Maatwerk

1 december 2011

Maatwerk richt zich op zeer moeilijk bemiddelbare bijstandsgerechtigden. Het doel van de methode is het ondersteunen van deelnemers bij het vinden van een (werk)plek in de maatschappij en om hen te stimuleren naar eigen kunnen te participeren. Deelnemers worden door de sociale dienst aangemeld en vervolgens individueel begeleid door trajectcoaches.

Methodebeschrijving-maatwerk.pdf 539.88 KB

Uit praktijkervaringen komt naar voren dat een goede samenwerking tussen trajectcoaches en de sociale dienst noodzakelijk is. Deelnemers zijn tevreden over de begeleiding van de trajectcoach. Ook hebben ze het idee dat het traject heeft bijgedragen aan hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Monitorgegevens laten zien dat het uitstroompercentage tussen de 36 en 68% per jaar zit. Ongeveer tweederde hiervan stroomt uit naar scholing, re-integratietrajecten, (vrijwilligers)werk of sociale werkvoorziening.

Doel

Het doel van de methode Maatwerk is de deelnemer te ondersteunen bij het vinden van een (werk)plek in de maatschappij en ertoe te bewegen naar eigen kunnen te participeren. 

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit zeer moeilijk bemiddelbare bijstandsgerechtigden die al jaren buiten het arbeidsproces staan en weinig voeling meer hebben met de maatschappij. 

Aanpak

Klantmanagers van de sociale dienst melden deelnemers aan voor het Maatwerktraject. Maatwerk is een individuele benadering die wordt uitgevoerd door trajectcoaches met een maatschappelijk werk- of SPH-achtergrond. De gemiddelde duur van het totale Maatwerktraject is 15 maanden. Het is een traject op maat waarbinnen acht fasen zijn te onderscheiden: aanmelding, contact leggen, inventarisatie, plan maken, uitvoeren, stand van zaken en evaluatie, uitstroom en afronding, nazorg. In het eerste deel van het traject gaat het vooral om het opbouwen van een vertrouwensrelatie, het inventariseren van wensen en mogelijkheden en het ontwikkelen van vaardigheden. In het tweede deel komt de verantwoordelijkheid voor de te ondernemen activiteiten steeds meer bij de deelnemer te liggen en vergroot deze zijn bekwaamheden door middel van participatief leren. 

Ontwikkelaar
SWW Hoogeveen
Het Haagje 119
7902 LE Hoogeveen
0528 278 855
http://www.swwh.nl/

Contactpersonen:
Paulien Lubbers, ontwikkelaar Maatwerk en trajectcoach
p.lubbers@swwh.nl
Johan Bosman
j.bosman@swwh.nl

Onderzoek

Voor een succesvolle uitvoering van het traject is het noodzakelijk dat de klantmanagers die de cliënten voordragen en de trajectcoaches goed samenwerken. Uitvoerders van het Maatwerktraject zijn tevreden over deze samenwerking (SWW, 2009). In een in 2008 uitgevoerd tevredenheidsonderzoek onder ex-deelnemers geven de respondenten aan dat zij tevreden zijn over de begeleiding van de trajectcoach. Ook hebben ze het idee dat het traject heeft bijgedragen aan hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling (SWW, 2008).

Monitorgegevens geven inzicht in de instroom, het verloop en de uitstroom van de deelnemers. Het uitstroompercentage zit tussen de 36 en 68% per jaar. Ongeveer tweederde hiervan stroomt uit naar scholing, re-integratietrajecten, (vrijwilligers)werk of sociale werkvoorziening. (Bijlage D in: Leeuwangh & Lubbers, 2007 en Jaarverslagen Maatwerk 2005-2010).

Samenvatting werkzame elementen

De belangrijkste werkzame elementen van de methode zijn:

  • De persoonlijke aanpak: de coach verdiept zich daadwerkelijk in de leefwereld, leert de deelnemer kennen en bouwt een vertrouwensrelatie op.
  • De integrale aanpak: de trajectcoach richt zich op de totale persoon en niet op een specifiek probleem of enkele specifieke problemen.
  • De handelingsvrijheid van de coach: deze is niet gebonden aan protocollen waardoor ieder traject daadwerkelijk op maat kan worden gesneden.
  • De aansluiting bij de toekomstwensen en capaciteiten: hierdoor wordt de motivatie van de deelnemer vergroot en worden realistische plannen en oplossingen bedacht.
  • Inspelen op verschil in leerstijlen: de coach maakt gebruik van verschillende technieken in het ondersteunen, begeleiden en motiveren van de deelnemer.
  • De deelnemer krijgt steeds meer eigen verantwoordelijkheid: zo wordt de zelfstandigheid en stuurkracht vergroot.
  • Een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie: vanuit betrokkenheid en respect laten ontdekken en toepassen van eigen mogelijkheden.