EVC-procedure vrijwilligerscompetenties

1 februari 2010

Doel van de Erkenning Verworven Competenties-procedure (EVC-procedure) Algemene vrijwilligerscompetenties is dat vrijwilligers inzicht krijgen in en erkenning krijgen voor de competenties die zij hebben opgedaan. Dit leidt tot vergroting van het zelfvertrouwen en stimuleert de verdere ontwikkeling van de vrijwilligers.

Download de volledige methodebeschrijving

Methodebeschrijving-EVC-procedure-vrijwilligers.pdf 229.93 KB

Praktijkervaringen laten zien dat de methode het zelfvertrouwen en het zelfinzicht van vrijwilligers vergroot. Bovendien maken de procedures het makkelijker om de buitenwereld te laten zien welke competenties met het vrijwilligerswerk zijn verworven.

Doel

Doel van de Erkenning Verworven Competenties-procedure (EVC-procedure) Algemene vrijwilligerscompetenties is dat vrijwilligers inzicht krijgen in en erkenning krijgen voor de competenties die ze in allerlei omgevingen hebben opgedaan. Dit leidt tot vergroting van het zelfvertrouwen en stimuleert de verdere ontwikkeling van de vrijwilligers.

Doelgroep

De methode is gericht op alle vrijwilligers die competenties opgedaan in het vrijwilligerswerk zichtbaar willen maken, met de focus op vrijwilligers die zich verder willen ontplooien.

Aanpak

Kern van de methode is dat de vrijwilliger, met ondersteuning van een begeleider binnen de vrijwilligersorganisatie, zichzelf beoordeelt op de binnen de methode geformuleerde competenties. Vervolgens verzamelt hij bewijzen voor de competenties die hij heeft ontwikkeld. Het geheel wordt door een onafhankelijke beoordelaar beoordeeld. In de methode worden vier stappen doorlopen:

  • een begingesprek om de methode te introduceren en afspraken te maken
  • zelfbeoordeling en de verzameling van bewijzen
  • beoordeling van de verzamelde bewijzen door een onafhankelijk beoordelaar
  • een eindgesprek waarin de beoordeling wordt besproken, het persoonlijk ontwikkelplan wordt gemaakt en het bewijs van deelname wordt uitgereikt.

Er is een handleiding voor de begeleider, de beoordelaar en een invulformulier voor een portfolio beschikbaar.

EVC-handleiding-begeleider.pdf 3.64 MB

EVC-handleiding-beoordelaar.pdf 4.79 MB

EVC-portfolio-invulformulier.pdf 731.09 KB

 

Uitvoerende organisaties

De verspreiding van EVC in het vrijwilligerswerk gaat stapsgewijs en is merkbaar aan de belangstelling voor trainingen en adviestrajecten. EVC voor vrijwilligers wordt onder meer toegepast in moedercentra en welzijnsorganisaties. Ook is EVC voor vrijwilligers een onderdeel van het project Duizend en één Kracht, gericht op participatie van allochtone vrouwen. In 2008 en 2009 is EVC voor vrijwilligers in het kader van een pilotproject succesvol ingevoerd in drie instellingen voor maatschappelijke opvang. Binnen Scouting Nederland wordt EVC breed toegepast. Movisie heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geld toegekend gekregen om de verdere verspreiding van EVC binnen het vrijwilligerswerk te stimuleren (Hofman, 2008). Over het algemeen slaat EVC meer aan in organisaties waar naast vrijwilligers ook betaalde
krachten werken en als het doel van de EVC-procedure activering is.

Ontwikkelaar
Movisie
Marjet van Houten en Els Hofman

Onderzoek

Er heeft nog weinig evaluatieonderzoek naar EVC plaats gevonden. De hieronder beschreven praktijkervaringen van de begeleiders zijn gebaseerd op drie publicaties (Boersma & Konijn, 2008; Hollander & Baan, 2008; IVIO-Opleiding en Didactiek, 2005). De ervaringen van vrijwilligers zijn niet in de literatuur beschreven. De methode wordt onder meer toegepast in moedercentra en welzijnsorganisaties. Het is een onderdeel van het project Duizend en één Kracht, gericht op de participatie van allochtone vrouwen. EVC is ook ingevoerd in drie instellingen voor maatschappelijke opvang. Binnen Scouting Nederland wordt EVC breed toegepast. De pilot versie van de methode werd als complex en tijdrovend ervaren; over de bijgestelde methode, zoals in de databank beschreven, is dit signaal niet meer afgegeven. De resultaten zijn vooral gelegen in het vergroten van het zelfvertrouwen van de vrijwilligers, meer zelfinzicht en het stimuleren van verdere ontwikkeling. Daarnaast wordt aangegeven dat EVC het makkelijker maakt om mensen van buiten de vrijwilligersorganisatie waar de ervaring is opgedaan te laten zien welke competenties zijn verworven.

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode. Naar de effecten van op formele kwalificatie gerichte EVC-procedures (zie 1.9) is wel onderzoek gedaan (Dungen et al., 2003; Duvekot, 2006; Pijls & Mulders, 2004). In deze onderzoeken zijn positieve effecten gemeten.

Samenvatting werkzame elementen

  • Tijdens het doen van vrijwilligerswerk ontwikkelen vrijwilligers competenties. De EVC-procedure voor vrijwilligers haakt hierop in door deze competenties zichtbaar te maken.
  • Het ontwikkelen van competenties is voor vrijwilligers een belangrijk motief om vrijwilligerswerk te gaan doen.
  • Vrijwilligers hebben behoefte aan erkenning van de ontwikkelde competenties.
  • Erkenning van competenties maakt het voor een deel van de vrijwilligers aantrekkelijker om vrijwilligerswerk te gaan doen.
  • De grote rol van de vrijwilliger zelf in de procedure, met name in de zelfbeoordeling en het verzamelen van bewijzen, draagt bij aan het inzicht in de eigen competenties en aan de vergroting van het zelfvertrouwen.
  • De onafhankelijke beoordeling van de bewijzen en de kwaliteitseisen dragen bij aan de herkenbaarheid en waarde van de EVC-procedure voor de buitenwereld.