Databank Effectieve sociale interventies - Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is vaak onzichtbaar, maar komt voor in alle lagen van de bevolking en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving. Huiselijk geweld is één van de omvangrijkste geweldsvormen in onze samenleving. Slachtoffers zijn vaak vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen, ouders en ouderen.

 

1 september 2017
EVA-Zahir is een sterk gestructureerd 7x24 uurs zorgprogramma voor meisjes en jonge vrouwen van 12 t/m 23 jaar uit een collectieve eercultuur die op de vlucht zijn voor (dreigend) eergerelateerd geweld. Er is sprake van veelal ernstige...
1 maart 2017
Signs of Safety beoogt een veilige (opvoed)situatie voor kinderen te creëren. De methode wordt toegepast in situaties waarin kindermishandeling wordt vermoed of is gesignaleerd. Het aangaan van een partnerschap met de ouders en hun...
1 september 2016
Caring Dads is voor vaders die pleger zijn (geweest) van partnergeweld en/of kindermishandeling. Het richt zich specifiek op hun rol en verantwoordelijkheid als vader en opvoeder. De aanpak bestaat uit zeventien groepsbijeenkomsten. Het...
1 juni 2016
De methode Multifocus helpt multi-probleem gezinnen de geweldspiraal te doorbreken. Een intensief casemanager heeft de regie in handen en combineert samen met ketenpartners crisishulpverlening met systeemgerichte hulp. Uit een...
1 juni 2016
De Oranje Huis-aanpak richt zich op gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld en hiervoor een beroep doen op de vrouwenopvang. De aanpak combineert de opvang met systeemgerichte hulp aan het hele gezin. Er wordt gewerkt aan...
1 maart 2016
Veerkracht is gericht op kinderen die vanwege huiselijk geweld samen met hun moeder in de vrouwenopvang wonen. Het biedt een duidelijk kader voor de begeleiding en ondersteuning van deze kinderen, maar ook voor opvoedondersteuning en...
2 december 2015
Het 8-fasenmodel is een methode om mensen met hulpvragen op meerdere leefgebieden te ondersteunen met het doelgericht werken aan hun toekomst. Het gaat om een stapsgewijze individuele begeleiding, waarbij de kwaliteiten, het netwerk en...
1 december 2015
Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel...
1 december 2015
Tijd voor Toontje is een programma voor kinderen van 0 tot 10 jaar en hun moeders in de (vrouwen)opvang die huiselijk geweld hebben meegemaakt. Het doel is om de gevolgen van huiselijk geweld bij de kinderen - die getuige dan wel...
1 november 2015
Het hoofddoel van Multisysteem Therapie (MST) is het terugdringen van ernstige gedragsproblemen bij een jongere en het gezin en de omgeving in staat stellen eventuele toekomstige problemen zelfstandig het hoofd te bieden. Meestal wordt...
31 oktober 2015
De methode AWARE biedt bij stalking via een elektronisch alarmsysteem veiligheid aan slachtoffers. Daarnaast brengt het de hulpverlening, gericht op empowerment, op gang. Als het slachtoffer bedreigd of lastiggevallen wordt, kan deze met...
31 oktober 2015
Dit lesprogramma richt zich op moeilijk lerende jongeren en jongeren met een licht verstandelijke beperking in het praktijkonderwijs. Doel is hen te ondersteunen in het beter herkennen en respecteren van de eigen seksuele grenzen en die...
31 oktober 2015
Julia is een individueel ambulant programma van 24 bijeenkomsten. De doelgroep bestaat uit meisjes van 13 tot 19 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt of signalen daarvan vertonen. Doel is het bevorderen van een...
31 oktober 2015
Romeo is een ambulant individueel programma van 12 bijeenkomsten. De doelgroep bestaat uit jongens van 12 tot en met 18 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. Het doel is het versterken van de seksuele...
1 oktober 2015
VoorZorg heeft als doel het terugdringen van het risico op kindermishandeling. Speciaal opgeleide VoorZorgverpleegkundigen bezoeken jonge aanstaande moeders tijdens hun zwangerschap en eerste levensjaren bij hen thuis.
