Kan wél!

1 mei 2011

Kan wél! is een methode om de leefbaarheid en sociale cohesie in een aandachtswijk te vergroten. Het realiseren van bewonersinitiatieven staat hierbij centraal. Een buurtcoach gaat vijftien maanden lang met bewoners aan de slag om een idee voor een initiatief in de buurt om te zetten in actie. De methode kent een eigen variant voor jongeren.

Methodebeschrijving-kan-wel.pdf 631.45 KB

Uit praktijkervaringen blijkt dat bewoners positief zijn over de bereikbaarheid en betrokkenheid van de buurtcoach. De werkwijze wordt als duidelijk en helder ervaren. Nieuwe contacten worden met name gelegd tijdens het project of een evenement. Hoewel bewoners het niet zo ervaren, zien buurtcoaches wel nieuwe vaardigheden bij bewoners ontstaan.

Doel

Het doel van de methode Kan wél! is om de leefbaarheid en de sociale cohesie in een aandachtswijk te vergroten door middel van het realiseren van bewonersinitiatieven.

Doelgroep

Kan wél! richt zich op alle bewoners van aandachtswijken die ideeën hebben voor nieuwe initiatieven in de buurt. Er is een specifieke variant van Kan wél! voor jongeren.

Aanpak

In Kan wél! gaat een buurtcoach gedurende een periode van vijftien maanden met bewoners aan de slag om een idee voor een initiatief in de buurt om te zetten in actie. De buurtcoach gaat van start met een kennismaking met buurt en bewoners en inventariseert waar mogelijkheden voor initiatieven liggen. De buurtcoach brengt Kan wél! onder de aandacht bij bewoners, werft initiatiefnemers en selecteert uiteindelijk een aantal initiatieven om mee aan de slag te gaan. Vervolgens helpt de buurtcoach de bewoners om hun idee uit te voeren. Er wordt een plan van aanpak gemaakt, de buurtcoach helpt eventueel bij het maken van een begroting en gaat mee naar belangrijke afspraken. Met kleine concrete stappen wordt toegewerkt naar het eindresultaat. Bij de uitvoering van het initiatief is de buurtcoach op de achtergrond aanwezig en helpt als dat nodig is. Na afloop wordt het initiatief geëvalueerd.

Uitvoerende organisaties

Kan wél! wordt met name uitgevoerd in opdracht van woningcorporaties en gemeenten verspreid over heel Nederland. De methode is sinds 2006 uitgevoerd in een dertigtal steden in meerdere wijken in Nederland.

Ontwikkelaar
Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA)
Thijs van Mierlo
thijs@lsabewoners.nl
030 231 75 11

Onderzoek

Er is één onderzoek gedaan naar de praktijkervaringen van de professional en de praktijkervaringen van de cliënt (Oude Vrielink & Wijdeven, 2007). Hier uit blijkt dat de buurtcoaches de formele werkwijze van de methode op hoofdlijnen volgen, maar wel verschillende stijlen hebben. In de uitvoeringspraktijk ervaren de buurtcoaches een aantal belangrijke spanningsvelden. Zo vinden zij het belangrijk om ‘er te zijn’ voor de bewoners maar moeten ze dit doen in een beperkt aantal uren. Het werken als ‘eenpitter’ heeft als voordeel de grote mate van vrijheid en flexibiliteit maar als nadeel het ontbreken van samenwerking en steun van een team. De werkwijze van Kan wél! wordt door de geïnterviewde bewoners als duidelijk en helder ervaren. Bewoners zijn positief over de bereikbaarheid en betrokkenheid van de buurtcoach. Bewoners hebben in de eerste fase van Kan wél!weinig nieuwe mensen leren kennen. Later, wanneer het project of evenement plaatsvindt, worden wel vaker nieuwe contacten gelegd. De bewoners vinden zelf dat ze nauwelijks nieuwe vaardigheden opdoen door Kan wél! De buurtcoaches zien echter wel nieuwe vaardigheden bij de bewoners ontstaan.

Samenvatting werkzame elementen

  • Via bewonersinitiatieven wordt de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk vergroot.
  • De methode richt zich op álle bewoners, ongeacht leeftijd, etniciteit en sociaaleconomische achtergrond en heeft daarbij een speciale variant voor jongeren.
  • De positieve insteek: het werken vanuit de betrokkenheid, de aanwezige capaciteiten en empowerment van de bewoners, in plaats van problemen en tekortkomingen.
  • De wijkcoach geeft op een subtiele manier sturing en begeleiding; hij laat veel ruimte aan de bewoners zelf om ideeën te bedenken, mogelijkheden te onderzoeken en oplossingen aan te dragen.
  • Gelijkwaardigheid tussen wijkcoach en initiatiefnemer.
  • De spelregels voor de eigen initiatieven zijn simpel: bewoners weten op korte termijn of het voorstel gehonoreerd wordt en de financiering is dan gemakkelijk geregeld.