Steunend Relationeel Handelen

Steunend Relationeel Handelen (SRH) ondersteunt mensen die psychische en sociale kwetsbaarheid ervaren bij het realiseren van persoonlijk en maatschappelijk herstel en daarmee het verbeteren van de kwaliteit van hun leven. In het bijzonder mensen die te maken hebben met ontwrichtende ervaringen, psychische aandoeningen, verslaving of dakloosheid en het daarmee gepaard gaande risico op sociale uitsluiting.

Thumbnail

De kern van de aanpak kan worden samengevat in vier werkwoorden: Verbinden, Verstaan, Verzekeren en Versterken. De professional streeft naar het realiseren van een werkzame persoonlijk-professionele relatie (verbinden) en vormt een zo goed mogelijk beeld van wat vanuit het perspectief van de ander belangrijk is in relatie tot herstel en het verbeteren van kwaliteit van leven (verstaan). Op basis van deze informatie biedt de professional ondersteuning die enerzijds gericht is op de kwetsbaarheid (verzekeren) en anderzijds op het vergroten van mogelijkheden (versterken). 

Doelgroep

Steunend Relationeel Handelen (SRH) is gericht op mensen die psychische en sociale kwetsbaarheid ervaren, in het bijzonder mensen die te maken hebben met ontwrichtende ervaringen, psychische aandoeningen, verslaving of dakloosheid en het daarmee gepaard gaande risico op sociale uitsluiting. SRH kan toegepast worden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), de maatschappelijke opvang (mo), de jeugdzorg, de verstandelijk gehandicaptenzorg (vg) en de ouderenzorg.

Doel

Het hoofddoel van Steunend Relationeel Handelen (SRH) is het realiseren van persoonlijk en maatschappelijk herstel en daarmee het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die psychische en sociale kwetsbaarheid ervaren. 

Aanpak 

De kern van de aanpak kan worden samengevat in vier werkwoorden: Verbinden, Verstaan, Verzekeren en Versterken. De professional streeft naar het realiseren van een werkzame persoonlijk-professionele relatie (verbinden). Hij vormt een zo goed mogelijk beeld van wat vanuit het perspectief van de ander belangrijk is in relatie tot herstel en het verbeteren van kwaliteit van leven (verstaan). Op basis van deze informatie biedt hij ondersteuning die enerzijds gericht is op de kwetsbaarheid (verzekeren) en anderzijds op het vergroten van mogelijkheden (versterken). 

SRH is een vorm van relationele, krachtgerichte zorg gericht op versterking van de mogelijkheden van de cliënt en de kwaliteit van de samenleving (netwerken en sociale en fysieke omgevingen). 

De aanpak bestaat uit de volgende zes stappen: 

  1. Opbouwen en onderhouden van een ‘werkzame’ relatie.
  2. Verzamelen van informatie.
  3. Cliënt helpen wensen te formuleren, keuzes te maken en doelen te stellen.
  4. Cliënt helpen een Persoonlijk Plan te maken (inclusief Ondersteuningsplan).
  5. Plan helpen uitvoeren. 
  6. Proces volgen; leren van ervaringen, evalueren en bijstellen. 

De duur van de interventie en de frequentie en intensiteit van de contacten verschillen per persoon en per setting. Hoewel er een zekere volgorde zit in deze activiteiten, zijn het niet allemaal afgebakende stappen. Zo gaat het opbouwen en borgen van een werkzame relatie door gedurende het gehele proces. De handelingen van de professional worden voortdurend afgestemd op wat de cliënt en de situatie vragen. Tegelijkertijd blijft de professional toekomst- en ontwikkelingsgericht werken.

Materiaal

De methodiek wordt onder andere beschreven in het praktijkboek Werken in Verbinding, geschreven door Dirk den Hollander en Jean Pierre Wilken en in 2020 uitgegeven bij uitgeverij SWP in Amsterdam. Het boek beschrijft de uitgangspunten en de algemene werkwijze van SRH, behandelt stapsgewijs de methodiek en diverse praktische tools die daarbij gebruikt kunnen worden. 

Contact 

Jean Pierre Wilken en Dirk den Hollander
Contact: jean-pierre.wilken@hu.nl
088 48 19 831
Website

Onderzoek 

Er is in de loop van de jaren veel onderzoek verricht naar SRH. Hieruit komt naar voren dat de interventie mensen die kampen met psychische en sociale kwetsbaarheid ondersteunt bij herstel en kwaliteit van leven. De methodiek biedt professionals veel mogelijkheden om hulp- en dienstverlening effectief in te richten.

Beoordeling

Steunend Relationeel Handelen is in maart 2023 door de Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid opnieuw erkend als Goed onderbouwd. De commissie is ook bij deze hererkenning erg enthousiast over de aanpak, uitvoering en onderbouwing van de interventie. De actualisering past in de huidige discussies die gevoerd worden over de herstel- en presentiebenadering in het relationeel handelen. De interventie sluit daarmee aan bij het heersende gedachtengoed rond herstel en inclusie en is daarom passend voor zeker een deel van de doelgroep. De interventie is bovendien zeer goed uit te voeren, wat ook blijkt uit de brede toepassing ervan (inclusief opname in de curricula van beroepsopleidingen), en de waardering door cliëntengroepen.