30 juni 2015
Doel van deze interventie is dat jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking zich meer bewust zijn van hun eigen wensen en behoeften op het gebied van vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens. Ook beschikken ze na de...
30 juni 2015
Krachtwerk is een krachtgericht begeleidingstraject voor mensen in multiprobleemsituaties die in sociaal isolement dreigen te raken. Krachtwerk wordt vooral ingezet in de maatschappelijke opvang, in de vrouwenopvang en bij de begeleiding...
17 juni 2015
De methode Als ik haar was…maakt huiselijk geweld onder allochtonen bespreekbaar. Deelnemers aan groepsbijeenkomsten gaan naar aanleiding van een film onder leiding van een getrainde voorlichter met elkaar in gesprek. Hierdoor...
16 april 2015
Tijdens groepssessies van deze methode leren geweldplegers om hun gedrag te veranderen. Ze krijgen handvatten om met moeilijke situaties om te gaan en vergaren inzicht in het ontstaan van (partner)geweld en hoe ze dit kunnen voorkomen...
1 april 2014
Families First is bedoeld voor gezinnen in een acute crisissituatie en waar uithuisplaatsing van een of meer kinderen gezin dreigt. Het doel is de  crisis op te lossen en de veiligheid in het gezin te vergroten, om zo...
10 maart 2014
Agressie Regulatie (AR) op Maat Ambulant richt zich op agressieve jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar. Er wordt zowel individueel als in groepen gewerkt aan het leren reguleren van agressieve gevoelens en gedrag. Het gaat om een...
10 maart 2014
Agressieregulatie op Maat is een intramurale training gericht op agressieve jongeren van 16 tot 21 jaar. Doel is de zelfbeheersing van deze jongeren te verbeteren om zo de kans op herhaling te verkleinen. De interventie wordt ook ingezet...
1 februari 2012
De Eigen Kracht-conferentie heeft als doel burgers zeggenschap en regie laten houden over hun eigen leven. Het is een activerings- en besluitvormingsinstrument, waarbij burgers samen met deelnemers uit hun eigen omgeving plannen bedenken...
1 december 2011
De methode MeMoSA richt zich op het terugdringen van partnergeweld bij moeders of vrouwen die zwanger zijn. Mentormoeders coachen deze vrouwen. Dit doen ze onder meer door hen te stimuleren om professionele hulp te zoeken en hun sociale...
1 april 2011
Stay in Love is een preventieprogramma, dat wil voorkomen dat jongeren een gewelddadige relatie ontwikkelen. Het ondersteunt jongeren van 12 tot 15 jaar op het vmbo bij het vormen van gezonde relaties door kennis aan te reiken en...
1 maart 2011
Als muren kunnen praten richt zich op jongeren tussen de 13 en 16 jaar die getuige zijn geweest van heftige ruzies of geweld tussen hun ouders. Het doel is het verminderen en voorkomen van psychische, lichamelijke en psychosociale...
1 maart 2011
De methode Uit de schaduw van de ander bestaat uit groepshulpverlening aan vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Het doel is het stoppen van partnergeweld en het doorbreken van de cirkel van geweld die leidt tot sociaal...
1 februari 2011
De methode Toekomstgerichte Begeleiding ondersteunt cliënten in opvangvoorzieningen bij het ontwikkelen van een realistisch toekomstbeeld. Dit gebeurt door samen met de cliënt capaciteiten en potenties te benoemen en...
1 mei 2010
De Aanpak is een methode om geweld binnen partnerrelaties te stoppen. Daarnaast wordt de verwerking op gang gebracht en worden beide ouders gestimuleerd actief te participeren in de opvoeding en zorg voor hun kinderen. Het gaat om een...
1 maart 2010
Motiverende gespreksvoering heeft als doel om gedragsverandering bij cliënten op gang te brengen. In de eerste fase staat het ontwikkelen van de motivatie van de cliënt om te veranderen centraal. De tweede fase richt zich op...