Databank Effectieve sociale interventies - Maatschappelijke activering

Maatschappelijke participatie draait om meedoen in de samenleving. Iedereen wil meedoen: leren, werken, ontmoeten, iets bijdragen. Voor mensen met beperkingen, ouderen en mensen in een achterstandssituatie is dat niet altijd eenvoudig.

 

1 december 2017
De VertrekTraining is een individuele training van tien weken waarin een jongere intensieve begeleiding krijgt bij het realiseren van een gezond toekomstperspectief. De VertrekTraining kenmerkt zich door een outreachende aanpak. De...
1 oktober 2017
De GRIP&GLANS groepscursus is gericht op vrouwen vanaf 50 jaar, die door leeftijdgerelateerde veranderingen en verliezen ervaren dat hun leven te weinig glans heeft. De cursus leert hen hoe zij actief hun eigen welbevinden kunnen...
1 maart 2017
Elk probleem biedt mogelijkheden voor het vinden van eigen oplossingen. Dat is kort gezegd het vertrekpunt van Oplossingsgericht werken, een basismethode in het sociaal werk voor mensen wiens eigen oplossend vermogen tekort schiet. Het...
1 maart 2017
Deze interventie biedt begeleiders van kwetsbare volwassen handvatten en technieken om aan te sluiten bij cliënten, hen te motiveren en hun competenties te vergroten en stapsgewijs toe te werken naar passende huisvesting. De aanpak...
1 mei 2016
Taakgerichte hulpverlening (TGH) is een kortdurende oplossingsgerichte aanpak voor mensen met psychosociale problemen. Doel is om individuen, gezinnen of groepen in staat te stellen op eigen kracht een door henzelf erkend probleem op te...
1 maart 2016
In de interventie Natuurlijk, een netwerkcoach! zet een getrainde vrijwillige netwerkcoach zich in om een cliënt te coachen in het herstellen, activeren, versterken, opbouwen of uitbreiden van het sociale netwerk. Uit onderzoek naar...
2 december 2015
Het doel van Community Support is het vergroten van de samenredzaamheid, zodat mensen in staat zijn met hulp van hun sociale netwerk hun problemen op te lossen. Centraal in de begeleiding staat het uitgaan van mogelijkheden en krachten...
K!X
2 december 2015
K!X is erop gericht om migrantenjongeren in het (v)mbo betere aansluiting te laten vinden op de arbeidsmarkt. In een K!X team op school gaan zij aan de slag met het organiseren van activiteiten die hieraan bijdragen en volgen ze...
1 december 2015
Resto VanHarte creëert laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor mensen die in een sociaal isolement verkeren. Een gezamenlijk maaltijd, waar iedereen aan kan meedoen, vormt het bindmiddel. Daarnaast vindt er een activerend...
1 juni 2015
FACT richt zich op mensen met ernstige en langdurige psychische aandoeningen. Het doel is hen te begeleiden en te ondersteunen in hun herstelproces, zodat zij optimaal kunnen functioneren en meedoen in de maatschappij. FACT werkt...
15 mei 2015
Het doel van Welzijn op recept is het verminderen van psychosociale klachten van mensen die bij de huisarts komen. Welzijnsorganisaties en eerstelijnszorgvoorzieningen ontwikkelen lokale welzijnsarrangementen, waar mensen naar...
1 maart 2015
WRAP is een plan voor zelfhulp waarmee mensen met ernstige psychische aandoeningen eigen identiteit, balans en verloren gewaande sociale rollen kunnen hervinden en over de gevolgen van ontwrichtende psychische ervaringen heen kunnen...
12 november 2014
Participatief Drama beoogt met diverse participatieve (drama)methodieken de positie van kwetsbare mensen in de samenleving te verbeteren. Zij krijgen een stem, vinden ondersteuning bij elkaar en bij het eigen sociale netwerk en maken...
1 november 2014
Herstellen doe je zelf is erop gericht het herstel te bevorderen van mensen met een psychische of psychiatrische beperking. De methode draagt bij aan empowerment, zelfwaardering, hoop en de kwaliteit van leven. De cursus bestaat uit...
1 november 2014
De Individuele Rehabilitatie Benadering richt zich op mensen met langdurige beperkingen. Het doel is hen te ondersteunen bij hun eigen participatiedoelen, zodat ze kunnen wonen, werken en sociale contacten kunnen hebben zoals zij zelf...
8 oktober 2014
Themis is een inburgeringscursus voor deelnemers met een lage vooropleiding. Empowerment staat centraal in de methode. Er wordt nadruk gelegd op het verwerven van sociale competenties, waarmee mensen zichzelf kunnen organiseren op basis...
22 april 2014
Het doel van Moeder- en vadercentra is dat kwetsbare bewoners in aandachtwijken hun kwaliteiten in kunnen zetten en vaardigheden hebben om structureel deel te nemen aan de samenleving. Het zijn buurtgerichte voorzieningen waar bezoekers...
20 september 2013
Het doel van de EigenKrachtWijzer is het ondersteunen van burgers en hulpverleners bij vraagverheldering over wonen, werken, welzijn en zorg en het zelfstandig vinden van oplossingen voor hun vraag. Het digitale instrument bestaat uit...
6 juni 2013
Wijk en Psychiatrie richt zich op mensen met psychische beperkingen. Doel is hun maatschappelijke aansluiting in de wijk te verbeteren en hun sociale netwerk te vergroten, waardoor eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd. De aanpak...
