Internationaal

Movisie beperkt zich niet tot de landsgrenzen bij het werken aan een krachtige samenleving. De maatschappelijke vraagstukken die in Nederland spelen, zijn niet uniek voor ons land.

Het zoeken naar oplossingen voor vraagstukken vindt ook in andere landen en op Europees en wereldwijd niveau plaats. Sommige problemen – denk bijvoorbeeld aan gevolgen van vergrijzing en ontgroening  – kunnen veel beter in internationaal verband worden opgelost. Door middel van bezoeken, projecten, congressen en internationale netwerken proberen we de vinger aan de pols te houden op de thema’s die voor ons werk belangrijk zijn.

Leren van en aan het buitenland

Internationale samenwerking is dus zinvol. Er valt veel te leren van en aan het buitenland. Andere landen kijken vanuit hun eigen systemen naar oplossingen. Die andere context staat het leren soms in de weg, maar kan ook verfrissende oplossingen en creatieve nieuwe wegen opleveren. Daarnaast leveren de persoonlijke contacten en de gesprekken tijdens internationale ontmoetingen ook inspiratie en dagen ze uit om met de blik van de ander naar de eigen dagelijkse realiteit te kijken.

Prioriteiten

Movisie richt zich internationaal met name op:

  • het acquireren en uitvoeren van internationale projecten;
  • actieve deelname aan internationale netwerken;
  • samenwerken met buitenlandse partners;
  • het proactief informeren van het buitenland over interessante ontwikkelingen in Nederland en bij Movisie;
  • het signaleren van ontwikkelingen in het buitenland;
  • bijdragen aan Europese raadplegingen of plannen en het agenderen van thema’s binnen de maatschappelijke ontwikkeling;
  • het uitwisselen van informatie over internationaal sociaal beleid tussen Nederlandse organisaties.

Internationale netwerken

Op het brede werkterrein van Movisie zijn veel internationale netwerken actief. Sommige netwerken houden zich vooral bezig met Europa, andere werken wereldwijd. Momenteel is Movisie actief betrokken bij de volgende netwerken:

CEV

Het European Volunteer Centre CEV slaat een brug tussen lokale en nationale vrijwilligersorganisaties en het werk van Europese instellingen. CEV draagt bij aan de ontwikkeling van beleid dat vrijwillige inzet als vorm van actief burgerschap ondersteunt en stimuleert.

Eurocarers

Eurocarers is het Europese netwerk voor mantelzorg. Eurocarers wil het bewustzijn vergroten voor de belangrijke bijdrage van mantelzorg aan alle zorg én aan de economie als geheel, en ervoor zorgen dat Europees en nationaal beleid rekening houden met mantelzorgers, bijvoorbeeld door bevordering van sociale integratie en ondersteuning voor mantelzorgers. Eurocarers verenigt landelijke mantelzorgorganisaties en organisaties voor onderzoek en ontwikkeling.

ILGA Europe

De International Lesbian and Gay Association Europe is de Europese tak van de International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA). Het is een internationale koepelorganisatie van (belangen-)organisaties uit 45 van de 48 landen die aangesloten zijn bij de Raad van Europa. ILGA-Europe streeft naar gelijke rechten voor de LGBTI-achterban door lobby, belangenbehartiging, fondsenwerving en procesvoering bij (Europese) gerechtshoven. Verder versterkt ILGA-Europe lid-organisaties door trainingen, deskundigheidsbevordering en capaciteitsopbouwtrajecten.

WAVE

Women Against Violence Europe WAVE is een informeel netwerk van non-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met de bestrijding van geweld tegen vrouwen en kinderen. WAVE beschermt de rechten van vrouwen en kinderen, met name rond geweld tegen vrouwen en gendergelijkheid.

ICSW

International Council on Social Welfare Europe streeft naar gelijkheid en sociale rechtvaardigheid en is actief in de Raad van Europa en in de Europese Unie. Leden zijn maatschappelijke organisaties en welzijnskoepels. Wereldwijd maakt ICSW zich onder andere sterk voor de Global Agenda on Social Work and Social Development en de verbreiding van het Social Protection Floor Initiative.

IFS

International Federation of Settlements and Neighborhood Centres IFS is een organisatie die wereldwijd buurt- en wijkcentra ondersteunt bij hun werk met en voor gezinnen en gemeenschappen. Ze versterken, inspireren en verbinden mensen die zich plaatselijk inzetten voor sociale rechtvaardigheid.

ENSACT

Het European Network for Social Action ENSACT is een samenwerkingsverband van een aantal Europese organisaties op het terrein van sociaal werk, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. De organisaties werken samen op een aantal terreinen om aandacht te vragen voor kwetsbare mensen in de samenleving en samen een stevige sociale ‘vuist’ te maken. Partners zijn European Association of Schools of Social Work (EASSW), International Federation of Social Workers Europe (IFSW), ICSW Europe, FESET en FICE.

Onze Engelstalige producten

Download de Engelstalige corporate Movisie brochure of bezoek onze engelstalige websiteinformatie.

Contact

Meer weten? Neem contact met ons op via international@movisie.nl.