Toegang

Gemeenten zijn inmiddels vijf jaar verantwoordelijk voor de omvangrijke taken op het gebied van de (langdurige) ondersteuning en zorg aan inwoners thuis. Hoewel er al veel goed gaat, ervaren inwoners dat de uitvoering op een aantal thema’s beter kan. In het Verbetertraject Toegang werken gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners samen aan een merkbaar verbeterde toegang tot ondersteuning binnen het sociaal domein.

Aan het verbetertraject hebben diverse organisaties, waaronder de VNG en cliëntorganisaties Ieder(in), Per Saldo, MIND, zich verbonden.

Kennisdossier Toegang

Deelnemende gemeenten

Waar kun je in het verbetertraject mee aan de slag?

Afstemming op alle relevante leefgebieden

Om kwaliteit van leven te kunnen ervaren, moet er aandacht zijn voor alle leefgebieden van de inwoner. Hoe speelt dit bij de toegang? Is dit samenhangend en integraal? In dit kennisdossier aandacht voor de afstemming van de leefgebieden.

Toekomstbestendige ondersteuning

In dit kennisdossier kijken we naar de duurzaamheid van geboden hulp en ondersteuning. Hoe wordt er omgegaan met inwoners met langdurende hulpvragen? Op welke wijze is de toegang en ondersteuning georganiseerd?

Regie en zeggenschap

In dit kennisdossier gaat het over regie en zeggenschap van inwoners. Zijn zij betrokken bij het vinden van passende en tijdige hulp? En wordt het ondersteuningsplan mét hen opgesteld?

Deskundigheid medewerkers

Zijn toegangsmedewerkers in staat om problematiek te erkennen en herkennen? In dit kennisdossier wordt op de deskundigheid van toegangsmedewerkers ingezoomd. Zij hebben een regisserende rol en moeten weten waar kansen en mogelijkheden liggen.

Handelingsruimte voor medewerkers

In dit kennisdossier gaat het om ruimte en mandaat van toegangsmedewerkers. Zijn zij in staat een passende oplossing te realiseren? Kunnen zij laveren tussen wetgeving, financieringsstromen en de vraag van inwoners? Hoe weten zij creatieve oplossingen te realiseren?

Transparantie en eenvoud

Hoe is de toegang georganiseerd? Is het aanbod bekend en vindbaar? In dit kennisdossier staat aandacht voor aspecten als communicatie en transparantie met betrekking tot de toegang tot hulp en ondersteuning centraal.

Voorkomen en tijdig signaleren van problemen

In dit kennisdossier gaan we in op het voorkomen en tijdig signaleren van problemen. Hoe doe je dat als gemeente en toegangsmedewerker? Hoe werk je daarin samen met initiatieven, voorzieningen en actoren in de wijk?

Artikelen en publicaties