Speaking Minds Methodiek

De Speaking Minds Methodiek van Save the Children is een van de eerste interventies in Nederland die jongeren in staat stelt om op een actieve en structurele wijze mee te denken, mee te doen en mee te beslissen bij het vormen van lokaal beleid dat henzelf en hun leeftijdsgenoten aangaat. De interventie richt zich op jongeren van 16 tot en met 21 jaar die niet gewend zijn om actief te participeren en die voor beleidsmakers moeilijk bereikbaar zijn.

Ter informatie: Deze interventie stond eerder bekend als de Jongerendenktank (JDT)

Download de volledige methodebeschrijving

Methodebeschrijving-Speaking-Minds-methodiek.pdf 603.15 KB

Thumbnail

Jongeren krijgen in tien bijeenkomsten de kans om hun stem te laten horen en actief te participeren in lokale beleidsvorming. De interventie voorziet hiermee in het participatierecht van jongeren, draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan een inclusiever en effectiever jeugdbeleid. Daarnaast wordt er een brug geslagen tussen de gemeente en het middelbaar beroepsonderwijs en wordt er een waardevolle samenwerking gefaciliteerd en vormgegeven.
 

Doelgroep

Jongeren in het eerste of tweede jaar van een mbo-opleiding, in de leeftijd van 16 tot en met 21 jaar. Speaking Minds werkt met leerlingen van mbo-scholen uit de deelnemende gemeente zodat directe betrokkenheid bij de lokale situatie gewaarborgd is. Beleidsmakers vormen de intermediaire doelgroep.

Doel

Jongeren participeren op effectieve wijze in beleidsvorming, waardoor het beleid inclusief en effectiever wordt (instrumentele functie) en jongeren zich persoonlijk kunnen ontwikkelen (ontwikkelingsfunctie) (Vandenbroucke et al., 2010). Deze subdoelen zijn aan het eind van het programma behaald: jongeren beschikken over kennis en vaardigheden om invloed uit te oefenen in beleidsvorming. Beleidsmakers hebben kennis van en ervaring met effectieve jongerenparticipatie.

Aanpak

De Speaking Minds Methodiek brengt een dialoog (Waarderend Onderzoek) tot stand tussen een groep jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs en beleidsmakers van de lokale overheid. De jongeren gaan onder begeleiding (sterke kantenbenadering) aan de slag met een actueel vraagstuk van hun gemeente. In tien bijeenkomsten verwerven zij kennis door middel van actief leren (inclusief teamopdrachten en veldbezoek) en doen zij vaardigheden op (Participatief Jongerenonderzoek). Uiteindelijk presenteren zij hun eigen advies aan relevante lokale beleidsmakers en ontvangen ze op korte termijn terugkoppeling. De beleidsmaker doet kennis op door de briefing van – en gesprekken met – de begeleider en de dialogen met jongeren in de bijeenkomsten.

Materiaal

  • Handboek: beschrijft de visie, aanpak, voorwaarden en onderbouwing van het programma.
  • Draaiboek: een handleiding voor het uitvoeren van de programma-activiteiten en voor briefings voor beleidsmakers. Het beschrijft de opzet, voorbereiding en afsluiting van het programma. Het draaiboek bevat ook het programma per bijeenkomst in PowerPoint en het werkboekje met opdrachten voor de jongeren.
  • Digitale enquêtes: bevragen de ervaringen en resultaten van het programma ten behoeve van de doorontwikkeling.

Onderbouwing

Probleem: jeugdparticipatie kan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren (ontwikkelingsfunctie) en aan beleidsvorming (instrumentele functie) (Vandenbroucke et al., 2010). In de praktijk worden deze functies echter onvoldoende vervuld. In tien wekelijkse sessies van 2,5 uur verwerven jongeren door opdrachten en dialogen kennis over het beleidsvraagstuk en het proces van beleidsvorming. Daarnaast ontwikkelen zij onderzoeksvaardigheden in het Participatief Jongeren Onderzoek en doen zij gespreksvaardigheden op in de dialogen met de beleidsmaker. In de tweede serie bijeenkomsten verwerven jongeren meer kennis over het beleidsvraagstuk en beleidsvorming. Ook ontwikkelen zij hun advies- en presentatievaardigheden. Beleidsmakers krijgen begeleiding vooraf, tijdens en na de bijeenkomsten door middel van een gesprek en/of een briefing.

Ontwikkelaar
Save the Children
Contactpersoon: Rosalyn van Houwelingen
E-mail: info@speakingminds.nl
Telefoon: +31 (0)70 338 44 48
Website: www.speakingminds.nl of www.savethechildren.nl

Onderzoek

Uit drie verschillende onderzoeken naar de methodiek blijkt dat het een waardevolle ervaring is voor de deelnemende jongeren. Zij hebben kennis opgedaan over het beleidsonderwerp en over het uitoefenen van invloed op beleidsvorming. Na afloop van het traject hebben zij het gevoel dat zij beter gehoord worden, serieus genomen worden en meer betrokken zijn bij de maatschappij. Een deel van hen heeft een toename in zelfvertrouwen ervaren. Ook voor beleidsmakers blijkt het programma waardevol. De beleidsmakers hebben belangrijke voorwaarden voor jongerenparticipatie leren kennen en de meeste gemeenten gaan aan de slag met de gegeven adviezen.

Beoordeling
Een prachtig beschreven interventie met een prettig leesbare tekst. Het is opgesteld door mensen die gewend zijn om een onderwijsprogramma te ontwikkelen. Het ziet er goed uit als interventie.