Kulturhuske

28 maart 2013

De methode Kulturhuske heeft tot doel ontmoeting, talentontwikkeling, maatschappelijke participatie en binding met de wijk te bevorderen. Dit wordt bereikt door een huiskamer en podium in de wijk te creëren. Bewoners zorgen zelf voor de programmering van activiteiten.

Methodebeschrijving-kulturhuske.pdf 567.72 KB

Uit interne evaluaties komt naar voren dat de aanwezigheid van professionele ondersteuning, de laagdrempeligheid en een vaste groep vrijwilligers belangrijke succesfactoren zijn. Aandachtspunt is om het Kulturhuske aantrekkelijk te maken voor alle bewoners. Er is geen effectonderzoek naar de methode bekend.

Doel

De methode Kulturhuske heeft tot doel ontmoeting, talentontwikkeling, maatschappelijke participatie en binding met de wijk te bevorderen. Dit wordt bereikt door een huiskamer en podium in de wijk te creëren, dat door middel van ‘eigen’ culturele activiteiten ook echt van de wijk en haar bewoners is.

Doelgroep

Kulturhuske richt zich op alle bewoners van de wijk, met aandacht op de in de wijken aanwezige diversiteit (etniciteit, sekse, leeftijd en sociaaleconomische status).

Aanpak

Een betrokken woningcorporatie stelt een leegstaande woning (ruimte) ter beschikking voor Kulturhuske. Met een budget vanuit de samenwerkende organisaties, bestaande uit gemeente, corporatie en welzijnsinstelling, wordt Kulturhuske ingericht. Vanaf dat moment ligt de nadruk op de betrokkenheid en inbreng van bewoners. Ondersteund door een medewerker van de welzijnsorganisatie stellen de bewoners de programmering van activiteiten zelf samen. Dit is heel laagdrempelig georganiseerd en het initiatief ligt bij de bewoners. Koken, verhalen vertellen, muziek of cursussen worden door henzelf verzorgd. Mensen kunnen tijdens veel activiteiten vrij inlopen, waardoor het huiskameridee duidelijk in stand blijft. Tijdens de activiteiten is wel altijd een beroepskracht aanwezig. Er is tevens een aantal betrokken vrijwilligers. Zij helpen met het werven van nieuwe bewoners en om activiteiten in goede banen te leiden.

Uitvoerende organisaties

De uitvoering van de methode Kulturhuske ligt in handen van de wijkbewoners zelf. Zij worden daarbij ondersteund door een welzijnsorganisatie (sociaal cultureel werk en opbouwwerk) en gefaciliteerd door de woningcorporatie en de gemeente.

Ontwikkelaar
SCALA Welzijnswerk
Arie Fröberg
074 255 30 00
www.scalawelzijn.nl

Onderzoek

Er zijn twee interne evaluatieonderzoeken naar Kulturhuske gedaan (SCALA Welzijnswerk, 2012a; SCALA Welzijnswerk, 2012b). Daarnaast heeft één van de ontwikkelaars  interviews gehouden met enkele bewoners/deelnemers en een professional (Muller, 2012). Belangrijke succesfactoren zijn de professionele ondersteuning die aanwezig is en een vaste groep vrijwilligers die zich inzetten voor Kulturhuske. Er moet echter voor gewaakt worden dat niet steeds dezelfde groep bewoners komt: het moet laagdrempelig voor alle bewoners blijven. Daarnaast moet Kulturhuske aanvullend blijven aan bestaande voorzieningen, er moet geen concurrentiegevoel ontstaan. Bewoners onderstrepen het succes van de laagdrempeligheid. Men leert veel mensen van diverse culturen kennen. Ook buiten Kulturhuske om verhoogt dit het onderlinge contact. Bewoners merken ook op dat de ondersteuning door de beroepskracht en vaste vrijwilligers onmisbaar is.

Samenvatting werkzame elementen

  • Het Kulturhuske voelt als een vertrouwde en laagdrempelige ontmoetingsplek en bevordert hierdoor contact en verbinding tussen mensen van verschillende culturen.
  • Kulturhuske levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van buurtbewoners door hen met lichte ondersteuning een podium te geven.
  • Door cultuur in te zetten als middel voor participatie wordt het saamhorigheidsgevoel onder bewoners vergroot.
  • Door uit te gaan van wat bewoners zelf willen en kunnen, wordt een beroep gedaan op het inzetten van hun eigen mogelijkheden en talenten.
  • De variatie in het activiteitenaanbod en de mogelijkheden om mee te doen stimuleert bewoners om zelf ook wat te gaan doen (activering).
  • Door de inzet van tussenpersonen wordt een grote diversiteit aan bewoners bereikt.
  • De beroepskracht heeft oog voor de eigen verantwoordelijkheid van bewoners en laat het initiatief bij hen liggen zonder het ‘over te nemen’.