Resto VanHarte

Resto VanHarte creëert laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor mensen die in een sociaal isolement verkeren. Een gezamenlijk maaltijd, waar iedereen aan kan meedoen, vormt het bindmiddel. Daarnaast vindt er een activerend programma plaats. Hierbij wordt veel samengewerkt met organisaties in de wijk.

Download de interventiebeschrijving:

Interventiebeschrijving-Resto-VanHarte.pdf 727.1 KB

Thumbnail

Doel

Het doel van VanHarte is: ‘Het terugdringen van het sociale isolement en de sociale uitsluiting van mensen en groepen en het bevorderen van de participatie van geïsoleerde mensen en groepen aan het maatschappelijk verkeer.’ Hiermee wil Van Harte bijdragen aan het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare bewoners en het ontwikkelen van een sterke sociale basis.

VanHarte tracht dit te bereiken door de volgende activiteiten:

 • Het creëren van sociale ontmoetingsplaatsen (Resto’s) waar gezamenlijk eten het bindmiddel vormt.
 • Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk leven, door de doelgroep te activeren, waarmee zij vaardigheden leren die bruikbaar zijn voor onder andere toekomstige werk, leerwerktrajecten, zorg- en welzijnsvoorzieningen, onderwijs, sport, religie, cultuur en vrijwilligerswerk; hierbij werkt VanHarte samen met in de wijk bestaande organisaties.
 • Het creëren en bevorderen van bewustwording, aandacht en bekendheid in de samenleving en politiek voor het maatschappelijke probleem van sociale armoede en uitsluiting.
 • Het genereren van maatschappelijke betrokkenheid door individuele burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties te activeren

Doelgroep

De doelgroep van de interventie Resto VanHarte (hierna VanHarte) bestaat uit mensen die in een sociaal isolement verkeren of een grote kans hebben daarin te geraken. Daarnaast alle personen in de wijk (professionals en vrijwilligers) die kunnen bijdragen aan het uitvoeren van de interventie.

Aanpak

De interventie bestaat uit het één of twee maal in de week verzorgen van een gezonde driegangenmaaltijd waaromheen een activerend programma plaatsvindt op basis van thema-avonden. Iedereen is welkom en kan bijdragen en meehelpen. We houden rekening met mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen en mensen die meer te besteden hebben. De maaltijd is het middel voor ontmoeting en voor de aanvullende activiteiten, er mag dus geen drempel voor zijn. Tevens draagt Resto VanHarte bij aan het tot stand brengen van verbindingen met de wijk, wijkprofessionals en -organisaties.

Uitvoerende organisaties

Resto VanHarte voert de interventie uit in samenwerking met alle in de wijk actieve personen en organisaties op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, re-integratie, lokale overheid, lokaal bedrijfsleven, werkgelegenheid, cultuur / migranten, wonen, veiligheid en religie.

Ontwikkelaar
Stichting VanHarte
info@restovanharte.nl
020 303 30 30
www.restovanharte.nl

Onderzoek

Er is meerjarig eigen klanttevredenheidsonderzoek door middel van enquêtes onder de gasten en vrijwilligers.

Samenvatting werkzame elementen

 • Laagdrempelige en goed toegankelijke ontmoetingsplaats.
 • Gemoedelijke sfeer, luisterend oor en bereidheid elkaar te helpen.
 • Samen eten is beter dan alleen.
 • Gezonde en gebalanceerde maaltijd als norm om de rest van de week ook gezond te gaan eten.
 • Samenbrengen culturen, meer begrip voor andere culturen (interculturele ontmoeting).
 • Jong en oud bij elkaar aan tafel kunnen van elkaar leren (intergenerationele ontmoeting).
 • Contact met wijkprofessionals vanuit diverse instanties en culturen.
 • Het netwerk in de wijk naar binnen halen (platformfunctie).
 • Het bieden van mogelijkheden voor activering, participatie en doorstroming naar scholing of werk.
 • Voorlichting over gezonde voeding, meer bewegen, voorzieningen in de wijk
Beoordeling
De interventie Resto VanHarte is in maart 2021 opnieuw door een onafhankelijk panel na vijf jaar herbeoordeeld als Goed beschreven. Naast waardering voor het uitgebreide onderzoek onder alle betrokkenen, zien zij de overdraagbaarheid van de interventie, ook internationaal als sterk punt. De beoordelaars waarderen het concreet uitgewerkte concept en de holistische aanpak om meer binding en sociale cohesie in buurten te realiseren door samen te eten. Daarnaast zien zij Resto Vanharte als mogelijk lokaal instrument voor het versoepelen van integratie en acceptatie van nieuwkomers.