EigenKrachtWijzer

20 september 2013

Het doel van de EigenKrachtWijzer is het ondersteunen van burgers en hulpverleners bij vraagverheldering over wonen, werken, welzijn en zorg en het zelfstandig vinden van oplossingen voor hun vraag. Het digitale instrument bestaat uit een vragenlijst en oplossingssuggesties voor het verbeteren van de leefsituatie.

Methodebeschrijving-eigenkrachtwijzer.pdf 775.34 KB

In onderzoek naar praktijkervaringen geeft een ruime meerderheid van de gebruikers aan het een goed en gebruiksvriendelijk instrument te vinden. De onderwerpen in de EigenKrachtWijzer sluiten aan bij de problematiek van ouderen. Ondersteuning bij het invullen van de vragenlijst vergroot de mogelijkheid voor ouderen de EigenKrachtWijzer te gebruiken en tot oplossingen te komen.
Uit effectonderzoek is niet gebleken of het gebruik van het instrument de kwaliteit van leven van de deelnemers heeft verbeterd. Wel is bij deelnemers het aantal problemen afgenomen.

Doel

Het doel van de EigenKrachtWijzer (EKW) is het ondersteunen van burgers en hulpverleners bij vraagverheldering over wonen, werken, welzijn en zorg en het zelfstandig vinden van oplossingen voor hun vraag.

Doelgroep

De EigenKrachtWijzer is primair bedoeld  voor alle burgers van een gemeente. De secundaire doelgroep bestaat uit hulpverleners/professionals.

Aanpak

De EigenKrachtWijzer is een digitaal instrument voor vraagverheldering op de terreinen wonen, werken, welzijn en zorg. Het instrument bestaat uit een vragenlijst en oplossingssuggesties die burgers helpen bij het vinden van oplossingen voor het verbeteren van hun leefsituatie. De EKW bevat een sociale kaart voor een specifieke gemeente.

De methode EKW bestaat uit twee onderdelen: (1) de wijze waarop primair de burger maar tevens hulpverleners/professionals de EKW kunnen gebruiken en (2) de implementatie van de EKW bij een gemeente.

De burger doorloopt de vragenlijst zelfstandig of met hulp. De EKW bestaat uit vijftien modules op het gebied van wonen, werken, welzijn en zorg. Na het doorlopen van de vragenlijst kan de burger zelf met de oplossingen van zijn of haar keuze aan de slag gaan. Dat kan soms betekenen dat zij zelf actie moeten ondernemen om contact te zoeken met een organisatie. De burger kan bij sommige organisaties dat contact al direct in de EKW initiëren door het invullen van een contactformulier dat per e-mail naar de betreffende organisatie wordt verstuurd.

De implementatie van de EKW bij een gemeente vindt gefaseerd plaats: (1) implementatie EKW voor burgers; (2) implementatie EKW voor professionals; (3) doorgeleidingsmogelijkheid naar organisaties voor burgers; (4) integratie in werkprocessen en andere backoffice systemen. Het pakket wordt specifiek op de behoefte van de gemeente afgestemd. Iedere gemeente die lid is van de Vereniging EigenKrachtWijzer krijgt een eigen URL waarop de applicatie beschikbaar is, in de vormgeving van de EigenKrachtWijzer. In de regel zal dit zijn: www.eigenkrachtwijzerGEMEENTENAAM.nl.

Uitvoerende organisaties

De uitvoerende organisaties van de EigenKrachtWijzer zijn gemeenten. Zij zetten de EKW in voor hun burgers.

Ontwikkelaar
Vereniging EigenKrachtWijzer
Dhr. E. (Eef) Botjes
info@eigenkrachtwijzer.nl
06 13 04 92 54
www.eigenkrachtwijzer.nl

Onderzoek

Praktijkervaringen van de uitvoerder
Uit onderzoek in de gemeente Almere naar de kosten en baten van De Kanteling blijkt dat de EKW een sterk en bij de inwoners populair instrument is in De Kanteling en ook substantieel bijdraagt aan de realisatie van de noodzakelijke bezuinigingen. De EKW helpt inwoners hun eigen mogelijkheden te verkennen (Botjes, 2012).

