Dialoog Jongerenwerk en homoseksualiteit

30 juni 2013

De Dialoogmethode is gericht op jongerenwerkers. Doel is hen praktische handvatten te bieden om in hun werk om te gaan met homovijandig gedrag en met jongeren die worstelen met homoseksuele gevoelens. De methode bestaat uit dialoogbijeenkomsten tussen trainers, homoseksuele gesprekspartners en jongerenwerkers, gevolgd door trainingsbijeenkomsten waar jongerenwerkers opgedane kennis verwerken en vertalen naar activiteiten.

Methodebeschrijving-Dialoog-jongerenwerk-en-homoseksualiteit.pdf 446.49 KB

In een intern evaluatieonderzoek lijkt de methode veelbelovend als het gaat om bewustwording van de problematiek rond homoseksualiteit en homovijandigheid. Er is geen effectonderzoek naar de methode bekend.

Doel

Het doel van de Dialoog Jongerenwerk en homoseksualiteit (in het vervolg aangeduid met Dialoogmethode) is jongerenwerkers in staat te stellen een beroepshouding te ontwikkelen ten opzichte van homoseksualiteit en hen praktische handvatten te bieden om homovijandig gedrag en de problematiek rondom homoseksualiteit te signaleren en hierop te reageren.

Doelgroep

De Dialoogmethode is gericht op jongerenwerkers. Via de jongerenwerkers worden jongeren die mogelijk homovijandig gezind zijn en jongeren die mogelijk zelf homoseksuele gevoelens hebben of worstelen met hun seksuele identiteit bereikt.

Aanpak

De kern van de Dialoogmethode bestaat uit dialoogbijeenkomsten tussen professionele trainers die de methode kunnen toepassen, homoseksuele (soms biseksuele) gesprekspartners en jongerenwerkers, gevolgd door trainingsbijeenkomsten waar de jongerenwerkers de kennis en inzichten uit de dialoogbijeenkomsten verwerken en vertalen naar (ideeën voor) concrete activiteiten. Aan de bijeenkomsten gaat een zorgvuldige voorbereiding vooraf die begint met het werven en contracteren van deelnemers uit alle drie de betrokken groepen. Trainers worden getraind in de methode en krijgen informatie over het thema homoseksualiteit.

Achtereenvolgens vinden de volgende bijeenkomsten plaats: introductiebijeenkomst, gesprekken met individuele jongerenwerkers, voorlichtingsbijeenkomst, twee dialoogbijeenkomsten en drie trainingsbijeenkomsten. Na een periode van zes tot twaalf weken is er een terugkombijeenkomst.

Ontwikkelaar
Lectoraat Youth Spot
Cluster Social Work
Domein Maatschappij en Recht
Hogeschool van Amsterdam
Jolanda Sonneveld
06 211 560 83
j.j.j.sonneveld@hva.nl
http://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/projecten/projecten-algemeen/di…

Marten Bos
06 216 425 97
www.martenbos.nl

Onderzoek

Gedurende de pilot hebben medewerkers van Youth Spot een intern evaluatieonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten daarvan staan in het handboek beschreven. Op basis van deze interne evaluatie lijkt de Dialoogmethode veelbelovend als het gaat om bewustwording bij de jongerenwerkers van de problematiek rond homoseksualiteit en homovijandigheid in hun eigen werkpraktijk en om de verbreding en nuancering van de wederzijdse beeldvorming van jongerenwerkers en de homoseksuele gesprekspartners. Uit het evaluatieonderzoek blijkt niet of daadwerkelijk de beoogde concrete handvatten zijn ontwikkeld die jongerenwerkers kunnen toepassen in hun eigen praktijk.

Samenvatting werkzame elementen

  • Via dialoogbijeenkomsten komt een tweezijdig gesprek op gang op persoonlijk niveau tussen jongerenwerkers en homoseksuele gesprekspartners.
  • De dialoog vergroot via het vertellen van het eigen verhaal het inzicht in elkaars leefwereld: er ontstaat meer ruimte voor standpunten, keuzes of het anders-zijn van de ander.
  • Diverse samenstelling deelnemersgroep (leeftijd, sekse, etniciteit, geloof) zodat verschil de norm is en alle deelnemers uitgenodigd worden om zich in elkaar te verdiepen.
  • Jongerenwerkers vergroten hun kennis over het thema homoseksualiteit en krijgen zicht op eigen vooroordelen.
  • Meerdere dialoog-, trainings- en terugkombijeenkomsten gedurende een langere periode bieden jongerenwerkers de gelegenheid om het thema werkelijk te doordenken, het zich eigen te maken en toe te passen in hun dagelijks werk.