Decentralisaties

In het sociale domein hebben gemeenten de komende jaren te maken met drie decentralisaties: overgang van de functie begeleiding van de AWBZ naar de Wmo, de Participatiewet en de Stelselwijziging jeugd. In de eerste fase van dit proces wilde Movisie u vooral overzicht bieden van de decentralisaties als geheel, van de samenhang daartussen en de achterliggende ideeën.

Nu de decentralisaties steeds concreter worden, heeft Movisie het dossier Decentralisatie opgesplitst in drie afzonderlijke, meer inhoudelijke dossiers.