Feiten en cijfers Samenwerken in Wonen, Welzijn en Zorg

Feiten en Cijfers - 7 februari 2013

Gemeenten en lokale partners staan voor de opgave steeds meer mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dat omvat natuurlijk meer dan huisvesting alleen. Het vraagt om een integrale benadering van wonen, welzijn en zorg. Gemeenten zoeken naar goede manieren om sturing te geven aan dit proces.

Bij het vormgeven en realiseren van beleid en voorzieningen op het terrein van wonen met zorg en ondersteuning gaat het om een brede doelgroep, zowel ouderen als mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen en (ex)psychiatrische cliënten.

Regie en verantwoordelijkheden

In het kader van de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning en regievoering op het terrein van maatschappelijke ondersteuning; zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van een woonvisie en een Wmo-beleidsplan. De overheid maakt deel uit van een netwerk van partijen die werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dat vraagt wel om een stevige regierol van de gemeente, waarbij  de toegenomen wederzijdse afhankelijkheid erkend wordt.

Actieplannen VROM en VWS

In 2004 zetten de ministeries van VROM/WWI en VWS een gezamenlijk ondersteuningsprogramma op met het actieplan ‘Investeren in de toekomst’. In 2007 verschijnt de uitgebreidere, herziene opvolger van dit plan: Beter (t)huis in de buurt. In het actieplan gaat het om vier thema's:

  1. Voldoende geschikte woningen en variatie in aanbod
  2. Zorg en ondersteuning op maat
  3. Generatiebestendige wijken en woonomgeving.
  4. Verbinding
Downloads
Feiten en Cijfers Samenwerking WWZ v07-02-2013