Thema's

Movisie werkt aan een samenleving waarin iedereen zijn kwaliteiten en vaardigheden zo goed mogelijk kan inzetten. Op deze website bundelen we praktische en diepgaande kennis in onderstaande thema's.

Basisvaardigheden

Nederland kent maar liefst 2,5 miljoen laaggeletterden, waarvan 2,1 miljoen mensen ook laaggecijferd zijn. Dit zijn mensen met zwakke basisvaardigheden, die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden.

Bestaanszekerheid en waardevol werken

Bij steeds meer mensen staat de bestaanszekerheid onder druk. Mensen hebben werk, een goede dag-invulling, een fatsoenlijk inkomen en een dak boven hun hoofd nodig. Ze willen meedoen. Vanuit het programma Bestaanszekerheid en waardevol werken helpt Movisie met kennis en aanpakken om deze participatie te realiseren.

Burgerparticipatie

Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van en de betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid. Maar ook om het nemen van initiatieven, het inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners door burgerinitiatieven te faciliteren. In het verlengde daarvan ligt het begrip cliëntenparticipatie.

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning gaat over zelfregie. De baas kunnen zijn over je eigen leven. Daar hoort ook het kiezen van zorg en ondersteuning bij. Onafhankelijk advies van cliëntenondersteuners kan helpen om deze keuzes te maken.

Dementie

Dementie heeft ingrijpende gevolgen voor de persoon zelf, maar ook voor diens naasten. Het is belangrijk dat mensen met dementie mee kunnen blijven doen in de samenleving. Movisie doet onderzoek naar mogelijkheden voor mensen met dementie om actief te blijven en naar mogelijkheden om het in de thuissituatie lang(er) te kunnen volhouden, ook voor de naaste.

Digitale samenleving

Sociale technologie is de verzamelterm van alle technologische hulpmiddelen die binnen het sociaal domein worden ingezet. Organisaties in zorg en welzijn ontwikkelen steeds meer online of blended hulpverlening om aan behoeften van cliënten tegemoet te komen.

Discriminatie

In Nederland zijn er verschillende landelijke en lokale aanpakken ontwikkeld om discriminatie te voorkomen en te verminderen. Maar welke aanpak is effectief? En wat moet je juist niet doen bij het bestrijden van discriminatie op het gebied van etniciteit, huidskleur, beperking, religie, sekse en seksuele gerichtheid?

Eenzaamheid

Overheden en sociale professionals spelen een cruciale rol bij het tegengaan van eenzaamheid. Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid? En hoe maak je het als sociaal professional bespreekbaar in de praktijk?

Eigen regie

Het bevorderen van eigen regie (zelfredzaamheid) van mensen staat al lang hoog op de agenda, maar is in de praktijk nog geen gemeengoed. Soms zijn er wel grenzen aan zelfredzaamheid, denk aan mensen met dementie, psychiatrische problematiek of mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Ervaringsdeskundigheid

Er werken steeds meer ervaringsdeskundigen in verschillende sectoren, zoals de ggz, jeugdzorg, maatschappelijke zorg, mantelzorg, cliëntondersteuning in de Wmo en vluchtelingencentra. Het invoeren van ervaringsdeskundigheid vraagt om een nieuwe kijk op zorg en welzijn.

Grensoverschrijdend gedrag

Het doorsturen van een naaktfoto van een klasgenoot, racistische spreekkoren bij een voetbalwedstrijd, studenten die vrouwen ‘hoeren’ noemen of een jongere die op straat drugs verkoopt. Allemaal vormen van grensoverschrijdend gedrag. Hoe kan je dit voorkomen en aanpakken? 

Huiselijk en seksueel geweld

Huiselijk en seksueel geweld zijn hardnekkige maatschappelijke problemen waar geen eenvoudige oplossingen voor bestaan. Hoe signaleer je geweld in afhankelijkheidsrelaties en hoe maak je het bespreekbaar?

Inclusie en diversiteit

Mensen kunnen om verschillende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. Bijvoorbeeld door een beperking, hun leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Maar ook door armoede of laaggeletterdheid. Het werken aan een inclusieve samenleving vraagt aandacht.

Informele zorg

In de samenleving wordt er steeds meer een beroep gedaan op het sociale netwerk van mensen. Familie, buren en vrienden kijken waar ze zorg en ondersteuning kunnen bieden. De formele zorg sluit hierop aan en werkt met deze informele zorg samen.

Integraal werken in de wijk

Veranderingen in zorg en welzijn vragen een nieuwe manier van werken van professionals en beleidsmakers in het sociaal domein. Met als belangrijke pijlers integraal samenwerken in de wijk en passende ondersteuning dichtbij huis.

Jongvolwassenen

Met de meeste jongvolwassenen gaat het goed in Nederland. Toch zijn er jongeren die problemen ervaren met hun identeit, seksualiteit of het vinden van werk. Zij hebben extra ondersteuning nodig.

