Samen Oplopen

Gezinnen die veel problemen tegelijk hebben komen daar vaak moeilijk uit. Door alle stress komt de ontwikkeling van de kinderen in de knel en worden gezinnen doorverwezen naar hulpverlening. Gezinnen vinden dat niet altijd de fijnste oplossing. Samen Oplopen doet het anders. Wij laten een gezinsvrijwilliger sámen oplopen met deze gezinnen, onder begeleiding van een professionele hulpverlener, en ondersteunen ze in de volle breedte van het leven. De vrijwilligers denken en doen mee met urgente en met algemene, praktische zaken, ook buiten kantooruren. Ze steunen het gezin zodat het met eigen regie op de been kan blijven. Mocht het nodig zijn, dan kan de professionele coördinator extra ondersteuning geven of nauw samenwerken met hulpverleningsinstanties. Samen oplopen is informele hulp zo lang het kan en formele hulp als dat nodig is. Generalistisch en integraal door een combinatie van vrijwilliger en professional, waardoor stress vermindert, het gezin beter gaat draaien en kinderen beter opgroeien.

Interventiebeschrijving-Samen-Oplopen.pdf 549.66 KB

Thumbnail

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit gezinnen met kinderen tussen de 0 en 23 jaar oud, die veel problemen ervaren. Deze problemen werken belemmerend op een gezonde ontwikkeling van de kinderen in het gezin. Het gaat bijvoorbeeld om gezinnen met een schraal sociaal netwerk, die op of onder de armoedegrens leven, geïsoleerd zijn of geen familie of vrienden in Nederland hebben, zoals vluchtelinggezinnen met een status.

Doel

Het hoofddoel van Samen Oplopen is het verbeteren van het gezinsklimaat, door verbetering van psychisch welzijn, participatie en zelfredzaamheid van gezinsleden, ten opzichte van de situatie voorafgaand aan de ondersteuning. Wanneer het hoofddoel wordt behaald, is de impact op de langere termijn dat de gezonde ontwikkeling van kinderen wordt bevorderd, op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied. De gezonde ontwikkeling van kinderen is de uiteindelijke missie van Samen Oplopen.

Aanpak

Samen oplopen maakt koppelingen van een goede vrijwilliger aan een gezin, die met allerlei alledaagse en urgente zaken mee denkt en doet vanuit de behoefte van het gezin, onder begeleiding van een bekwame professional, die aanvullend hulp kan bieden. De vrijwilligers worden getraind en op maat begeleid.

Materiaal

  • Handboek voor de projectleider en coördinator Samen Oplopen, er zijn voor gezinnen.
  • Vrijwilligersmap, gedragscode en omgangsregels
  • Intake- en evaluatieformulieren (0-, 1-, 2 meting)

Ontwikkelaar van de interventie

Website: www.samen-oplopen.nl
Naam: Linda Otterman
E-mail: lindaotterman@samen-oplopen.nl
Telefoon: 06-81136075

Onderzoek

In twee evaluatieonderzoeken laat de Hogeschool Utrecht zien (2013; 2018) dat deelnemende gezinnen en vrijwilligers een hoge waardering geven aan Samen Oplopen. Zowel de gezinnen als de vrijwilligers geven aan dat de interventie een grote meerwaarde heeft, omdat de stress in de gezinnen gedurende de ondersteuning vermindert en de gezinnen na afronding van de ondersteuning zelfredzamer zijn. Op basis van de 0-, 1- en 2-metingen maakt Samen Oplopen jaarlijks een impactevaluatie. Gezinnen geven hierin aan dat zij op alle gescoorde levensgebieden zijn vooruitgegaan. Daarnaast is er in het najaar van 2021 een procesevaluatie gedaan bij de uitvoerders (coördinatoren en vrijwilligers). De uitvoerders benoemen de toegevoegde waarde van de combinatie van formele en informele zorg. Ze benoemen daarnaast ook dat, omdat die combinatie niet gebruikelijk is, de samenwerking tussen formele en informele zorg extra aandacht behoeft in de uitvoering van de interventie.

Beoordeling

Samen Oplopen is in juni 2022 door een onafhankelijk panel beoordeeld als Goed Beschreven. De beoordelaars waarderen de verbinding die de interventie mogelijk maakt. En de mooie combinatie van inzet van krachten in de samenleving en ondersteuning van complexe problematiek met een lage drempel. Andere sterken punten zijn de duidelijke onderbouwing van de meerwaarde en kostenbesparing, goed gebruik van onderzoek en de beschikbaarheid van concrete ondersteunende materialen.