Jouw interventie in de databank

Heb je een interventie ontwikkeld die ook door andere organisaties kan worden ingezet? We nodigen je van harte uit om deze interventies bij ons aan te melden.

Door plaatsing in de databank krijgt je interventie meer bekendheid en stel je anderen in staat om er gebruik van te maken. Bovendien helpt het beschrijven van de interventie bij het aanscherpen ervan. Je krijgt goed zicht op de sterke punten en ontdekt waar kwaliteitsverbetering mogelijk is.

Hoe meld je een methode aan?

Meld je interventie aan met behulp van het aanmeldformulier. Vervolgens beoordelen wij of de interventie in aanmerking komt voor opname in het erkenningstraject.

Criteria voor opname in het erkenningstraject:

  • Het betreft ‘een systematische manier van handelen om een doel te bereiken’. Het doel heeft betrekking op een verandering die wordt gerealiseerd in de situatie van de einddoelgroep.
  • Er is een handboek van de interventie beschikbaar, zo nodig aangevuld met andere materialen, waarmee derden de interventie kunnen uitvoeren. Andere materialen kunnen bijvoorbeeld zijn: een train-de-trainer, een werkboek, een implementatiedocument.
  • De interventie wordt op ten minste twee plaatsen actueel toegepast waarmee zichtbaar is dat de interventie in de praktijk wordt uitgevoerd en is overgedragen.
  • Er is een (interne of externe) procesevaluatie beschikbaar die antwoord geeft op de vijf hoofdvragen uit het informatieblad.

Nog geen handboek beschikbaar?

Staat je interventie nog niet op papier? Maak gebruik van de gratis publicatie Hoe schrijf ik een handboek.

Beschrijving van een interventie maken

Komt je interventie in aanmerking voor opname in de databank Effectieve sociale interventies? Dan ga je als interventie-eigenaar zelf aan de slag om de interventie te beschrijven. In de interventiebeschrijving wordt alle informatie – inclusief het naar de interventie uitgevoerde onderzoek – samengebracht. Onder begeleiding van Movisie werk je aan een genuanceerde beschrijving die recht doet aan de interventie en de ervaringen die daarmee zijn opgedaan.

Voor het maken van een beschrijving voor de databank zijn een werkblad met handleiding beschikbaar.

Neem eerst contact op
Neem voordat je aan een beschrijving begint altijd contact op met Romy Santpoort.

Nieuwe interventiebeschrijvingen worden direct beoordeeld op - minimaal - het niveau Goed Beschreven.

Kwaliteitsverbetering van interventies

Het beschrijven van een interventie bied je inzicht in de mogelijke verbeterpunten:

  • Zijn doel en doelgroep helder geformuleerd?
  • Sluit de aanpak hier goed op aan?
  • Kan de interventie worden verbeterd door gebruik te maken van bestaande (wetenschappelijke) kennis?
  • Is er nieuw onderzoek mogelijk naar de werking en het effect van de interventie?

De databank stimuleert interventie-eigenaren en uitvoerders om de kwaliteit van bestaande interventies te verbeteren. Dit betekent dat de beschrijvingen van de interventies in de databank nooit af zijn. Deze worden samen met de interventie-eigenaar om de vijf jaar geactualiseerd.