FLOOR jongerencoaching

FLOOR jongerencoaching is er voor jongeren die het lastig vinden om hun plek in te nemen in de maatschappij. Het doel van FLOOR is dat zij meer eigen regie ervaren op hun leven en stappen zetten richting de doelen die zij voor zichzelf hebben geformuleerd op het gebied van deelname aan de samenleving, zoals werk, opleiding, vrije tijd en/of sociale relaties. Hiertoe werken vrijwillige coaches maximaal een jaar stap voor stap met een jongere in een coachtraject.

Download de volledige methodebeschrijving:

Methodebeschrijving FLOOR jongerencoaching.pdf 472.36 KB

Thumbnail

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongeren van 15 tot 30 jaar die het lastig vinden om hun plek in te nemen in de maatschappij, bijvoorbeeld door een chronische aandoening of beperking (lichamelijk, verstandelijk of psychisch). De intermediaire doelgroep zijn de vrijwillige coaches.

Doel

Het doel is dat jongeren meer eigen regie ervaren op hun leven, hun netwerk meer betrekken en stappen hebben gezet richting de doelen die zij voor zichzelf hebben geformuleerd om hun plek te vinden in de maatschappij. 

Aanpak

Vrijwillige coaches trekken een jaar met de jongere op. Zij werken volgens de aanpak van Person Centered Planning (PCP) en met een waarderende en oplossingsgerichte benadering. De jongere en diens toekomstdroom staan centraal. Jongeren maken een stappenplan met SMART geformuleerde doelen en gaan dit samen met hun netwerk uitvoeren. Na een jaar kan de jongere zelfstandig verder.

Ontwikkelaar
FLOOR jongerencoaching
E: contact@floorjongerencoaching.nl 
T: 035 750 63 44
Website: www.floorjongerencoaching.nl 

Onderzoek

Voor de procesevaluatie is gebruik gemaakt van registraties, online vragenlijsten bij 14 jongeren en telefonische gesprekken met 12 jongeren en 25 coaches. 

In de afgelopen twee jaar zijn 61 coachtrajecten gestart, drie coachtrajecten zijn voortijdig gestopt. De beoogde doelgroep wordt bereikt. Jongeren waarderen de coach gemiddeld met een 8,2 en geven aan dat ze na de coaching meer inzicht hebben in zichzelf en hun eigen doelen in het leven, dingen meer zelf beslissen en meer contact met mensen ervaren. Coaches ervaren dat de PCP-benadering werkt en zij waarderen de ondersteuning vanuit FLOOR in de vorm van handboek en training, de intervisie en de supervisie. Een aantal verbetersuggesties is inmiddels doorgevoerd. 

Beoordeling
De interventie FLOOR jongerencoaching is in oktober 2020 door een onafhankelijk praktijkpanel beoordeeld als Goed beschreven. De beoordelaars vinden het een mooie aanpak om gedurende een lange tijd 1 op 1 en stapsgewijs te werken aan doelen die de deelnemer zelf stelt. De interventie heeft een professionele uitstraling van zowel de ondersteuning van de (vrijwillige) coaches, de beschikbare middelen en overzichtelijke handboek en kwaliteitsbewaking.