Feiten en cijfers Cliëntenparticipatie

Feiten en Cijfers - 7 februari 2013

Bij cliëntenparticipatie komen cliënten op voor de belangen van hun achterban. Zij denken mee of hebben invloed op het beleidsproces en het hulp- en ondersteuningsaanbod van een gemeente of instelling. Dat kan op individueel niveau of op collectief niveau. Cliëntenparticipatie kan ook worden beschouwd als onderdeel van het begrip burgerparticipatie.

Er zijn veel partijen in georganiseerd verband betrokken bij de cliëntenparticipatie in Nederland, zoals cliëntenorganisaties en -belangen, Wmo-raden en gemeenten.

Wetgeving

Gemeenten zijn verplicht om cliënten te betrekken bij de voorbereidingen van het beleid. Dat is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor zorginstellingen is deze participatie wettelijk verankerd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

Formeel - informeel

Veel gemeenten hebben een Wmo-raad ingesteld, een formele vorm van cliëntenparticipatie. Niet alle groepen burgers/ cliënten maken gebruik van formele cliëntenparticipatie. Gemeenten, Wmo-raden en cliëntenorganisaties zijn daarom op zoek naar andere, meer creatieve en informele vormen van cliëntenparticipatie. Door de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ en de Jeugdzorg naar de Wmo krijgt een grotere en meer diverse groep cliënten met de Wmo te maken en moet op een of andere manier gehoord worden door de gemeente. In het onderzoek Cliëntenparticipatie in de voorbereiding van de AWBZ  (Munster, et al., 2012) kwam naar voren dat 60% van de Wmo-raden het contact met de nieuwe AWBZ doelgroep nog een knelpunt vindt.

Meten van participatie

Een hulpmiddel voor het meten van publieke betrokkenheid en publieke invloed is de Participatieladder. De participatieladder heeft zes niveaus en bij elk niveau van cliëntenparticipatie passen andere middelen.

Downloads
Feiten en Cijfers Clientenparticipatie v07-02-2013
Kennisdossier