk worden inwoners, ervaringsdeskundigen en sociale professionals bedoeld.
  4. De deelname aan het programma leidt tot een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie.
  5. Opdrachtgever is de hoogste leidinggevende binnen het sociale domein en/of de gemeentesecretaris.
  6. Er is bestuurlijk en ambtelijk draagvlak voor deze opdracht. De opdracht wordt eveneens gedragen door de praktijk.

Gemeenten hebben ook collectief profijt van dit programma. Movisie gaat met behulp van de Associate members kennis mobiliseren die anders vooral impliciet binnen afzonderlijke gemeenten aanwezig blijft. Die kennis verrijkt de body of knowledge over de transformatie die bij Movisie beschikbaar is en komt daarmee ook weer ten goede aan anderen.

Want het gaat natuurlijk om duurzame en positieve verandering waar kwetsbare inwoners het meest baat bij hebben!

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor deelname aan dit traject? Neem dan contact op met Janny Bakker-Klein, voorzitter Raad van Bestuur, j.bakker@movisie.nl, 06-51510134 of Lou Repetur, expert sociale innovatie, l.repetur@movisie.nl, 06-13456223.