Over de databank

In de sociale sector zijn al veel methoden ontwikkeld om vraagstukken slagvaardig aan te pakken. In de databank vindt u alle beschikbare informatie over gangbare methoden bij elkaar. Hiermee vormt de databank een belangrijke bron van kennis voor professionals. Want waarom zou je zelf opnieuw het wiel uitvinden, als je gebruik kunt maken van de ervaring en kennis van collega’s?

Welke interventies staan er in de databank?

In deze databank worden sinds 2010 interventies verzameld die sociale vraagstukken aanpakken. Het zijn er inmiddels meer dan 130.

Alle interventies in de databank worden op twee of meer plekken toegepast. Bovendien is van elke interventie een handboek en een procesevaluatie beschikbaar. Dit zijn de basisvoorwaarden waaraan interventies moeten voldoen om in de databank opgenomen te worden.

De belangrijkste kenmerken van de interventie staan in de samenvatting: doel, doelgroep, aanpak, uitvoerende organisaties, werkzame elementen en onderzoek. In de uitgebreide beschrijving worden deze onderdelen verder uitgewerkt. Ook is er aandacht voor de onderbouwing van de methode: is het aannemelijk dat met deze aanpak de (sub)doelen bij deze doelgroep(en) bereikt worden?    

Indien een interventie beoordeeld is voor Goed Beschreven of is erkend door de erkenningscommissie, dan staat dit vermeld bij de interventiebeschrijving met een korte toelichting en de datum van beoordeling. Tenslotte is bij veel interventies een voorbeeld uit de praktijk en een korte film opgenomen.

Op weg naar effectieve sociale interventies

logo Op weg naar Efectieve interventies

De interventies in deze databank zijn meestal ontstaan uit jarenlange ervaring van professionals met wat wel en niet werkt in de praktijk.  Maar daarmee zijn de interventies nog niet effectief te noemen. Vaak is hiervoor nog meer wetenschappelijk effectonderzoek nodig. Ook is de sociale context over het algemeen te complex om te veronderstellen dat een interventie per definitie overal goed werkt.

In de databank is het beschikbare onderzoek naar de ervaringen met en effectiviteit van interventies verzameld. Met de instelling van een adviescommissie, de praktijkbeoordeling Goed Beschreven en erkenning door de erkenningscomissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid werken wij aan de waardering van interventies. We zijn dus op weg naar effectieve sociale interventies.

Download de folder over de databank en meld u aan voor de nieuwsbrief.

Hoe kunt u de databank gebruiken?

De databank is een hulpmiddel voor professionals, gemeenten en burgers om sociale vraagstukken met passende interventies op te lossen. U kunt gericht op zoek gaan naar een interventie die bij uw vraagstuk past. U kunt zich laten inspireren door interventies, of kennis opdoen over werkzame elementen bij de aanpak van een bepaald vraagstuk.

Wanneer u al met een bepaalde methode werkt, kunt u met de informatie in de databank nagaan of u de toepassing verder kunt verbeteren. U verrijkt op deze manier uw eigen kennis met die van anderen. Er ontstaat zo steeds beter zicht op wat werkt, of wat mogelijk zelfs contraproductief is.

De databank vervult ook een belangrijke functie voor de verantwoording van gekozen interventies richting gemeenten en andere opdrachtgevers. U kunt ermee aantonen dat u weloverwogen voor een bepaalde aanpak kiest en u kunt de voordelen ervan benoemen.

Interventie of methode?

“Een interventie is een aanpak met een weldoordachte, doelgerichte en systematische werkwijze (een methode of methodiek), met een nader omschreven tijdsduur en frequentie”.

In deze definitie staan maar liefst vijf termen die in de praktijk vaak door elkaar heen worden gebruikt. Wij gebruiken zowel interventie als methode en bedoelen daarmee een doelgerichte en systematische werkwijze om sociale vraagstukken aan te pakken.  

Samenwerkingsverband Effectieve interventies

De databanken van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Kenniscentrum Sport, Trimbos-instituut, Vilans en Movisie zijn verenigd in het samenwerkingsverband Effectieve interventies. Met dit samenwerkingsverband is afgesproken dat de databanken dezelfde criteria hanteren als het gaat om het beoordelen van interventies. Deze zijn vastgelegd in de gezamenlijke notitie Erkenning van Interventies 2015-2018.