Weten wat werkt

Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid? Welke aanpak bij schuldhulpverlening is werkelijk effectief? En wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor succesvolle implementatie van sociale interventies? Als professional of ambtenaar in de sociale sector, herken je vast dit soort vragen. Speciaal voor jou heeft Movisie de zogeheten 'Wat werkt bij-dossiers’ gemaakt.

Deze dossiers geven informatie over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken, gebaseerd op de laatste stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur. Ze bieden hulp bij de reflectie op bestaande aanpakken en de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen.

Op dit moment hebben we Wat werkt bij-dossiers over eigen regie, dak- en thuisloosheid jongeren, cliëntenparticipatie, preventie partnergeweld, aanpak armoede en schulden, eenzaamheid, sociaal en gezond, sociale innovatie, outreachend werken, mantelzorg, hulp na seksueel geweld, culturele interventies en toeleiding naar arbeid.

Mis je een vraagstuk? Laat het ons weten. Neem contact op met Hanneke Mateman: h.mateman@movisie.nl.

Make it work: grip op impact en effectiviteit

Een manier om het reflectieproces op gang te brengen is om de kennis uit de dossiers te bespreken en te vergelijken met de huidige werkwijze in een ‘verbetersessie’. In zo’n sessie ga je met de uitvoerende medewerkers kijken of zij doen wat werkt en hoe zij hun werkwijze kunnen verbeteren. Er zijn daarvoor verschillende vormen die we in de publicatie 'Make it work, grip op impact en effectiviteit in jouw organisatie met een ‘Wat werkt bij-dossier’ voor je op een rij hebben gezet. 

Download Make it work

1 op de 6 inwoners in Nederland heeft moeite met gecijferdheid. Dit is een reden tot zorg, omdat dit de kans op kwetsbaarheid vergroot. Zo hebben mensen die problemen hebben met gecijferdheid vaker financiële problemen. Ze hebben minder kansen op de arbeidsmarkt en ze benoemen hun gezondheid vaker als slecht. Of dit causaal verband houdt met elkaar is niet bekend, maar wel aannemelijk gezien de specifieke eisen voor gecijferdheid die deze contexten stellen. Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door het Expertisepunt Basisvaardigheden.

Download dossier Wat werkt bij het versterken van gecijferdheid?

In dit Wat werkt bij-dossier proberen we de vraag te beantwoorden wat de werkzame elementen en mechanismen zijn om zinvolle ontmoetingen en sociaal contact tussen met mensen van verschillende religies en culturele achtergronden te bevorderen. We doen dat aan de hand van systematisch verzamelde kennis, inzichten en werkzame principes uit wetenschappelijk onderzoek naar sociaal contact tussen mensen met verschillende culturele/religieuze groepen.

Download dossier sociaal contact tussen mensen met verschillende religies en culturele achtergronden?

Nederland is in Europa een van de koplopers als het gaat om digitale vaardigheden en internettoegang. Toch kan lang niet iedereen meekomen in onze digitale samenleving. Experts uit de wetenschap en praktijk vertellen ons waar dit probleem uit bestaat en wat werkt in de aanpak om digitale ongelijkheid te verminderen.

Download interactieve PDF digitale ongelijkheid verminderen

Hoe kunnen burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties mensen stimuleren om zich als vrijwilliger of actief burger in te zetten? Drie factoren zijn hierbij van belang: capaciteit (kunnen), motivatie (willen) en mogen (gevraagd worden). 

Download dossier stimuleren vrijwillige inzet en actief burgerschap

Wat werkt bij het versterken van weerbaarheid van jongeren? Onder meer het inzetten op zelfregie, sociale vaardigheden en het betrekken van de sociale omgeving.

Download dossier weerbaarheid

Hoe geef je als gemeente het lhbtiq+ beleid zo vorm, dat dit vooroordelen en discriminatie van LHBT-personen tegengaat? De veranderingsmodellen in deze kennissynthese bieden hiervoor een theoretische basis.

Download kennissynthese gemeentelijk lhbtiq+ beleid

In het dossier Wat werkt bij de ondersteuning van jonge mantelzorgers vind je kennis over de situatie van jonge mantelzorgers en de effectiviteit en werkzame elementen van interventies die hen kunnen ondersteunen.

Download dossier jonge mantelzorgers

In het dossier Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden beschrijven we welke werkzame elementen professionals kunnen inzetten om personen te ondersteunen die te maken hebben met financiële problemen.

Download dossier aanpak van armoede en schulden

Voor succesvolle hulpverlening aan dak- en thuisloze jongeren is een integrale aanpak gewenst. In dit dossier zijn deze en meer werkzame elementen, zoals tijdig en duurzaam hulp verlenen, verzameld.