11 maart 2013
Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) ondersteunt mensen met psychische en sociale kwetsbaarheid bij hun herstelproces. Cliënten werken onder meer aan het omgaan met kwetsbaarheid, het versterken van eigen kracht en van...
1 oktober 2012
De methode Begeleid Werken richt zich op mensen met structurele functionele beperkingen van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard. Doel is om deze mensen op een duurzame manier te begeleiden naar en in betaald werk. Ze worden...
1 oktober 2012
De Relim methodiek richt zich op mensen met psychische problemen of een psychiatrische stoornis, vaak in combinatie met sociale problematiek. Doel is het vergroten van de zelfredzaamheid, eigen regie en empowerment door middel van werk....
1 september 2012
Deze methode richt zich op allochtone mannen tussen de 35 en 60 jaar, met een relatief grote afstand tot de Nederlandse samenleving. Het doel is het aanleren en toepassen van assertief gedrag en daarmee de betrokkenheid bij de directe...
1 maart 2012
Doel van deze methode is mensen in staat te stellen actief deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Dit wordt bereikt door een empowermenttraining. Hierin wordt gewerkt aan zes concrete componenten: competentie,...
1 februari 2012
De Eigen Kracht-conferentie heeft als doel burgers zeggenschap en regie laten houden over hun eigen leven. Het is een activerings- en besluitvormingsinstrument, waarbij burgers samen met deelnemers uit hun eigen omgeving plannen bedenken...
1 december 2011
Maatwerk richt zich op zeer moeilijk bemiddelbare bijstandsgerechtigden. Het doel van de methode is het ondersteunen van deelnemers bij het vinden van een (werk)plek in de maatschappij en om hen te stimuleren naar eigen kunnen te...
1 november 2011
Het doel van de methode Jongeren Interventie Team (JIT) is maatschappelijke uitval van jongeren te voorkomen of te repareren. De doelgroep bestaat uit jongeren van 15 tot 23 jaar met problemen op meerdere leefterreinen. In de methode...
1 oktober 2011
Buurtbewoners met een lichte verstandelijke beperking laten deelnemen aan de lokale samenleving. Dat is het doel van de methode Gemixt talent. Dit wordt bereikt door buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking zorgvuldig aan...
1 juni 2011
Op eigen benen is een methode om de eigenwaarde en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen te versterken. Het traject begint met het in kaart brengen van de competenties. Vervolgens formuleren coach en deelnemer in een gesprek...
1 februari 2011
Kwartiermaken richt zich op mensen die door kwetsbaarheid of een beperking te maken hebben met uitsluiting. Het doel is hen succesvol te laten deelnemen aan de samenleving. De aanpak is enerzijds gericht op het bevorderen van een...
1 februari 2011
PAja! is een methode om de empowerment te bevorderen van jonge cliënten van instellingen voor zorg, wonen en dagbesteding. De jongeren keuren zelf hun voorziening en doen verbetervoorstellen. Al werkende versterken zij hun...
1 januari 2011
Wijktheater zet cultuurparticipatie als middel in om bewoners in volkswijken te empoweren en verandering in gedrag of opvattingen te stimuleren. Gedurende een jaar werken wijkbewoners onder begeleiding van een regisseur aan een...
1 december 2010
Man actief is een methode om het sociaal isolement van allochtone mannen te verminderen en hun zelfrespect te vergroten. De cursus richt zich op de individuele ontwikkeling van mannen die zich in een kwetsbare positie bevinden, met...
3 oktober 2010
Activerende zorgcoaching is een methode voor mensen die op meerdere leefgebieden problemen ervaren en als gevolg daarvan moeilijk tot een structurele dagbesteding komen. Doelen van de methode zijn het stabiliseren van de probleemsituatie...
1 april 2010
Het doel van Thuisbegeleiding is kwetsbare burgers te helpen structuur in het dagelijks leven te brengen, waardoor problemen verminderen. Het gaat om volwassenen en gezinnen die de grip op het dagelijks leven kwijt zijn of dreigen te...
1 maart 2010
Motiverende gespreksvoering heeft als doel om gedragsverandering bij cliënten op gang te brengen. In de eerste fase staat het ontwikkelen van de motivatie van de cliënt om te veranderen centraal. De tweede fase richt zich op...
1 februari 2010
Doel van de Erkenning Verworven Competenties-procedure (EVC-procedure) Algemene vrijwilligerscompetenties is dat vrijwilligers inzicht krijgen in en erkenning krijgen voor de competenties die zij hebben opgedaan. Dit leidt tot vergroting...
1 februari 2010
De methode Werk: een zorg minder! heeft als doel het activeren van langdurig werklozen met een multiproblematiek. Het bezig zijn met werk in en vanuit een activeringscentrum staat centraal in de aanpak om de afstand van klanten tot de...
1 september 2009
Activerend huisbezoek bij ouderen is een methode om de zelfredzaamheid en het welbevinden van 55-plussers te verbeteren of te herstellen. Het gaat daarbij om zelfstandig thuiswonende ouderen die uit hun evenwicht zijn geraakt.