ABCD

esi - 1 maart 2010

ABCD biedt een wijkaanpak voor sociaaleconomische zwakkere wijken. Er wordt van binnenuit gewerkt aan een in economisch, cultureel en sociaal opzicht leefbare buurt. De methode brengt sociale relaties tot stand en mobiliseert capaciteiten van bewoners, organisaties en instellingen binnen de lokale gemeenschap.

Uit praktijkervaringen blijkt dat het belangrijk is dat de initiatieven vanuit de bewoners komen. Dat staat soms op gespannen voet met de meer aanbodgerichte systemen waarin professionals werken. Veranderingsonderzoek van een pilot in Eindhoven laat een duidelijke groei zien van het aantal vrijwilligersinitiatieven.

Doel

Het overkoepelende doel van Asset-Based Community Development (ABCD) is het van binnenuit werken aan een in economisch, cultureel en sociaal opzicht leefbare buurt, door sociale relaties tot stand te brengen en onvermoede capaciteiten van bewoners, organisaties en instellingen binnen de lokale gemeenschap te mobiliseren.

Doelgroep

De ABCD-methode biedt een aanpak voor sociaaleconomisch zwakkere wijken. ABCD wil daarbij alle buurtbewoners te betrekken, ongeacht leeftijd of herkomst. De methode richt zich expliciet op het betrekken van groepen buurtbewoners die onderling nog weinig contact hebben en normaalgesproken buitengesloten worden.

Aanpak

De ABCD-methode kent een opbouw in vijf stappen. De eerste stap is het in kaart brengen van aanwezige capaciteiten en vaardigheden in de wijk (mapping assets) aan de hand van een uitgebreide vragenlijst (Community Asset Check List). Deze inventarisatie richt zich op de capaciteiten van bewoners, de potentie van informele netwerken, de welwillendheid van instituties en de fysieke kwaliteiten in de buurt. De tweede stap is het bouwen aan relaties tussen de bronnen in een buurt: het in contact brengen van individuen met anderen, met organisaties en met instituten. De derde stap omvat het activeren van een buurt rond economische ontwikkelingen en een communicatienetwerk. De vierde stap richt zich op het samenbrengen van de wijk rond een visie en een plan. Een zo representatief mogelijke groep bewoners werkt aan een visie en een plan voor de gemeenschap, gericht op de lange termijn en op het oplossen van concrete problemen. De vijfde stap is het op zoek gaan naar steun van buiten. Hier probeert de wijk externe middelen vrij te maken ter ondersteuning van de lokaal aangestuurde ontwikkelingen, in aanvulling op de stevige basis van eigen bronnen.

Uitvoerende organisaties

Het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) zorgt voor de spreiding van het gebruik van de ABCD-methode. Voornamelijk gemeenten en woningcorporaties nemen het initiatief om de methode toe te passen in aandachtswijken. De eerste pilot heeft plaatsgevonden in Helmond, Arn-hem, Nijmegen, Utrecht, Eindhoven en Haarlem.
 

Ontwikkelaar

Licentiehouder in Nederland:
LSA
Thijs van Mierlo
Oudkerkhof 13 b
3512 GH Utrecht
thijs@lsabewoners.nl
030 231 75 11
www.lsabewoners.nl

Onderzoek

Voornamelijk gemeenten en woningcorporaties nemen het initiatief op zich om de methode toe te passen in aandachtswijken die voor hen relevant zijn. Tijdens de eerste pilot is ABCD toegepast in Helmond, Arnhem, Nijmegen, Utrecht, Eindhoven en Haarlem. Er is een drietal evaluatiestudies over ABCD verschenen (Davelaar en Veldboer, 2008; Huygen, Davelaar en Van Daal, 2006; Bodd, 2005). Daaruit blijkt onder meer dat het voor professionals vooral belangrijk is om op informele wijze in de wijk aanwezig te zijn om vertrouwen en inzicht te krijgen in de wijk. Om initiatief te kweken en aansluiting te vinden is het belangrijk dat de initiatieven daadwerkelijk vanuit de bewoners komen en dat er met kleinschalige activiteiten begonnen wordt die zich uit kunnen breiden naar grotere groepen actieve bewoners. Kleine en snelle resultaten (quick wins) zijn goed voor de motivatie en het vertrouwen, voor echte wijkontwikkeling is echter langdurige inzet en een langetermijnvisie van belang. De meer aanbodgerichte systemen waarin de professionals werken veroorzaken soms spanningen. Een stevige verbinding tussen en goede kennisdeling met de verschillende partijen kan weerstand wegnemen.

