JOngeren Lossen het Op (JOLO)

18 januari 2013

De inzet van jongeren bij het oplossen van conflicten in de openbare ruimte staat bij JOLO centraal. Doel is om op een duurzame manier problemen op te lossen en om jongeren te empoweren. Jongeren uit de buurt worden getraind om als bemiddelaar op te treden en de betrokkenen zelf oplossingen te laten zoeken waarin eenieder zich kan vinden. Het herstel van communicatie tussen betrokken volwassenen en jongeren speelt een belangrijke rol.

Methodebeschrijving-JOLO.pdf 601.18 KB

Onderzoek naar praktijkervaringen laat zien dat jongeren zich door JOLO sterker voelen en een rolmodel zijn voor andere jongeren. Betrokkenen geven aandat JOLO een positieve invloed heeft op de leefbaarheid in een wijk.

Doel 

  • Herstel van communicatie en het duurzaam oplossen van conflicten in de openbare ruimte tussen jongeren onderling en jongeren en buurtbewoners.
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren, stimuleren van empowerment van jongeren
  • JOLO beoogt een bijdrage te leveren aan verbetering van het woonklimaat, de sociale samenhang, de sfeer en de leefbaarheid in wijken en buurten.

Doelgroep

Doelgroep van de methode zijn bewoners − jongeren en volwassenen −, winkeliers, horeca-eigenaren, et cetera − die meningsverschillen hebben over het gebruik van en het gedrag in openbare ruimtes of die betrokken zijn bij overlastsituaties.

Intermediaire doelgroep
De jongerenbuurtbemiddelaars vormen de intermediaire doelgroep. Jongeren die geschikt zijn als jongerenbuurtbemiddelaar zijn tussen de 12 en 20 jaar oud en wonen in de betreffende buurt of zitten daar op school.

Aanpak

De inzet van jongeren bij het zoeken naar oplossingen voor problemen staat bij JOLO centraal. JOLO werkt vanuit de empowerment-gedachte: voor jongeren door jongeren. Jongeren worden getraind in vaardigheden en methodieken die helpen bij het vinden van oplossingen voor problemen waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Jongeren worden hierdoor aangesproken op hun kwaliteit (namelijk in het zoeken naar oplossingen) en niet op hun gedrag. Volwassenen en andere jongeren zien dat jongeren in staat zijn om zich neutraal op te stellen en dat zij bereid en in staat zijn om een bijdrage aan de oplossing van het conflict te leveren. Het bemiddelingsproces bestaat uit zes stappen: de aanmelding en intake, het gesprek met de aanmelder, het uitnodigen van de ‘tegenpartij’, het gesprek met de ‘tegenpartij’, een bemiddelingsgesprek en de nazorg. De projectleider speelt een belangrijke rol in het traject: hij of zij zorgt voor de continuïteit in het bemiddelen.

Uitvoerende organisaties

Lokale welzijnsorganisaties kunnen, in samenwerking met CoCon, met JOLO aan de slag.

Ontwikkelaar
CoCon, Coloured Consultancy
Van der Takstraat 102 A
3071 LM Rotterdam
010 481 58 36
info@colouredconsultancy.nl
www.colouredconsultancy.nl
jolo@jongerenbuurtbemiddeling.nl
www.jongerenbuurtbemiddeling.nl

Contactpersoon
Fica Djohani
010 481 58 36
fdjohani@colouredconsultancy.nl

Onderzoek

Er zijn drie publicaties waarin de praktijkervaringen met JOLO worden beschreven (CoCon, 2011; Korthals Altes & Wijland, 2011; Van Rooijen, 2010). De ervaringen worden veelal verwoord in termen van de resultaten van de interventie.

Het terugdringen van overlast: door het doorverwijzen van zaken naar jongerenbuurtbemiddeling hebben medewerkers van onder andere de politie meer tijd gekregen voor zwaardere problematiek en andere werkzaamheden.

Empowerment: door JOLO hebben jongeren en volwassenen geleerd conflicten en problemen constructief en met oog voor een ander op te lossen; een aantal jongeren heeft via en dankzij JOLO een stageplaats, vervolgopleiding of werk gevonden; jongeren voelen zich door JOLO sterker en kunnen een voorbeeld zijn voor andere jongeren.

Leefbaarheid: door training en inzet van de jongeren, door het oplossen van conflicten en het bestrijden van (woon)overlast, door het probleemoplossend vermogen van bewoners aan te spreken en door onderling contact en wederzijds begrip neemt de leefbaarheid van een wijk toe. Het woongenot stijgt, de (perceptie van) veiligheid neemt toe en de sociale cohesie wordt gestimuleerd.

In het jaarverslag Feijenoord (CoCon, 2011) zijn de resultaten van JOLO in 2010 beschreven. Hieruit blijkt dat van de 48 binnengekomen meldingen er 13 (27%) zijn doorverwezen of terugverwezen naar de aanmelder. Van de in behandeling genomen meldingen zijn er zes nog in behandeling, en 29 afgehandeld. Van de afgehandelde zaken is 79% opgelost, waarvan 57% via de intake, 26% via gesprekken met de partijen apart en 17% via een partijengesprek.

Samenvatting werkzame elementen

  • De methode kent de volgende werkzame elementen.
  • Jongeren en volwassenen worden beiden betrokken bij het zoeken naar duurzame oplossingen voor problemen met het gedrag in en het gebruik van de openbare ruimte.
  • Niet het probleem staat centraal, maar de relatie en communicatie tussen betrokkenen.
  • Jongeren worden aangesproken op hun kwaliteiten en daardoor worden hun zelfbeeld en de beeldvorming over jongeren positief beïnvloed.
  • De jongerenbemiddelaars fungeren als rolmodel voor andere jongeren.
  • Empowerment: jongeren worden getraind en gecoacht in de voor conflictbemiddeling benodigde vaardigheden en doen daar ervaring mee op.
  • Samenwerking van welzijn, politie, woningcorporaties en jongerenwerk.