Databank Effectieve sociale interventies - Diversiteit

Iedereen wil moedoen: leren, werken, ontmoeten, iets bijdragen. En iedereen zou dat ook moeten kunnen, ongeacht sekse, seksuele oriëntatie, cultuur, leeftijd, handicap, religie of sociaal-economische status. In Nederland is dat echter niet altijd het geval. Uitdaging is om deze groepen goed te bereiken, de specifieke behoeften in kaart te brengen en tegelijkertijd samenleving en haar voorzieningen toegankelijker te maken voor hen.

 

1 oktober 2016
De Roze Loper bevordert binnen zorginstellingen en welzijnsorganisaties sociale acceptatie van seksuele diversiteit en aandacht voor eventuele problematiek van oudere LHBT’s. De aanpak bestaat onder meer uit een Tolerantiescan....
K!X
2 december 2015
K!X is erop gericht om migrantenjongeren in het (v)mbo betere aansluiting te laten vinden op de arbeidsmarkt. In een K!X team op school gaan zij aan de slag met het organiseren van activiteiten die hieraan bijdragen en volgen ze...
8 oktober 2014
Themis is een inburgeringscursus voor deelnemers met een lage vooropleiding. Empowerment staat centraal in de methode. Er wordt nadruk gelegd op het verwerven van sociale competenties, waarmee mensen zichzelf kunnen organiseren op basis...
19 september 2014
Doel van deze methode is om op scholen een positief en veilig klimaat te scheppen voor LHBT-leerlingen. Gay-Straight Alliances zijn groepen van LHBT- en niet-LHBT-leerlingen die samen op hun school seksuele- en genderdiversiteit...
30 juni 2013
De Dialoogmethode is gericht op jongerenwerkers. Doel is hen praktische handvatten te bieden om in hun werk om te gaan met homovijandig gedrag en met jongeren die worstelen met homoseksuele gevoelens. De methode bestaat uit...
28 maart 2013
De methode Kulturhuske heeft tot doel ontmoeting, talentontwikkeling, maatschappelijke participatie en binding met de wijk te bevorderen. Dit wordt bereikt door een huiskamer en podium in de wijk te creëren. Bewoners zorgen zelf...
1 september 2012
Deze methode richt zich op allochtone mannen tussen de 35 en 60 jaar, met een relatief grote afstand tot de Nederlandse samenleving. Het doel is het aanleren en toepassen van assertief gedrag en daarmee de betrokkenheid bij de directe...
1 augustus 2012
De cursus Ongekend Talent stimuleert senioren hun talenten te ontdekken en deze actief in te zetten voor de samenleving. De cursus wordt gegeven door vrijwillige trainers, die hiervoor een train-de-trainerscursus volgen. Tijdens vijf...
1 juni 2011
Het doel van Leren balanceren is vrouwelijke mantelzorgers met een niet-westerse achtergrond helpen een betere balans te vinden. Zo vermindert het risico op overbelasting. De cursus maakt de vrouwen bewust van de positieve en negatieve...
1 januari 2011
Wijktheater zet cultuurparticipatie als middel in om bewoners in volkswijken te empoweren en verandering in gedrag of opvattingen te stimuleren. Gedurende een jaar werken wijkbewoners onder begeleiding van een regisseur aan een...
1 december 2010
Man actief is een methode om het sociaal isolement van allochtone mannen te verminderen en hun zelfrespect te vergroten. De cursus richt zich op de individuele ontwikkeling van mannen die zich in een kwetsbare positie bevinden, met...
1 augustus 2009
Het centrale doel van Buurtreminiscentie is het verbinden van mensen op buurtniveau. Door middel van het ophalen en uitwisselen van herinneringen ontstaan nieuwe bindingen tussen buurtbewoners van alle leeftijden en herkomst....