Multifocus

esi - 1 december 2011

Geweld en onveiligheid komt vaak voor bij gezinnen met complexe, meervoudige problematiek. De methode Multifocus helpt gezinnen de regie over het eigen bestaan terug te pakken. Het beëindigen van huiselijk geweld staat hierbij centraal. De methode werkt met casemanagers. Zij combineren crisishulpverlening met systeemgerichte hulp en ketenaanpak.

Multifocus is ontwikkeld vanuit de praktijk bij de invoering van de Wet tijdelijk huisverbod. De resultaten van een eerste praktijkstudie worden later dit jaar verwacht. Een effect- en procesonderzoek zit in de planning.

Doel

Het doel van de methode Multifocus is geweld en onveiligheid in het gezin te doen stoppen, het gezin te helpen de regie over het eigen bestaan te hervinden, de interne relaties binnen het gezin te versterken en de kans op herhaling te reduceren.

Doelgroep

De doelgroep van de methode zijn gezinnen met complexe, meervoudige problematiek. Vaak zijn dat gezinnen waarin geweld plaatsvindt of dreigt, in een aantal gevallen is daarvoor een huisverbod opgelegd.

Aanpak

Multifocus maakt gebruik van intensief casemanagement om een integrale, sluitende en effectieve aanpak van huiselijk geweld te realiseren. Kenmerkend is de systemische ofwel gezinsgerichte benadering die de intensief casemanagers consequent toepassen. De aanpak kent de volgende fasen.

 • Aanmelding en eerste contact: de melding komt binnen bij de intensief casemanageren deze legt (binnen een uur na de melding) de eerste contacten en heeft gesprekkenmet alle gezinsleden, ook met de kinderen.
 • Intake en diagnostiek: de intensief casemanager verkent en beoordeelt samen met de gezinsleden de ontstaansgeschiedenis van het geweld en de problemen in het gezin.
 • Opstellen behandelplan en advies over het huisverbod: met de ketenpartners en andere betrokken hulpverleners wordt na een gezamenlijk overleg een behandelplan opgesteld. Daaruit volgt eventueel ook een gezamenlijk advies aan de burgemeester voor het wel of niet verlengen van het huisverbod.
 • Hulpaanbod door ketenpartners, afronding en afsluiting: het behandelplan wordt uitgevoerd door de betrokken ketenpartners. De intensief casemanager volgt nauwgezet of alles verloopt volgens het plan. Na drie en twaalf maanden evalueren de intensief casemanager en de betrokken ketenpartners de voortgang. Zo mogelijk wordt hierbij de hulpverlening afgesloten en beëindigen de intensief casemanager en ketenpartners het contact met het gezin.

In de verschillende fasen worden technieken en vaardigheden ingezet die vooral gericht zijn op het bevorderen van de motivatie van cliënten en het creëren van een positief verwachtingspatroon.  

Materiaal

Voor de toepassing van Multifocus is het volgende handboek beschikbaar:  

 • MULTIFOCUS, de kracht van verbinden. Een handreiking voor een gezinsgerichte aanpak van huiselijk geweld, geschreven door Matthieu Goedhart (Mutsaersstichting) en Joep Choy (Nisto), uitgegeven in 2011 door de Mutsaersstichting te Venlo.  

Bij de methode is ook de film "Zingen in het donker" verkrijgbaar, die de effecten van huiselijk geweld - waaronder transgenerationele overdracht - in beeld brengt.

Uitvoerende organisaties

De methode kan worden toegepast binnen de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, jeugdhulpverlening en kinderbescherming, vrouwenopvang, maatschappelijk werk, GGD, reclassering, het Veiligheidshuis en instellingen voor daderhulpverlening.