Veranderingsonderzoek van een pilot in de wijk Lijmbeek in Eindhoven (Bodd, 2005) met een nulmeting, tussenmeting en eindmeting laat een duidelijke groei zien in het aantal vrijwilligersinitiatieven van drie, via 13 (een jaar later), naar 16 (twee jaar na de start van het ABCD-project). Verder zijn er geen wetenschappelijke effectonderzoeken gevonden die directe of indirecte aanwijzingen leveren voor de effectiviteit van de methode.

Samenvatting werkzame elementen

  • Wijkontwikkeling en vernieuwing van binnenuit en bottom-up.
  • Focus op capaciteiten in plaats van op problemen en tekortkomingen.
  • Initiatieven met weinig tot geen hulp van buitenaf.
  • Erkennen en voortbouwen op bestaande informele netwerken.
  • Het tot stand brengen van nieuwe sociale relaties.
  • Representatief leiderschap en vertegenwoordiging in de wijk.
  • Wijkspecifieke invulling van de methode.
  • Een combinatie van kleine snelle resultaten en wijkontwikkeling op de lange termijn.


Praktijkvoorbeeld

Een goed voorbeeld van een casestudy is de ABCD-pilot die in wijk Lijmbeek in Eindhoven heeft plaatsgevonden (Bodd, 2005). In 2000 werd het ABCD-E-project voor Lijmbeek gepresenteerd onder toeziend oog van de Amerikaanse ontwikkelaar van de methode: John McKnight. Als doel werd gesteld de negatieve spiraal in Lijmbeek West te doorbreken, waardoor het weer een prettige wijk zou worden om in te wonen en leven.  

Lijmbeek als matte wijk

Eind 2000 werd de methode door Hogeschool Fontys uitgelegd aan verschillende commissies, verenigingen en groepen uit Lijmbeek. Men besloot dat de methode een kans was om de gesignaleerde problemen in de gemeenschap gezamenlijk en succesvol aan te pakken.  

Er werd begonnen met een nulmeting en een eerste inventarisatieronde. De informanten zijn verdeeld in vier groepen: bewoners, ondersteuners, overheid en wijkprofessionals. Uit die inventarisatie kwam naar voren dat Lijmbeek een rustige, matte wijk is en in een fase van verandering verkeert. Er waren veel nieuwe (jonge en allochtone) bewoners en daardoor kwamen er andere waarden en normen in de wijk. Er woonden veel ouderen en alleenstaanden en het ontbrak aan de middengroep 25-40 jaar. De samenhang was verdwenen. Lijmbeek was zeer matig georganiseerd. Er waren niet of nauwelijks activiteiten in de wijk. Lijmbeek had verder vooral last van beleid in andere wijken, met name Woensel West.  

Lijmbeek viel tussen wal en schip wat betreft voorzieningen en professionele aandacht. Het was geen impulswijk, er was geen buurthuis(je) en er waren geen georganiseerde netwerken. Er waren geen concrete voorbeelden van zelforganiserend vermogen, behalve de bewonerscommissie. Het devies was daarom ook om niet te hard van stapel te lopen en het project aan te passen aan de mogelijkheden van de bewoners.  

De opfleur van bewoners

Er heeft een eerste en tweede enquêteronde plaats gevonden, waarin 70 en 54 bewoners zijn bevraagd op hun vaardigheden en talenten. Dit heeft niet alleen 124 ingevulde formulieren opgeleverd, maar ook 124 intensieve gesprekken tussen 2 wijkbewoners. Tijdens de tussenmeting (medio 2002) bleek dat dit geresulteerd heeft in 13 geactiveerde bewonersgroepen: het stichtingsbestuur ABCD-E Lijmbeek, financiële administratie en beheer, enquêteurs/initiatiefgroep, buurtkrant, wijkwebsite, loopgroep, taalles voor allochtonen, kinderdingen, eerste dinsdag van de maand, ABCD-café, veiligheidsgroep, werkgroep eenmalige activiteiten en computerles. Activiteiten waarin bewoners intensief met elkaar samen werken aan iets wat ze leuk of belangrijk voor de wijk vinden. In totaal waren er 30 actieve ABCD-bewoners, 41 geënquêteerden die actief wilden worden en er waren ruim 50 activiteiten georganiseerd die doorgaans goed bezocht werden. Aan het ‘eerste-dinsdagen-initiatief’, waar de bewoners aan een wisselende activiteit deelnemen (meestal gezelschapsspellen), deden bijvoorbeeld gemiddeld 25 deelnemers mee per avond. Aan de georganiseerde paasactiviteiten, zoals eieren schilderen en zoeken in de buurt, deden in totaal 100 kinderen mee. Ontbrekende schakels bleven de studenten en de ‘nieuwkomers’. Slechts mondjesmaat werden ook deze bewoners iets beter bereikt.  