Praktijkervaringen van de burger
Uit wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de EKW bij ouderen in 2011 (Portegijs, De Rooij & Scheffer, nog te publiceren) blijkt dat de onderwerpen die in de EKW worden aangeboden aansluiten bij de problematiek van ouderen. De EKW wordt gebruiksvriendelijk bevonden en de vragen over het algemeen duidelijk. De geboden oplossingen konden veel deelnemers zich niet meer herinneren of ze waren minder tevreden over de geboden oplossingen.
Uit een enquête onder gebruikers van de EKW (Vereniging EigenKrachtWijzer, 2012) komt naar voren dat de EKW vooral via verwijzing door een professional gevonden wordt (61%). Een ruime meerderheid beoordeelt de EKW als ‘uitstekend’ of ‘goed’ (65%), 28% geeft het oordeel ‘matig’ en 7% oordeelt ‘slecht’. Eenzelfde oordeel wordt gegeven over de geboden oplossingsuggesties: 60% oordeelt ‘verrassend’ of ‘nuttig’, 28% oordeelt ‘matig of te beperkt’ en 12% oordeelt ‘slecht’.
Uit de implementaties in enkele  gemeenten blijkt dat de EKW vooral voor de burgers en de consulenten (Wmo / Schuldhulpverlening, Sociale zaken) van de gemeente toegevoegde waarde heeft. Ketenpartners vinden het een nuttige aanpak, maar zijn minder geneigd de aanpak toe te passen omdat zij vaak al een eigen methode hanteren (Botjes, ongepubliceerd).

In 2011 heeft het Academisch Medisch Centrum Amsterdam in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de EigenKrachtWijzer bij ouderen (Portegijs et al., nog te publiceren).     

Het merendeel  van de deelnemers is positief over de EKW. Het gemiddelde rapportcijfer is een 7. Samenvattend kan gesteld worden dat de EKW helpt bij de bewustwording van problemen en behoeften van ouderen en een goed middel is om specifieke behoeften en problemen van ouderen vast te stellen. Ondersteuning door welzijns- of vrijwilligersorganisaties bij het invullen van de EKW maakt het voor ouderen gemakkelijker om het instrument te gebruiken en via de EKW gezamenlijk tot oplossingen te komen.

De onderzoekers hebben niet kunnen vaststellen of het gebruik van de EKW de kwaliteit van leven van de deelnemers heeft verbeterd. Dit geldt ook voor de verbeteringen in het doen van dagelijkse activiteiten en voor de afname van gevoelens van eenzaamheid. Na zes maanden blijkt dat het gebruik van voorzieningen niet is afgenomen. Bij de deelnemers die de EKW hebben ingevuld is wel het aantal problemen afgenomen.

 

Samenvatting werkzame elementen

  • De EigenKrachtWijzer is via internet 24/7 beschikbaar.
  • Een breed scala aan onderwerpen gericht op participatie: de EKW bevat vijftien onderwerpen die alle relevant zijn voor het stimuleren van participatie van burgers in de samenleving.
  • Laagdrempelig en een duidelijke vraagstelling: de EKW is goed zelfstandig in te vullen en de vragen in de EKW worden als duidelijk ervaren.
  • De EKW stimuleert zelfredzaamheid en helpt problemen oplossen: door de opbouw en de vraagverheldering worden gebruikers aan het denken gezet over hun situatie en staan ze open voor meerdere oplossingsrichtingen.
  • Generiek toepasbaar: de vraagverheldering en de landelijke oplossingsuggesties zijn generiek toepasbaar voor iedere gemeente.
  • De oplossingssuggesties zijn op regioniveau.