Studio BRUIS

De interventie Studio BRUIS – Samen buurten is een methode voor community building die bewoners in staat stelt om zelf een nieuwe impuls te geven aan het sociale leven in en rond hun 55+ wooncomplex. Alle activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen van een nieuwe wooncultuur (clubcultuur) en nieuwe manieren van activiteiten organiseren. De eigen kracht (interesses, ambities, hobby’s en talenten) van bewoners vormen hiervoor het vertrekpunt.

Download de volledige interventiebeschrijving:

Interventiebeschrijving-Studio-BRUIS.pdf 468.48 KB

Thumbnail

Er staan in Nederland vijf- à zesduizend 55+ wooncomplexen met sociale huurappartementen waarin ruim een miljoen ouderen wonen. In toenemende mate maken woningcorporaties, gemeenten en bewoners zich zorgen over eenzaamheid en anonimiteit in deze 55+ wooncomplexen. Bewoners worden ouder, hebben meer zorg nodig en ontmoeten elkaar minder vaak. In de gemeenschappelijke ruimten zijn minder activiteiten en het vertrouwen in medebewoners neemt af. De interventie Studio BRUIS  – Samen buurten, hierna kortweg BRUIS genoemd, is een methode voor community building die bewoners in staat stelt om zelf een nieuwe impuls te geven aan het sociale leven in en rond het woongebouw. Daartoe stimuleert BRUIS bewoners om anders te kijken naar de bewonerspopulatie. Minder als één grote, gelijkgestemde ‘familie’, meer op basis van het leren erkennen, waarderen en benutten van de toegenomen diversiteit aan achtergronden, interessegebieden en talenten. Daarnaast leert BRUIS bewoners hoe zij op een nieuwe manier bewonersactiviteiten kunnen organiseren. Minder centraal aangestuurd vanuit traditionele formele commissies en meer geënt op de ontwikkeling van kleine, zelf gekozen en zelf beheerde informele activiteitengroepjes, clubs en mini-projecten, hier verder ‘micro-activiteiten’ genoemd.

Doelgroep

Doelgroep van BRUIS zijn bewoners van 55+ wooncomplexen in de sociale huursector. De intermediaire doelgroep bestaat per wooncomplex uit drie tot vijf enthousiaste bewoners en een lokaal sociaal professional; zij vormen het ‘Bruisteam’ dat onder begeleiding van de uitvoerder met het project aan de slag gaat.

Doel

Doel van BRUIS is de ontwikkeling van een vitale woongemeenschap met het oog op het versterken van het sociale netwerk en het bevorderen van de sociale participatie van de bewoners. De interventie stelt het Bruisteam in staat om zelf de hiervoor nodige stappen te zetten. Alle activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen van een nieuwe wooncultuur (clubcultuur) en nieuwe manieren van activiteiten organiseren. De eigen kracht (interesses, ambities, hobby’s en talenten) van bewoners vormen hiervoor het vertrekpunt.

Aanpak

Om bewoners in staat te stellen zelf hun wooncomplex te vitaliseren, stellen zij in overleg met de uitvoerder van de interventie en de lokale professional een initiatiefgroep samen: het Bruisteam. Samen met dit Bruisteam organiseert de uitvoerder van de interventie een aantal activiteiten, waaronder een reeks gespreksbijeenkomsten voor een bredere groep bewoners en enkele grote bijeenkomsten voor alle bewoners. Door ‘training-on-the-job’ helpt de uitvoerder het Bruisteam om zich de aanpak eigen te maken. Dit alles speelt zich af in een periode van een half jaar. Daarna gaat het Bruisteam zelfstandig verder, met enige begeleiding van de betrokken lokale professional.

Materiaal

De interventie is beschreven in een Handreiking voor het project (59 pag.) en een Draaiboek voor de uitvoering van de gespreksbijeenkomsten (47 pag.). Voor Bruisteams die het project willen uitvoeren, zijn tevens een PowerPoint-presentatie en een project-evaluatiesheet beschikbaar.

Ontwikkelaar
ActivAge
info@activage.nl
06 18 22 49 58 

Onderzoek

De Universiteit voor Humanistiek heeft evaluatieonderzoek gedaan naar de uitvoering en effecten van de interventie BRUIS. De evaluatie vond plaats door middel van een etnografisch veldonderzoek in combinatie met een voor- en nameting door middel van een vragenlijstonderzoek. Dit onderzoek geeft aanwijzingen voor de werkzaamheid van de interventie en doet aanbevelingen voor door-ontwikkeling. De aanbevelingen zijn opgevolgd en verwerkt in de Handreiking. Daarnaast zijn rapportages van (zelf)evaluaties beschikbaar, door ActivAge geschreven op grond van interviews met bewoners en professionals die de interventie hebben ondergaan. Alle vormen van onderzoek hebben geleid (en leiden nog steeds) tot aanvullingen en
verbeteringen van de interventie BRUIS.

Beoordeling

De interventie Studio BRUIS is in juni 2021 door de Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid erkend als Goed onderbouwd. Het is een aansprekende en herkenbare interventie, waar duidelijk zorgvuldig aan is gewerkt. Er is waardering voor het continu evalueren en verbeteren van de methodiek. De commissie vindt ook de onderbouwing zorgvuldig uitgewerkt. Er is aandacht voor zowel individuele als maatschappelijke factoren en hoe beide een andere, complementaire aanpak vragen.