Verbinding activiteiten en netwerken

Verder werd aandacht besteed aan het opsporen en inschakelen van formele en informele netwerken in de wijk. Vooral de 55+ groep is een belangrijk netwerk geweest voor de ABCD-aanpak in Lijmbeek. Veel van hen zijn actief of deelnemer aan activiteiten. Het is een groep die bijdraagt aan de sociale infrastructuur van de wijk. Een interessante ontwikkeling is dat ook steeds meer allochtone vrouwen een plekje weten te vinden binnen de activiteiten van deze groep. Dit dankzij de voortdurende relatieopbouw door de ABCD-vrijwilligers. Door een aantal gerichte activiteiten als het ABCD café en de Nieuwjaarsborrel zijn de ABCD vrijwilligers ook regelmatig samen in een informele sfeer, waardoor nieuwe dwarsverbanden ontstaan tussen de actieve groepen. Ook ontstonden er door de interpersoonlijke contacten bij dit soort gelegenheden weer nieuwe vrijwilligersinitiatieven.  

Publiciteit liep niet altijd even soepel: afspraken met de krant werden niet nagekomen en de bereikbaarheid was slecht. Dit bevestigt het beeld dat de wijk alleen bij negatieve dingen in beeld wordt gebracht. Daarentegen heeft de voorzitster van ABCD-E een ‘alternatief lintje’ gekregen van GroenLinks Eindhoven. Zij heeft de onderscheiding namens de wijk in ontvangst genomen. Ook is een wethouder langs geweest. De bewoners hebben hem rondgeleid door de buurt. 

Professionele ondersteuning

In Lijmbeek werkte de coördinerende professional zo’n 16 uur per week. Het was een echte duizendpoot: zij verwerkte enquêtegegevens, bezocht potentiële vrijwilligers, ondersteunde nieuwe activiteiten, activeerde professionele dienstverleners en gaf de principes van de ABCD-methode door. Na drie duizendpoten werd er ingezet op een ‘duizendpootloze’ periode door het coachen van nieuwe vrijwilligers, het spreiden van taken en verantwoordelijkheden, het opzetten van organisatorische structuren (draaiboeken, logboeken, overdracht spreekuren) en het meedraaien in de buurtinfo.  

Er werd ook constructief samengewerkt met andere professionals, zoals opbouwwerk, politie, woningstichting en stadsdeelkantoor, die de uitgangspunten van de ABCD-methode steeds meer erkenden. Het bedrijfsleven in de wijk sponsorde verschillende activiteiten.  

Eindsituatie in 2003

In tegenstelling tot in 2000 bruist het in 2003 van de activiteiten en initiatieven in Lijmbeek. Er is een kern van 40 vrijwilligers die 16 verschillende activiteiten organiseren en uitvoeren. Elk jaar stoppen er mensen, maar daar komen dubbel zoveel nieuwe aanmeldingen voor terug. Soms beëindigen activiteiten en nieuwe initiatieven bloeien weer op. Er was een nieuwe bewonerscommissie, een welkomstgroep die nieuwe bewoners ontvangt, vrijwilligers die werken aan het opfleuren van de wijk en een Buurtinfo als thuisbasis voor actieve groepen waar ook spreekuren gehouden worden. Er zijn duurzame relaties ontwikkeld met de verschillende organisaties, omdat zij de ABCD-principes steeds beter begrepen. Wel veroorzaken de systemen waarin de professionals werken soms voor spanningen. Het aanbod ‘ik kan wat voor jullie betekenen’ wordt vaker gehoord dan de vraag ‘wat kan ik voor jullie betekenen?’ De duizendpoot is van groot belang geweest voor het praktisch ondersteunen van de werkzaamheden bij inventarisatie, het overdragen van de ABCD-principes en het coachen van vrijwilligers om ze zelfstandig te kunnen laten werken aan verdere ontwikkeling van de wijk.

Downloads
Methodebeschrijving_ABCD_1