Man Actief

11 december 2010

Man actief is een methode om het sociaal isolement van allochtone mannen te verminderen en hun zelfrespect te vergroten. De cursus richt zich op de individuele ontwikkeling van mannen die zich in een kwetsbare positie bevinden, met nadruk op hun rol in het gezin en de maatschappij. Parallel aan de cursus werken de mannen onder begeleiding aan het realiseren van een persoonlijk doel, gericht op actieve deelname aan de maatschappij.

Download de volledige methodebeschrijving

Man actief - methodiek [MOV-223867-0.3].pdf 1.67 MB

Volgens deelnemers geeft de cursus hen meer structuur en een betere aansluiting bij de Nederlandse maatschappij. Meer dan de helft van de deelnemers heeft na afloop het persoonlijke doel bereikt. Uit praktijkervaringen van professionals blijkt onder andere dat potentiële deelnemers het best persoonlijk benaderd kunnen worden.

Ontwikkelaar
De methode Man Actief is verder ontwikkeld en wordt nu uitgevoerd onder de naam Gouden Mannen. Zie voor meer informatie www.goudenmannen.nl en het handboek Gouden Mannen (2017). 

Stichting Gouden Mannen
Magdy Khalil
magdy@goudenmannen.nl
06 246 665 493

Doel

Het doel van de methode Man actief is de vermindering van het sociaal isolement en de toename van het zelfrespect van allochtone mannen. Via deze doelstelling wordt ook een verbetering van de genderverhoudingen en de positie van vrouw en kinderen in het gezin beoogd.

Doelgroep

De hoofddoelgroep bestaat uit allochtone mannen met een gezin die zich in een sociaal geïsoleerde of kwetsbare positie bevinden. Het zijn mannen die geen werk (meer) hebben en die niet of nauwelijks meedoen in de maatschappij. De vrouwen en kinderen van de gezinnen van de betreffende mannen zijn een afgeleide doelgroep. Als de methode succes heeft, profiteren zij van de verbeterde verhoudingen binnen het gezin. Zowel de vrouwen als de kinderen hebben dan meer gelegenheid om zich te ontplooien en te emanciperen.

Aanpak

De methode richt zich op de individuele ontwikkeling van mannen, met de nadruk op hun rol in het gezin en de maatschappij. Doordat zij essentiële vragen krijgen over specifieke thema’s als identiteit en cultuur, man-zijn, gezin en arbeid, denken mannen na over hun houding en positie. De behandelde thema’s worden ook in de praktijk toegepast. Daartoe worden bezoeken gebracht aan organisaties voor vrijwilligerswerk, sportclubs, gemeente, politie, bedrijven, kerken, bibliotheken en musea. Parallel aan de cursus werken de mannen onder begeleiding aan het realiseren van een door henzelf geformuleerde doelstelling, gericht op actieve deelname aan de maatschappij.

De methode Man actief omvat een trainingsperiode van tien weken. Wekelijks vinden drie gezamenlijke bijeenkomsten plaats van ieder drie uur, voor een groep van maximaal achttien mannen. Afhankelijk van de wensen of behoeften van de groep kan de duur van de trainingsperiode worden verlengd. Ook kan overwogen worden om de cursus in de avonduren of tijdens een lang weekend te verzorgen. In het laatste geval worden meerdere dagprogramma’s achter elkaar behandeld.

Onderzoek

De methode is tijdens de pilot toegepast in Den Haag door het vadercentrum, in Amsterdam door een welzijnsorganisatie, in Rotterdam door een centrum voor vrouwen en emancipatie samen met een consultantorganisatie en in Utrecht door een ‘beheersorganisatie etnische groepen’. Daarnaast is de methode, in een iets andere vorm en onder de naam Meer Man(s),toegepast in Amsterdam, stadsdeel De Baarsjes, onder de naam De Buurtfirma in de stadsdelen Bos en Lommer en De Baarsjes in Amsterdam en onder de naam Trotse Vaders in Rotterdam. 

Er zijn meerdere evaluatieverslagen beschikbaar, de vier pilots en het project Meer Man(s) (zie ook de literatuurlijst) (Khalil & Ettahriene, 2010; Utlu & Verschoor, 2008 a en b; Utlu & Verschoor 2009 a en b). De werving van de deelnemers blijkt vaak moeizaam. Professionals ervaren dat de werving van de deelnemers het meest effectief is als zij in een-op-eengesprekken worden benaderd of ‘verleid”. Begeleiding van de deelnemers als groep en individueel is maatwerk: elke groep en elke deelnemer vraagt om een specifieke aanpak. Meer dan de helft van de deelnemers bereikt het gestelde doel en gaat aan de slag met bijvoorbeeld een betaalde baan, vrijwilligerswerk of een opleiding. Uit de ervaringen van de deelnemers blijkt ook dat de training hen meer structuur geeft en ondersteunt bij het vinden van aansluiting bij de Nederlandse maatschappij.

Samenvatting werkzame elementen

  • Het expliciet benoemen van mannenemancipatie als doelstelling.
  • Een aanpak gericht op de cultuur en identiteit van de mannen.
  • Een intensieve (een-op-een) gerichte werving van de deelnemers.
  • Groepstraining gecombineerd met individuele begeleiding.
  • De methode richt zich op de individuele ontwikkeling van mannen, met de nadruk op hun rol in het gezin en de maatschappij.
  • De training is gericht op praten en doen: informatie-uitwisseling wordt gecombineerd met werkbezoeken.
  • Naast mannenbijeenkomsten zijn er ook gezamenlijke bijeenkomsten met hun vrouwen.
  • Maatwerk: de methode wordt aangepast aan de lokale omstandigheden en het niveau en de behoefte van de doelgroep.
  • De mannen gaan aan de slag met het realiseren van een zelfgeformuleerde doelstelling.