Resto VanHarte

1 december 2015

Resto VanHarte creëert laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor mensen die in een sociaal isolement verkeren. Een gezamenlijk maaltijd, waar iedereen aan kan meedoen, vormt het bindmiddel. Daarnaast vindt er een activerend Meedoenprogramma plaats. Hierbij wordt veel samengewerkt met organisaties in de wijk.

Download de interventiebeschrijving:

Methodebeschrijving-resto-vanharte.pdf 957.65 KB

Thumbnail

In klanttevredenheidsonderzoeken geven zowel gasten als vrijwilligers aan nieuwe mensen te hebben ontmoet, zich minder eenzaam te voelen en meer op de hoogte te zijn van activiteiten in de wijk. Medewerkers zijn zeer positief over de aanpak. Het bereiken van de doelgroep en het laten ‘meedoen’ vormt wel een aandachtspunt.

Doel

Het doel van VanHarte is: “Resto VanHarte vindt dat iedereen erbij hoort in de samenleving. Het verliezen van de aansluiting met de samenleving kent tal van oorzaken en kan ieder individu treffen. Resto VanHarte wil eenzaamheid en het sociaal isolement die hiervan het gevolg kunnen zijn onder de aandacht brengen en actief bestrijden. Dit laatste doet zij door mensen uit alle lagen van de bevolking met elkaar in verbinding te brengen, door samen te koken, samen te eten en vooral door zelf een bijdrage te leveren aan een leefbare gemeenschap. Resto VanHarte richt zich primair maar niet uitsluitend op mensen met een smalle beurs”.

‘Het terugdringen van het sociale isolement en de sociale uitsluiting van mensen en groepen en het bevorderen van de participatie van geïsoleerde mensen en groepen aan het maatschappelijk verkeer.’

VanHarte tracht dit te bereiken door de volgende activiteiten.
 a) Het creëren van sociale ontmoetingsplaatsen (Resto’s) waar gezamenlijk eten het bindmiddel vormt.
 b) Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk leven, door de doelgroep te activeren, te integreren of te re-integreren naar onder andere werk, leer-werktrajecten, zorg- en welzijnsvoorzieningen, onderwijs, sport, religie, cultuur en vrijwilligerswerk; hierbij werkt VanHarte samen met in de wijk bestaande organisaties.
 c) Het creëren en bevorderen van bewustwording, aandacht en bekendheid in de samenleving en politiek voor het maatschappelijke probleem van sociale armoede en uitsluiting.
 d) Het genereren van maatschappelijke betrokkenheid door individuele burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties te activeren.

Doelgroep

De doelgroep van de interventie Resto VanHarte (hierna VanHarte) bestaat uit mensen die in een sociaal isolement verkeren of een grote kans hebben daarin te geraken. Daarnaast alle personen in de wijk (professionals en vrijwilligers) die kunnen bijdragen aan het uitvoeren van de interventie en het op termijn zelfstandig voortzetten daarvan.

Aanpak

De interventie bestaat uit het één of twee maal in de week verzorgen van een gezonde driegangenmaaltijd waaromheen een activerend programma plaatsvindt op basis van een vijftal belangrijke hoofdthema’s binnen het VanHarte Meedoenprogramma. Iedereen is welkom en kan bijdragen en meehelpen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen en mensen die meer te besteden hebben. De maaltijd is het middel voor ontmoeting en voor de aanvullende activiteiten, er mag dus geen drempel voor zijn.

Uitvoerende organisaties

Resto VanHarte voert de interventie uit in samenwerking met alle in de wijk actieve personen en organisaties op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, re-integratie, lokale overheid, werkgelegenheid, cultuur / migranten, wonen, veiligheid en religie.

Ontwikkelaar
Stichting VanHarte
Rob Kars
info@restovanharte.nl
020 303 30 30
www.restovanharte.nl

Onderzoek

Er is meerjarig eigen klanttevredenheidsonderzoek door middel van enquêtes onder de gasten en vrijwilligers. Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) heeft een impactonderzoek / casestudy uitgevoerd (‘Samen eten doet goed!’).

Samenvatting werkzame elementen

  • Laagdrempelige en goed toegankelijke ontmoetingsplaats.
  • Gemoedelijke sfeer, luisterend oor en bereidheid elkaar te helpen.
  • Samen eten beter dan alleen.
  • Gezonde en gebalanceerde maaltijd als norm om de rest van de week ook gezond te gaan eten.
  • Samenbrengen culturen, meer begrip voor andere culturen (interculturele ontmoeting).
  • Jong en oud bij elkaar aan tafel kunnen van elkaar leren (intergenerationele ontmoeting).
  • Contact met wijkprofessionals vanuit diverse instanties en culturen.
  • Het netwerk in de wijk naar binnen halen (platformfunctie).
  • Het bieden van mogelijkheden voor activering, participatie en doorstroming naar scholing of werk.
  • Voorlichting over gezonde voeding, meer bewegen, voorzieningen in de wijk.
Beoordeling
De interventie Resto VanHarte is in december 2015 door een onafhankelijk panel beoordeeld als Goed Beschreven. De beoordelaars waarderen de praktische en nauwkeurige uitwerking en daarmee de overdraagbaarheid van de interventie. Het vooronderzoek is van grote meerwaarde. Daarnaast biedt Resto VanHarte perspectief op het versterken van zelforganisatie en zelfbeheer.