Databank Effectieve sociale interventies - Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang betekent opvang aan mensen die al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Het gaat hierbij om het bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies. Maatschappelijke opvang valt onder het prestatieveld 7 van de Wmo.

 

1 december 2017
De VertrekTraining is een individuele training van tien weken waarin een jongere intensieve begeleiding krijgt bij het realiseren van een gezond toekomstperspectief. De VertrekTraining kenmerkt zich door een outreachende aanpak. De...
1 maart 2017
Elk probleem biedt mogelijkheden voor het vinden van eigen oplossingen. Dat is kort gezegd het vertrekpunt van Oplossingsgericht werken, een basismethode in het sociaal werk voor mensen wiens eigen oplossend vermogen tekort schiet. Het...
1 maart 2017
Deze interventie biedt begeleiders van kwetsbare volwassen handvatten en technieken om aan te sluiten bij cliënten, hen te motiveren en hun competenties te vergroten en stapsgewijs toe te werken naar passende huisvesting. De aanpak...
1 mei 2016
Taakgerichte hulpverlening (TGH) is een kortdurende oplossingsgerichte aanpak voor mensen met psychosociale problemen. Doel is om individuen, gezinnen of groepen in staat te stellen op eigen kracht een door henzelf erkend probleem op te...
1 maart 2016
Veerkracht is gericht op kinderen die vanwege huiselijk geweld samen met hun moeder in de vrouwenopvang wonen. Het biedt een duidelijk kader voor de begeleiding en ondersteuning van deze kinderen, maar ook voor opvoedondersteuning en...
2 december 2015
Het 8-fasenmodel is een methode om mensen met hulpvragen op meerdere leefgebieden te ondersteunen met het doelgericht werken aan hun toekomst. Het gaat om een stapsgewijze individuele begeleiding, waarbij de kwaliteiten, het netwerk en...
30 juni 2015
Krachtwerk is een krachtgericht begeleidingstraject voor mensen in multiprobleemsituaties die in sociaal isolement dreigen te raken. Krachtwerk wordt vooral ingezet in de maatschappelijke opvang, in de vrouwenopvang en bij de begeleiding...
1 juni 2015
FACT richt zich op mensen met ernstige en langdurige psychische aandoeningen. Het doel is hen te begeleiden en te ondersteunen in hun herstelproces, zodat zij optimaal kunnen functioneren en meedoen in de maatschappij. FACT werkt...
3 december 2014
Bij maatschappelijke  opvang in zelfbeheer dragen de bewoners zelf meer verantwoordelijkheid en hebben ze meer zeggenschap dan in reguliere opvang. Doel hiervan is dat de bewoners vorderingen maken in hun herstel. In een onderzoek...
1 november 2014
De Individuele Rehabilitatie Benadering richt zich op mensen met langdurige beperkingen. Het doel is hen te ondersteunen bij hun eigen participatiedoelen, zodat ze kunnen wonen, werken en sociale contacten kunnen hebben zoals zij zelf...
6 juni 2013
Wijk en Psychiatrie richt zich op mensen met psychische beperkingen. Doel is hun maatschappelijke aansluiting in de wijk te verbeteren en hun sociale netwerk te vergroten, waardoor eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd. De aanpak...
11 maart 2013
Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) ondersteunt mensen met psychische en sociale kwetsbaarheid bij hun herstelproces. Cliënten werken onder meer aan het omgaan met kwetsbaarheid, het versterken van eigen kracht en van...
1 februari 2011
PAja! is een methode om de empowerment te bevorderen van jonge cliënten van instellingen voor zorg, wonen en dagbesteding. De jongeren keuren zelf hun voorziening en doen verbetervoorstellen. Al werkende versterken zij hun...
1 maart 2010
Motiverende gespreksvoering heeft als doel om gedragsverandering bij cliënten op gang te brengen. In de eerste fase staat het ontwikkelen van de motivatie van de cliënt om te veranderen centraal. De tweede fase richt zich op...