Download dossier dak- en thuisloosheid jongeren

Welke werkzame elementen kun je inzetten om jongeren in een kwetsbare positie duurzaam te laten participeren op de arbeidsmarkt? Je leest het in het Wat werkt bij-dossier over het toeleiden van jongeren naar werk.

Download dossier toeleiding van jongeren naar werk

Wat werkt bij arbeidsactivering van personen met psychische problematiek of een verstandelijke beperking?

Download dossier arbeidsactivering

Implementatie van een interventie zoals een methode of programma, vraagt om maatwerk. Er bestaat geen kant-en-klare aanpak die altijd werkt, blijkt uit onderzoek. In dit dossier staan de belangrijkste ingrediënten voor succesvolle implementatie beschreven.

Download dossier implementatie van sociale interventies

Dit dossier biedt kennis over de werkzame factoren bij collectieve cliëntenparticipatie in het sociaal domein. Daarmee geven wij antwoord op de vraag: hoe kunnen burgers en cliënten optimaal betrokken worden bij het sociale beleid?

Download dossier cliëntenparticipatie

Eenzaamheid wordt gezien als een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Beleidsmedewerkers en zorg- en hulpverleners in veel gemeenten worstelen met de vraag hoe zij eenzaamheid op een duurzame en systematische manier kunnen aanpakken. In dit dossier bieden we een overzicht van de belangrijkste werkzame factoren en van veelbelovende aanpakken.

Download dossier eenzaamheid

Werken vanuit eigen regie vraagt om een houding van professionals waarbij het uitgangspunt is: de cliënt staat aan het roer. In dit dossier bespreken we de werkzame elementen van eigen regie en de theoretische onderbouwing. Ook lees je de competenties die eigen regie vraagt van professionals.

Download dossier eigen regie

10% van alle mantelzorgers in Nederland is zwaar overbelast. Dit dossier zoomt in op mantelzorgondersteuning en specifiek op een type ondersteuning: respijtzorg.

Download dossier mantelzorgondersteuning

Partnergeweld is in Nederland de meest voorkomende vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Wat zijn de risico’s voor partnergeweld? Welke vormen zijn er? En wat werkt in preventie en hoe kan het beste hulp worden geboden? Je krijgt de antwoorden in dit dossier.

Download dossier preventie partnergeweld

Vrouwen die in hun jeugd misbruikt zijn, vinden het moeilijk om dat te bespreken. Met dit dossier bieden we professionals in het sociaal domein evenals in de traumahulpverlening, een handreiking voor hun handelen bij (vermoedens van) de late gevolgen van vroeg seksueel misbruik van volwassen vrouwen.

Download dossier hulp na seksueel geweld

Wat is er bekend over de relatie tussen participatie en gezondheid? In dit dossier helpen we professionals en beleidsmakers een brug te slaan tussen het sociaal domein en de domeinen zorg, (publieke) gezondheid en preventie.

Download dossier sociaal en gezond

Sociale innovatie daagt uit tot nieuwe verhoudingen tussen burger, markt en overheid. Met nieuwe strategieën, organisaties en door slimmer te werken. Vormt sociale innovatie daadwerkelijk het antwoord op de complexe sociale problemen? En wat zijn de werkzame elementen daarbij?

Download dossier sociale innovatie

Outreachend werk is meer dan alleen een kwestie van ‘eropaf’ gaan. Het veronderstelt een bepaalde grondhouding en specifieke vaardigheden van de sociale professional. In dit dossier staan werkzame elementen en modellen van outreachend werken beschreven.

Download dossier outreachend werken

Sinds een aantal jaar is er groeiende belangstelling voor de bijdrage van kunst en cultuur op het vergroten van welzijn en de kwaliteit van leven. Vooral voor ouderen is er een divers aanbod. Maar welke mechanismen zorgen voor positieve effecten en welke factoren werken belemmerend of bevorderend?

Download dossier culturele interventies ouderen

Wat werkt bij-dossiers KIS

logo KIS diapositief

Kennisplatform Inclusief Samenleven heeft twee dossiers gepubliceerd, op basis van het stramien van de Wat werkt bij-dossiers van Movisie. Binnenkort volgen er meer.

Wat werkt bij bevordering arbeidsparticipatie statushouders?

Dit Wat werkt bij-dossier is een overzicht van werkzame factoren die de arbeidsparticipatie van statushouders bevorderen. Naast een dossier is er ook een infographic die de resultaten beknopt weergeeft.

Download dossier

Wat werkt bij het verminderen van discriminatie?

Dit Wat werkt bij-dossier gaat in op werkzame mechanismen bij de aanpak van discriminatie. Waarom werken ze, hoe werken ze?

Download dossier