Leren balanceren

1 juni 2011

Het doel van Leren balanceren is vrouwelijke mantelzorgers met een niet-westerse achtergrond helpen een betere balans te vinden. Zo vermindert het risico op overbelasting. De cursus maakt de vrouwen bewust van de positieve en negatieve kanten van hun zorgsituatie. Ook leren zij vaardigheden en technieken om beter grenzen aan te geven.

Methodebeschrijving-leren-balanceren.pdf 222.33 KB

Onderzoek naar praktijkervaringen laat zien dat de doelen van de cursus gehaald worden. Wel is extra aandacht nodig voor de werving en selectie. Ook moet rekening gehouden worden met het soms lage opleidingsniveau van de deelnemers.

Doel

Het hoofddoel van de methode is dat vrouwelijke mantelzorgers met een niet-westerse achtergrond een betere balans vinden tussen hun draagkracht en draaglast. Een betere balans tussen draagkracht en draaglast vermindert het risico op overbelasting. Deze balans wordt verbeterd door middel van het vergroten van het bewustzijn van de vrouwen over de positieve en negatieve kanten van het verlenen van mantelzorg en door het aanbieden van vaardigheden en technieken om beter grenzen te kunnen aangeven.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit vrouwen met een niet-westerse achtergrond die zorg verlenen aan oudere familieleden of aan hun kind met een (verstandelijke) beperking. De cursus is oorspronkelijk ontwikkeld voor jonge vrouwen die de Nederlandse taal behoorlijk beheersen, die al weten dat zij mantelzorgster zijn en die contacten hebben binnen het zorgstelsel. De cursus is echter ook geschikt gemaakt voor vrouwen die de Nederlandse taal niet machtig zijn.

Aanpak

In zes bijeenkomsten van twee en een half uur worden de deelneemsters zich door middel van actieve werkvormen bewust van de positieve en negatieve kanten van hun zorgsituatie. Daardoor kunnen zij gaan zoeken naar de juiste balans tussen hun draagkracht en draaglast. In dit proces leren de deelneemsters formuleren wat zij moeilijk vinden, waar zij energie uit halen en wat hun wensen zijn. Vervolgens krijgen ze instrumenten aangereikt om deze wensen te verwezenlijken. Zo verwerven de deelneemsters gedurende de cursus inzicht in de haalbaarheid van hun wensen en leren zij beter hun grenzen aan te geven. Ook leren zij om te communiceren met hun familie over hun eigen positie in de zorgsituatie.

Ontwikkelaar
Vilans
Trainingsbureau
030 789 2361
training@vilans.nl

Onderzoek

De cursus Leren Balanceren wordt door verscheidene afdelingen van MEE uitgevoerd. Er zijn twee interne publicaties over de pilots beschikbaar, waarin op basis van observatie van de ontwikkelaar de praktijkervaringen van de professional besproken worden (Steenbergen, 2009b; Steenbergen, 2009c). Hieruit komt naar voren dat de doelen van de cursus alle lijken te worden behaald. Verder wordt duidelijk dat extra aandacht moet uitgaan naar de werving en selectie, dat er rekening gehouden moet worden met het (soms) lage opleidingsniveau van de deelneemsters en dat de tijdsduur van de bijeenkomsten wat opgerekt moet worden, omdat deelneemsters vaak te laat komen.

Samenvatting werkzame elementen

  • Een goede sfeer en ruimte voor/oefenen met ontspanning maakt dat de deelneemsters het risico op overbelasting door stress verlagen.
  • Kleine groepen en aandacht voor het individuele traject maken dat er ruimte is voor het unieke karakter van iedere zorgsituatie.
  • Bewustwording van de zorgsituatie, waardoor de deelneemsters ervaren waar zij energie van krijgen en waar zij (over)belast door raken.
  • Door een prikkel tot reflectie en het delen van ervaringen krijgen deelneemsters ideeën aangereikt om in hun eigen situatie toe te passen.
  • De transformatie van wensen naar daden zorgt dat deze ideeën concreet gestalte krijgen.