Databank Effectieve sociale interventies - Jongerenparticipatie

Jongerenparticipatie is betrokkenheid en inbreng van de jeugd bij zaken die hen aangaan. Het gaat om het betrekken van jongeren bij de samenleving, zowel bij beleid als ook in vrijwillige inzet. Het kent vele vormen en wordt op tal van manieren gestimuleerd. De projecten zijn vaak gericht op empowerment, activering, preventie en beeldvorming. In veel projecten zien we een combinatie van opbrengsten:

  • jongeren ontwikkelen vaardigheden en (leren) zelf actie (te) ondernemen
  • ervaren dat het leuk is om niet alleen consument, maar om ook producent van hun eigen omgeving te zijn
  • dragen bij aan kwaliteitsverbetering diensten
  • zijn een voorbeeld voor jongeren en volwassenen en dragen bij aan een betere beeldvorming van de eigen doelgroep.

 

1 november 2015
De interventie Citytrainers zet in op het trainen van inwoners van 14 jaar en ouder, die hierdoor in staat zijn om sportieve of culturele activiteiten in hun wijk of dorp te initiëren en te organiseren. Er wordt gestreefd naar een...
31 oktober 2015
Futsal Chabbab zet zaalvoetbal in om jongens en meisjes te bereiken die vaak op straat te vinden zijn. Doel is om schooluitval en overlast te verminderen. De jongeren worden in en buiten de sportschool op hun gedrag gecoacht en volgen...
10 november 2014
MVKT is een methode om meer leden van (sport)verenigingen te interesseren voor vrijwilligerstaken. In vier workshops worden praktische stappen uitgewerkt. Hierbij is onder meer aandacht voor het inventariseren van alle taken,...
23 september 2013
WhoZnext wil bereiken  dat jongeren in de leeftijd tussen 8 en 18 jaar actief deelnemen in de organisatie van de sport. WhoZnext daagt jongeren uit om actief te worden als trainer, scheidsrechter, bestuurder, onderzoeker,...
15 februari 2013
Het doel van deze methode is moeilijk bereikbare jongeren met meervoudige problematiek te onder-steunen bij hun participatie in de maatschappij. Een jongere tussen de 14 en 25 jaar stelt samen met een jongerenwerker concrete doelen en...
18 januari 2013
De inzet van jongeren bij het oplossen van conflicten in de openbare ruimte staat bij JOLO centraal. Doel is om op een duurzame manier problemen op te lossen en om jongeren te empoweren. Jongeren uit de buurt worden getraind om als...
17 januari 2013
Talenthouse geeft richtlijnen voor een omslag in het jongerenwerk. Jongerenwerkers leren jongeren te stimuleren om hun eigen talenten en kwaliteiten in te zetten, in plaats van alles voor hun te organiseren. De jongeren worden betrokken...
17 januari 2013
Het doel van Superwoman is meidenwerkers toe te rusten om gestructureerd te werken met meiden die ontevreden zijn over hun uiterlijk, emotionele problemen hebben en risicovol gedrag vertonen. Het is voor zowel beroepskrachten als...
14 december 2012
Thuis Op Straat (TOS) heeft als doel het realiseren van een veiliger speelklimaat en betere sfeer in buurten en op pleinen. Centraal in de aanpak staat het organiseren van activiteiten op pleinen, waarbij wordt ingezet op positief gedrag...
1 oktober 2012
Het doel van Flying Teams is lokale vrijwilligersorganisaties toegankelijker maken voor jongeren. Een Flying Team bestaat uit drie jongeren. Zij kijken kritisch naar de toegankelijkheid van vrijwilligersorganisaties voor jongeren en...
1 maart 2012
Hoe kan de leefbaarheid in een multiculturele wijk verbeterd worden? De methode EigenWIJzebuurten richt zich op het versterken van onderling begrip tussen bewoners. En op het versterken van draagvlak voor het samenleven van mensen met...
1 november 2011
Het doel van de methode Jongeren Interventie Team (JIT) is maatschappelijke uitval van jongeren te voorkomen of te repareren. De doelgroep bestaat uit jongeren van 15 tot 23 jaar met problemen op meerdere leefterreinen. In de methode...
1 mei 2011
Kan wél! is een methode om de leefbaarheid en sociale cohesie in een aandachtswijk te vergroten. Het realiseren van bewonersinitiatieven staat hierbij centraal. Een buurtcoach gaat vijftien maanden lang met bewoners aan de slag om...
1 februari 2011
PAja! is een methode om de empowerment te bevorderen van jonge cliënten van instellingen voor zorg, wonen en dagbesteding. De jongeren keuren zelf hun voorziening en doen verbetervoorstellen. Al werkende versterken zij hun...
1 februari 2005
Vertrektraining is gericht op jongeren vanaf 16 jaar die niet langer in een opvangcentrum of internaat wonen. Doel van de interventie is de kans op thuisloosheid bij deze jongeren verminderen en uiteindelijk voorkomen. In een individuele...