Buurtsportvereniging

4 november 2017

Doel van Buurtsportvereniging is om het sportaanbod in de wijk beter aan te laten sluiten bij de wensen van bewoners en dat bewoners meer gaan bewegen. In de aanpak realiseren bewoners zoveel mogelijk zelf het door hen gewenste sportaanbod. Hierdoor wordt naast een actievere levensstijl ook de sociale cohesie in een wijk versterkt.

Thumbnail

Doelgroep

De BSV organiseert sportieve activiteiten in de eigen buurt voor bewoners in de wijk – van jong tot oud – die niet of onvoldoende deelnemen aan sport of andere maatschappelijke activiteiten. De precieze doelgroep in een specifieke wijk wordt bepaald aan de hand van een wijkscan en behoeftepeiling onder de doelgroep.

Doel

Het doel van de interventie BuurtSportVereniging (BSV) is dat bewoners in achterstandswijken die niet of onvoldoende deelnemen aan sport en andere maatschappelijke activiteiten structureel meer gaan sporten en bewegen en dat zij meer betrokkenheid tonen bij het organiseren van (maatschappelijke) activiteiten in de wijk om zo een bijdrage te leveren aan hun ideale wijk waarin mogelijkheden zijn voor een leven lang sporten voor iedereen, van jong tot oud.

De BuurtSportVereniging heeft drie subdoelen:

 • Vergroten van sportdeelname in de wijk: meer bewoners hebben een actieve levensstijl.
 • Verbeteren van sportaanbod in de wijk: het sportaanbod is verbeterd en sluit aan bij de wensen van de wijkbewoners.
 • Versterken van de pedagogische civil society: bewoners realiseren (zoveel mogelijk) zelf het door hen gewenste sport- en spelaanbod en de sociale cohesie is duurzaam versterkt.

Aanpak

De BSV beoogt door het organiseren van sportieve activiteiten te komen tot een duurzaam organisatiemodel waarin het zelforganiserend vermogen van bewoners wordt benut. De interventie richt zich op wijken met achterstanden op het gebied van sport en bewegen waar (nog) geen sprake is van een vitale netwerkorganisatie waarin bewoners het initiatief nemen.

Het centrale principe van het organiseren van sportieve activiteiten in de buurt is overal gelijk, het organisatiemodel is aanpasbaar aan de lokale praktijk.
Om te komen tot een BSV gaat de interventie uit van de volgende vier fasen.

 1. Verkennen: in kaart brengen van de bestaande situatie, verkennen van behoeften in de wijk en smeden van een netwerk.
 2. Verbeelden: bepalen van realistische ambities en voorbereiden actieplan.
 3. Vormgeven: opstellen van het plan van aanpak voor de wijk.
 4. Verankeren: realiseren van een duurzame organisatievorm in de wijk.

In twee jaar tijd wordt onder regie van een uitvoerend professional toegewerkt naar een duurzaam samenwerkingsverband van bewoners en aanbieders die samen de BSV draaiende houden.

Uitvoerende organisaties

De uitvoering van de interventie BSV is idealiter een samenwerkingsverband van verschillende organisaties in een wijk. Vaak neemt de sterkste organisatie het voortouw. Verschillende typen organisaties kunnen baat hebben bij de interventie BSV. De interventie is vooral bedoeld voor:

 • sportverenigingen (ook in staat de interventie uit te voeren)
 • sportservicekantoren (ook in staat de interventie uit te voeren)
 • gemeenten
 • zelforganisaties
 • onderwijsinstellingen
 • welzijnsinstellingen
 • woningcorporaties
 • professionals op het gebied van sportstimulering en verenigingsondersteuning (ook in staat de interventie uit te voeren).
Ontwikkelaar
Sportservice Noord-Holland
Erik Puyt
Florapark 10-11
2012 HK Haarlem
info@sportservicenoordholland.nl
023 205 50 00
www.sportservicenoordholland.nl

Onderzoek

De interventie Buurtsportvereniging is intern en extern geëvalueerd. De BSV bedient een groep die anders niet of veel minder zou sporten. In de meeste gevallen blijkt dit te komen door de laagdrempeligheid, betaalbaarheid en nabijheid van het aanbod. Hoewel kinderen vooral aan de BSV deelnemen omdat zij het leuk vinden, vinden zij het ook leerzaam en uitdagend. Ouderbetrokkenheid bij de activiteiten neemt gemiddeld genomen slechts licht toe; maar bestaande contacten tussen buurtbewoners worden wel versterkt. De BSV vervult vaak een kapstokfunctie voor sportieve (bewoners)initiatieven. Een centrale persoon in de wijk is van cruciaal belang om de benodigde samenwerking te faciliteren en ontmoeting te creëren. Vrijwillige inzet laat zich moeilijk afdwingen: er moet dan ook rekening gehouden worden met een ruime tijdsduur om de centrale doelstelling te realiseren.

Onderzoek naar de factoren die het beweeggedrag van meisjes beïnvloeden laat zien dat zowel veiligheid, sport- en spelaanbod, locatie, motivatie en sport- en spelleiders als ouders invloed hebben op het beweeggedrag van deze doelgroep. Aparte meisjesactiviteiten zijn soms ook een reden voor ouders om hun dochter wel te laten sporten bij de BSV.

Beoordeling
De interventie Buurtsportvereniging is in november 2017 beoordeeld als Goed Beschreven door een onafhankelijk praktijkpanel van het Kenniscentrum Sport & Bewegen. 

Lees de volledige methodebeschrijving in de databank van het Kenniscentrum Sport en Bewegen