Gemeente Alblasserdam

Gemeente Alblasserdam hecht veel waarde aan passende zorg en ondersteuning, waarbij keuzevrijheid hoog in het vaandel staat. Hoewel er in de gemeente geen sociale wijkteams zijn, is er wel sprake van een dorpsnetwerk. Binnen dit netwerk bestaat er een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), die bestaat uit een Jeugdteam, consultatiebureau, maatschappelijk werk en cliëntondersteuning.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Gezien de kleinschaligheid van het dorp zijn maatschappelijke initiatieven omtrent cliëntondersteuning bekend, zoals professionele organisaties op basis van contractrelaties, initiatieven die waarderingssubsidies ontvangen en initiatieven vanuit diaconieën. De samenwerking van deze initiatieven, en hun focus op het bestrijden van armoede, heeft geresulteerd tot het ‘Platform Armoede’.

Ambities

Omdat cliëntondersteuning een belangrijkere rol kan spelen, wordt dit hoog geplaatst op de agenda van het gemeentelijk beleid. De vijf speerpunten hierbij zijn:

  1. meer inzet van cliëntondersteuning
  2. mogelijk directe verbinding naar maatschappelijke zorg vanuit cliëntondersteuning
  3. realisatie van een 1-loket functie met eenmalige brede intake voor burgers
  4. meer inzet van lokale werkbedrijven
  5. opleidings- en uitstroommogelijkheden via het ‘Kansrijk’ programma.

Acties

Middels periodieke monitoring wordt nagegaan hoeveel mensen van voorzieningen gebruik maken en wat voor ontwikkeling zij doormaken. Resultaten worden gedeeld met collega regiogemeenten van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden.

Contactgegevens

Gemeente Alblasserdam: Petra Weijerse, p.weijerse@alblasserdam.nl