Ontwikkelaar

Mutsaersstichting
Postweg 88
5915 HB Venlo
info@mutsaersstichting.nl
0900 688 72 37
www.mutsaersstichting.nl  

Contactpersoon

Matthieu Goedhart
0900 688 72 37
info@mutsaersstichting.nl

Onderbouwing

De methode Multifocus is ontwikkeld vanuit de praktijk bij de invoering van de Wet tijdelijk huisverbod. In de aanpak worden crisishulpverlening, systeemgerichte hulp en ketenaanpak gecombineerd. De ontwikkelaars voeren verschillende bronnen aan die wijzen op het belang van een ketenaanpak, zoals het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar kindermishandeling uit 2009. De systeemgerichte aanpak is mede gebaseerd op onderzoek van Smith Slep & O'Leary (2005, 2007) waaruit blijkt dat er bij huiselijk geweld bijna altijd sprake is van een combinatie van verschillende agressiepatronen in gezinnen. Voor de oplossingsgerichte benadering verwijzen de ontwikkelaars naar Turnell & Edwards (2009). Bij het in kaart brengen van het geweld en de achtergronden daarvan wordt gebruik gemaakt van de hiërarchie van Engel (1977). Om in gesprek te komen met de partners wordt de 'spiraal van geweld' van Van Lawick & Groen (2003) ingezet en om aan te tonen dat gezinsleden in hun onderlinge interactie positieve of negatieve werkelijkheden construeren, wordt gebruikgemaakt van het sociaal constructivisme (onder andere Blow & Timm, 2005). De methode van geweldloos verzet van Omer (2007) biedt handvatten om ouders grenzen te laten stellen voor hun gewelddadige kinderen. Voor wat betreft de centrale rol die de intensief casemanager speelt, baseren de ontwikkelaars zich op Hoogendam & Vreenegoor (2007).

Praktijkervaringen

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de praktijkervaringen van de professional en/of de cliënt/burger met de methode. Dergelijk onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch.  

De ontwikkelaars geven aan dat in 2011 een eerste praktijkstudie wordt uitgevoerd, als opmaat naar een effect- en procesonderzoek onder begeleiding van prof. dr. R. Rümkens van de Universiteit van Tilburg. De resultaten van die onderzoeken waren bij het verschijnen van deze methodebeschrijving nog niet beschikbaar.

Effectonderzoek

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar soortgelijke methoden, noch in Nederland, noch in het buitenland. Dergelijke onderzoeken zijn evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearches. Zoals aangegeven wordt gewerkt aan een effectonderzoek.

Samenvatting werkzame elementen

 • Multifocus: de aanpak van huiselijk geweld via een driesporenbeleid: pleger, slachtoffer, kinderen.
 • Meervoudige partijdigheid: onafhankelijk en neutraal te werk gaan en alle betrokkenen het gevoel geven achter hen te staan.
 • Systeemgerichte benadering: geweld wordt gezien als een gevolg van interactiepatronen binnen het gezin.
 • De totale regie is in handen van één intensief casemanager, die een centrale coördinerende rol met een uitvoerende rol combineert.
 • De ketenaanpak: een integrale en sluitende aanpak ondersteund door een gemeenschappelijke visie op huiselijk geweld en goede samenwerkingsafspraken.
 • Snelheid: snel handelen bij een crisis, rust scheppen, een plan van aanpak opstellen intakegesprekken starten.
 • Empowerment: het gezin na huiselijk geweld weer regie over het eigen leven geven door het mobiliseren van de eigen kracht en het versterken van het netwerk.
 • De oplossingsgerichte benadering waarin op basis van respect wordt samengewerkt met de cliënten en een gemeenschappelijk plan wordt gemaakt om de veiligheid in het gezin te garanderen.
 • De toepassing van technieken en vaardigheden die er expliciet op zijn gericht om de motivatie van cliënten te bevorderen en een positief verwachtingspatroon te creëren.
 • Psycho-educatie: voorlichting over de oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld, ook voor de kinderen.
 • Specifieke aandacht voor de kinderen: het 'ontschuldigen', het herstellen van de vertrouwensband met hun ouders en het via geweldloos verzet de-escaleren van eventueel gewelddadig gedrag van kinderen onderling of naar hun ouders.
DownloadsTypeGrootte
Methodebeschrijving Multifocus pdf556.26 KB