K!X Works

De interventie K!X Works richt zich op de participatie van statushouders vanaf 18 jaar op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deelnemers krijgen verschillende trainingen en activiteiten aangeboden. Empowerment, informatie-uitwisseling en het sociale netwerk staan hierin centraal. Uit een procesevaluatie blijkt dat K!X Works wordt gezien als een onmisbare interventie om statushouders na hun inburgering verder op weg te helpen. 

Download de interventiebeschrijving

Interventiebeschrijving-K!x-Works.pdf 616.71 KB Thumbnail

De interventie is al in meer dan 21 gemeenten uitgevoerd. K!X Works is ontwikkeld door Movisie. De interventie kan zelfstandig worden uitgevoerd met behulp van de methodiekbeschrijving en trainershandleiding. Movisie kan hierbij desgewenst ondersteunen. K!X Works is gebaseerd op een eerdere versie namelijk: K!X. Deze interventie is in 2007 tot en met 2014 uitgevoerd binnen het vmbo en mbo voor de gemeente Utrecht. De K!X-methodiek is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies als Goed beschreven.

Doelgroep

De deelnemers van K!X Works zijn statushouders van 18 jaar en ouder, die woonachtig zijn in Nederland. Zij beheersen de Nederlandse taal op minimaal A2 niveau en zijn gemotiveerd om toe te treden tot de Nederlandse arbeidsmarkt.

Doel

De deelnemende statushouders kunnen na het einde van een K!X Works-traject participeren op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Ontwikkelaar

Movisie
Contactpersoon: Jamal Chrifi
e-mailadres: j.chrifi@casema.nl
Telefoon: 06 - 5958 8630

Aanpak

Het traject begint met een individueel intakegesprek, waarna een kick-off met alle deelnemers volgt. Na de kick-off volgen er in ieder geval zes kerntrainingen. Tijdens deze trainingen is er ook aandacht voor intervisie, coaching, reflectie en ervaringen uit de praktijk. Daarnaast zijn er nog activiteiten zoals: bedrijfsbezoek, gastles, video cv en een netwerkmeeting. Het traject eindigt met een certificaatuitreiking.

Materiaal

Het handboek, de trainershandleiding, een PowerPointpresentatie voor trainingen, presentieformulieren, opnameapparatuur (videocamera, telefoon, et cetera), certificaten op usbstick, portfoliomap en indien nodig: ov-pasjes, toestemmingsformulieren en zorgdragen voor catering tijdens de certificaat uitreiking.

Onderzoek

Er is gebruik gemaakt van onder andere een procesevaluatie, een analyserapport en het Magazine Doen! Over het algemeen is de interventie positief ontvangen bij de uitvoerders. Wel zijn er meningsverschillen wat betreft de trainershandleiding. Vanuit de focusgroep is het duidelijk geworden dat sommige trainers de handleiding meer zien als richtlijnen. Het is volgens hen van de groep afhankelijk wat voor eigen draai er aan gegeven kan worden. Het is verder wel heel goed uitvoerbaar, dus de methodiek is duidelijk opgeschreven. Deelnemers waren verder vooral tevreden over de sfeer en de trainers. Er hing een goede, leuke en vertrouwelijke sfeer. De doelen leren verdelen in kortetermijn- en langetermijndoelen werd ook gewaardeerd door deelnemers.

Beoordeling

K!X Works is in juni 2022 door een onafhankelijk panel beoordeeld als Goed Beschreven. De beoordelaars benoemen als sterke punten de aansluiting op de wensen en behoeften van de doelgroep, de ruimte die de interventie biedt aan professionals om maatwerk te leveren en de brede scope waarbij verschillende activiteiten ontplooid worden. De rol van coördinator en trainers is goed uitgewerkt, waarbij ook goed beschreven is hoe zij in hun rol begeleid en ondersteund kunnen worden.

Naar de website van K!X Works