Kunst in zorg en welzijn

De kracht van kunst voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en kwetsbare groepen is groot. Kunst draagt bij aan individuele ontplooiing, maatschappelijke participatie van kwetsbaren, welbevinden en gezondheid.

Lhbtiqa+ emancipatie

Hoe maak je de maatschappij inclusiever voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen?

Maatschappelijke zorg

Maatschappelijke zorg gaat over mensen met een grotere kwetsbaarheid op psychisch of psychosociaal gebied. Zij kunnen daardoor soms beperkt meedoen in de samenleving. Deze mensen hebben integrale, levensbrede en vaak langdurige ondersteuning nodig.

Oekraïnedossier

De oorlog in Oekraïne heeft ook op de Nederlandse samenleving impact – hoewel de gevolgen voor ons niet vergelijkbaar zijn met wat inwoners van Oekraïne doormaken. In dit dossier vind je beschikbare kennis en inzichten over wat werkt rondom sociale vraagstukken, die ook in deze actuele situatie bruikbaar is voor bestuurders, professionals in uitvoering en beleid bij de overheid en maatschappelijke organisaties en voor burgerinitiatieven.

Ouderen

Ouderen willen net als iedereen mensen ontmoeten, boodschappen doen en meedoen in de samenleving. Om ouderen langer zelfstandig te laten wonen, helpt het als professionals, mantelzorgers en vrijwilligers van elkaar weten wat ze doen en integraal samenwerken.

Polarisatie

Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen verschillende groepen in de samenleving. Dit kan leiden tot spanningen en conflicten tussen deze groepen mensen. Dat is horizontale polarisatie. Er kan ook sprake zijn van spanningen tussen burgers en overheden, in dat geval spreken we van verticale polarisatie. Hoe voorkom je dat verschillen tussen groepen mensen en overheden leiden tot spanningen en conflicten? Movisie biedt toepasbare kennis om polarisatie te herkennen, te voorkomen en om het aan te pakken.

Professionalisering

In Nederland werken ruim 200.000 professionals in de sociale sector. Bijhouden van vakmanschap en voortdurend inspelen op nieuwe ontwikkelingen zijn belangrijke voorwaarden om de kwaliteit van het werk op een hoog niveau te houden.

Professionele besluitvorming

Voor miljoenen Nederlanders is het belangrijk dat sociaal werkers de goede keuzes maken bij hun ondersteuning en dienstverlening. De kennis over hoe sociaal werkers hun handelen inrichten, de keuzes die ze daarbij maken en hoe die keuzes tot stand komen, noemen we ‘professionele besluitvorming’.

Sturen op kwaliteit en outcome

Mensen die aangewezen zijn op ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) moeten erop kunnen rekenen dat die van goede kwaliteit is. De Wmo verplicht de gemeente lokaal kwaliteitsbeleid te ontwikkelen.

Themadossier Israël – Palestina

Het conflict tussen Israël en Palestina is na de aanslag van Hamas gruwelijk geëscaleerd. En wat daar gebeurt, heeft ook hier impact. Gemeenten, sociaal professionals, jongerenwerkers, maatschappelijke organisaties, docenten en werkgevers kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met de gevolgen hiervan. In dit themadossier staan handvatten en onderbouwde kennis hoe hiermee om te gaan.

Toegang

Gemeenten zijn inmiddels vijf jaar verantwoordelijk voor de omvangrijke taken op het gebied van de (langdurige) ondersteuning en zorg aan inwoners thuis. In het Verbetertraject Toegang werken we aan een merkbaar verbeterde toegang tot ondersteuning binnen het sociaal domein.

Versterken sociale basis

Gemeentelijke beleidmakers willen de komende jaren de sociale basis in hun wijken versterken. Dit dossier biedt kennis over wat de sociale basis in feite is en biedt dilemma’s en kennis uit de praktijk.

Vluchtelingen

De komst van grote groepen vluchtelingen bracht Nederland in beweging. Wat is er nodig voor een succesvolle integratie van vluchtelingen en andere nieuwkomers in de samenleving?

Vrijwillige inzet

Vrijwilligerswerk houdt de samenleving als geheel én de vrijwilliger zelf gezond en veerkrachtig. Waar mensen zich vrijwillig inzetten voor een ander en de samenleving, ontstaan sociale innovatie en ondernemerschap.

Wat werkt in de sociale sector

Wat is bekend over wat werkt bij het oplossen van sociale vraagstukken en hoe kan je zelf onderzoeken of de gekozen aanpak ook de gewenste resultaten oplevert? Hoe kan het opstellen van 'outcome indicatoren' bijdragen aan kwaliteit? Movisie ondersteunt bij het onderzoeken van wat werkt in de sociale sector.