Databank Effectieve sociale interventies - Buurtontwikkeling

Op wijkniveau zien we steeds vaker dat bewoners de verantwoordelijkheid nemen hun leefomgeving te verbeteren. De wijk blijkt hét niveau te zijn om een belangrijk deel van het 'sociaal tekort' te bestrijden. Of het nu pracht-, kracht- of vogelaarwijken heet: een aantal wijken in Nederland heeft extra ondersteuning nodig. Zodat jong en oud, allochtoon en autochtoon er met plezier kunnen wonen.

 

1 juni 2017
Thuis op Straat (TOS) wil de straat en buurt teruggeven aan bewoners. TOS wil een duidelijk, gemoedelijk, fatsoenlijk en sociaal en emotioneel veilig speelklimaat op pleinen en straten scheppen. Centraal in de aanpak staan de TOS-...
1 december 2015
Resto VanHarte creëert laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor mensen die in een sociaal isolement verkeren. Een gezamenlijk maaltijd, waar iedereen aan kan meedoen, vormt het bindmiddel. Daarnaast vindt er een activerend...
1 november 2015
De interventie Citytrainers zet in op het trainen van inwoners van 14 jaar en ouder, die hierdoor in staat zijn om sportieve of culturele activiteiten in hun wijk of dorp te initiëren en te organiseren. Er wordt gestreefd naar een...
31 oktober 2015
Futsal Chabbab zet zaalvoetbal in om jongens en meisjes te bereiken die vaak op straat te vinden zijn. Doel is om schooluitval en overlast te verminderen. De jongeren worden in en buiten de sportschool op hun gedrag gecoacht en volgen...
3 februari 2015
Sportclub als Buurthuis van de Toekomst wil sport- en beweegparticipatie van wijkbewoners met een lage sociaal-economische-status verhogen en een positieve bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de wijk. Dit doen zij door middel...
12 november 2014
Participatief Drama beoogt met diverse participatieve (drama)methodieken de positie van kwetsbare mensen in de samenleving te verbeteren. Zij krijgen een stem, vinden ondersteuning bij elkaar en bij het eigen sociale netwerk en maken...
1 november 2014
Doel van Buurtsportvereniging is om het sportaanbod in de wijk beter aan te laten sluiten bij de wensen van bewoners en dat bewoners meer gaan bewegen. In de aanpak realiseren bewoners zoveel mogelijk zelf het door hen gewenste...
6 juni 2013
Wijk en Psychiatrie richt zich op mensen met psychische beperkingen. Doel is hun maatschappelijke aansluiting in de wijk te verbeteren en hun sociale netwerk te vergroten, waardoor eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd. De aanpak...
28 maart 2013
De methode Kulturhuske heeft tot doel ontmoeting, talentontwikkeling, maatschappelijke participatie en binding met de wijk te bevorderen. Dit wordt bereikt door een huiskamer en podium in de wijk te creëren. Bewoners zorgen zelf...
18 januari 2013
De inzet van jongeren bij het oplossen van conflicten in de openbare ruimte staat bij JOLO centraal. Doel is om op een duurzame manier problemen op te lossen en om jongeren te empoweren. Jongeren uit de buurt worden getraind om als...
24 december 2012
Het doel van Gedragscodes is het leefklimaat in een wijk of buurt te verbeteren en overlast te verminderen. Door middel van een duidelijk stappenplan stellen buurtbewoners, professionals en de gemeente samen leefregels voor een wijk of...
1 juni 2012
Het doel van de methode is het verbeteren van welzijn en leefbaarheid in dorpen. Dorpsbewoners gaan in vijf stappen op zoek naar de echte levensaders van een dorp. Waar is het dorp goed in en wat kan er verbeterd worden? Dit wordt op...
1 februari 2012
De Eigen Kracht-conferentie heeft als doel burgers zeggenschap en regie laten houden over hun eigen leven. Het is een activerings- en besluitvormingsinstrument, waarbij burgers samen met deelnemers uit hun eigen omgeving plannen bedenken...
1 november 2011
Het centrale doel van de methode Koppelwerk is het vergroten van sociale veiligheid in een achterstandswijk. Dit wordt gedaan door de sociale zelfredzaamheid van bewoners te stimuleren. Een wijkagent en een opbouwwerker zijn samen fysiek...
1 oktober 2011
Buurtbewoners met een lichte verstandelijke beperking laten deelnemen aan de lokale samenleving. Dat is het doel van de methode Gemixt talent. Dit wordt bereikt door buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking zorgvuldig aan...
1 oktober 2011
Maatschappelijke beursvloer is een methode om op lokaal niveau vragers en aanbieders van vrijwilligerswerk te matchen. De methode richt zich onder meer op bedrijven, gemeenten, fondsen, scholen en maatschappelijke organisaties. Op de...
1 mei 2011
Kan wél! is een methode om de leefbaarheid en sociale cohesie in een aandachtswijk te vergroten. Het realiseren van bewonersinitiatieven staat hierbij centraal. Een buurtcoach gaat vijftien maanden lang met bewoners aan de slag om...
1 februari 2011
Het Vouchersysteem is een methode om de leefbaarheid en de sociale cohesie in een wijk te verbeteren door bewoners de regie over hun eigen leefomgeving te geven. ‘De regie hebben’ bestaat uit zelf bepalen wat belangrijk is...
1 januari 2011
Wijktheater zet cultuurparticipatie als middel in om bewoners in volkswijken te empoweren en verandering in gedrag of opvattingen te stimuleren. Gedurende een jaar werken wijkbewoners onder begeleiding van een regisseur aan een...
1 januari 2011
Dorpsagenda met Dorpswaardering is een methode voor het verbeteren van de leefbaarheid in landelijke gebieden. Met de enquête Dorpswaardering verzamelen dorpsbewoners zelf informatie over welke problemen er in het dorp spelen....
1 maart 2010
ABCD biedt een wijkaanpak voor sociaaleconomische zwakkere wijken. Er wordt van binnenuit gewerkt aan een in economisch, cultureel en sociaal opzicht leefbare buurt. De methode brengt sociale relaties tot stand en mobiliseert...
1 maart 2010
Het doel van De Bijspringer is het versterken van vrijwilligerswerk in een wijk, buurt, gemeente of regio. Vrijwilligers nemen enquêtes af bij alle bewoners, om te inventariseren of mensen vrijwilligerswerk zouden willen doen en zo...
1 januari 2010
De Bronmethodiek heeft als hoofddoel het versterken van betrokkenheid van de achterban bij lokale organisaties en de buurt en het stimuleren van vrijwillige inzet. Persoonlijke interviews met en door mensen uit de eigen achterban staan...
1 december 2009
Bij Buurtbemiddeling wordt door vrijwillige bemiddelaars gewerkt aan het herstel van het contact en de communicatie tussen ruzieënde buren. Buurtbemiddeling is gebaseerd op de San Fransisco Community Boards uit de Verenigde Staten...
1 augustus 2009
Het centrale doel van Buurtreminiscentie is het verbinden van mensen op buurtniveau. Door middel van het ophalen en uitwisselen van herinneringen ontstaan nieuwe bindingen tussen buurtbewoners van alle leeftijden en herkomst....