Assertiviteit Allochtone Mannen

1 september 2012

Deze methode richt zich op allochtone mannen tussen de 35 en 60 jaar, met een relatief grote afstand tot de Nederlandse samenleving. Het doel is het aanleren en toepassen van assertief gedrag en daarmee de betrokkenheid bij de directe omgeving en participatie in de samenleving vergroten. De aanpak bestaat uit drie onderdelen: training, coaching en nazorg.

Professionals geven aan dat het beter werkt om groepen te benaderen voor deelname in plaats van individuele werving. In het begin van de training moet geïnvesteerd worden in het winnen van vertrouwen, om weerstand en scepsis weg te nemen. Deelnemers zijn positief over zowel de methode als over wat deelname aan een traject hen heeft opgeleverd. Er is geen effectonderzoek naar de methode bekend.

Doel

Het doel van de methode Assertiviteit Allochtone Mannen is allochtone mannen kennis en handvatten aan te reiken om zich assertief gedrag eigen te maken en daarmee hun betrokkenheid bij de directe omgeving en participatie in de Nederlandse samenleving te vergroten.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit allochtone mannen, in het bijzonder Marokkaanse en Turkse mannen in de leeftijd tussen 35 en 60 jaar, behorend tot de eerste generatie, met een relatief grote afstand tot de Nederlandse samenleving.

Aanpak

Het traject van de methode bestaat uit drie onderdelen: training, coaching en nazorg. De training bestaat uit vier modules: (1) Assertief gedrag, (2) IK- en JIJ-boodschap, (3) Inzicht in eigen dagbesteding, zorgtaken en stellen van grenzen en (4) Maken van een actieplan. Parallel aan de training vindt coaching plaats, waarbij de deelnemers individueel worden ondersteund bij het vinden van eigen voorbeelden ter verduidelijking van de informatie, bij het bedenken van een persoonlijke casus om na te spelen en bij het invullen van nieuwe wensen op het gebied van dagbesteding en zorgtaken. Het trainings- en coachingstraject wordt feestelijk afgesloten met een certificaatuitreiking. Het einde van dit traject is meteen ook het begin van de nazorg. Gemiddeld wordt er voor elke deelnemer vier uur nazorg ingepland over een periode van twee maanden. Een deel van de nazorg vindt plaats in subgroepen.

Uitvoerende organisaties

In de handreiking staat dat de methode Assertiviteit Allochtone Mannen gebruikt kan worden in trajecten die gericht zijn op de activering van allochtone mannen. De methode kan worden gebruikt door uitvoerende organisaties - van welzijnsorganisaties tot vrijwilligersorganisaties - die trajecten gericht op advisering aan allochtone mannen aanbieden.

Ontwikkelaar
De methode is ontwikkeld door ACB Kenniscentrum. Dit kenniscentrum is per 1 juli 2012 opgeheven. Inmiddels is er sprake van doorontwikkeling op dit thema en raden wij u aan om contact op te nemen met stichting Kantara-Brug in het kader van hun interventie 'Gouden mannen'.

Download hier het handboek en de materialen van Assertiviteit Allochtone Mannen zoals ontwikkeld door ACB Kenniscentrum.

Onderzoek

Uit de praktijkervaringen van de trainer/coach blijkt dat het beter werkt om groepen te benaderen voor deelname dan deelnemers individueel te werven. De pilots hebben laten zien dat veel deelnemers – los van de primaire weerstand tegen het onderwerp van de training – aanvankelijk met enige afstand en scepsis beginnen aan de training. Deze negatieve reactie slaat echter langzaam om in een positieve houding. Aan het begin van de training moet daarom geïnvesteerd worden in het winnen van vertrouwen. De grootste uitdaging voor de deelnemers blijkt het leren kiezen voor zichzelf en niet steeds terug te vallen op hun traditionele rol in de groep (Neerbos, Jamari & Çelik, 2008). 

Uit de evaluatie van deelnemers blijkt dat zij zeer tevreden zijn over de inhoud van de cursus, al gaven enkelen aan dat er te weinig tijd voor werd uitgetrokken (ACB Kenniscentrum, 2008). De algemene conclusie van de mannen was dat het aanleren en het toepassen van assertief gedrag in hun dagelijkse contacten voor hen een goede steun in de rug was om zich staande te kunnen houden, zowel in een Nederlands kader als binnen de eigen groep (Neerbos e.a., 2008).

Samenvatting werkzame elementen

  • Het vergroten van de betrokkenheid bij en participatie in de directe omgeving door het eigen maken van assertief gedrag.
  • Een intensieve, groepsgerichte werving van de deelnemers.
  • Maatwerk: een individuele intake om inzicht te krijgen in de situatie, motivatie en verwachtingen van de deelnemers en de aanpak daarop af te stemmen.
  • Groepstraining gecombineerd met individuele coaching.
  • Door de fasering wordt een systematische aanpak gerealiseerd.
  • Nazorg: de mannen gaan begeleid door de coach aan de slag met een persoonlijk actieplan en er zijn nog vier nazorgbijeenkomsten.