De Tafel Samen aan Zet

Mensen met multiproblematiek ervaren complexe problemen in meerdere levensdomeinen (bijvoorbeeld financiën, werk, sociale relaties, wonen). Deze problematiek is moeilijk te doorbreken doordat: 1) het ‘doenvermogen’ van de hulpvrager door de situatie zelf verder onder druk komt en 2) schotten tussen hulp- en zorgverlenende instanties een belangrijk knelpunt vormen voor effectieve hulp bij multiproblematiek. De hier beschreven interventie bestaat uit een samenwerkingsvorm (De Tafel) en een werkwijze (Samen aan Zet). In de samenwerkingsvorm komen professionals tot een interprofessionele samenwerking door middel van tweewekelijkse gestructureerde casuïstiekbesprekingen. In de werkwijze komen professionals samen met hulpvrager en diens sociale netwerk tot het ontwikkelen en uitvoeren van passende plannen.

Interventiebeschrijving-De-Tafel-Samen-aan-Zet.pdf 787.68 KB

Thumbnail

Doelgroep

De primaire doelgroep bestaat uit mensen met een hulpvraag die twee of meer levensdomeinen omvat. Zij komen niet op eigen kracht uit hun problematiek en de betrokken professional loopt vast in de hulp- of zorgverlening. De intermediaire doelgroep bestaat uit (uitvoerende) professionals, werkzaam in de maatschappelijke of gezondheidszorg of ondersteuning.

Doel

Het overkoepelende doel van deze interventie is een aanvaardbare situatie voor de hulpvrager met multiproblematiek. Het doel voor de intermediaire doelgroep is een interprofessionele samenwerking rondom multiproblematiek tot stand te brengen.

Een completer beeld van casussen met de Tafel Samen aan Zet

De Tafel Samen aan Zet is in opdracht van de gemeente Harderwijk ontwikkeld. De gemeente constateerde dat multiproblematiek in meerdere overleggen werd besproken en dat sommige casussen op verschillende tafels terechtkwamen. Dit kon efficiënter. Lees meer over de ontwikkeling en de inzet van de Tafel Samen aan Zet in dit artikel.

Aanpak

In de samenwerkingsvorm de Tafel komen professionals tweewekelijks samen om gestructureerd casuïstiek te bespreken, waarin interprofessionele samenwerking is ontstaan.

In de werkwijze werken professionals samen met een hulpvrager en diens sociale netwerk om passende plannen te ontwikkelen en uit te voeren, om zo te komen tot een aanvaardbare situatie voor de hulpvrager met multiproblematiek.

Materiaal

Beschikbaar materiaal omvat onder andere: een interventiehandboek, een draaiboek voor de werkwijze (MDO+), verslag- en evaluatieformulieren, aanmeldformulier casuïstiekinbreng en een praatplaat ter ondersteuning van uitleg van de interventie aan hulpvragers.

Onderzoek

Het proces en de uitkomsten van de interventie zijn gedurende twee jaar (2018-2020) doorlopend onderzocht in een responsieve evaluatie door Wageningen University and Research. Belangrijke uitkomsten zijn: 1) door de organisatievorm (de Tafel) is de complexiteit van het zorgaanbod gereduceerd doordat er effectief kaderoverstijgend samengewerkt wordt, 2) het betrekken van het sociale netwerk wordt wel belangrijk gevonden maar blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig uit voeren. Dit kan komen door schaamte van de hulpvrager, maar ook door overtuigingen van de professional. Belangrijke aanbevelingen zijn: 1) de toevoeging van de casusregisseur, wat potentieel een belangrijk werkzaam element zou kunnen zijn, in de toekomst te evalueren en 2) verkennen wat netwerkontwikkeling zou kunnen opleveren voor de werkwijze.

Beoordeling

De Tafel Samen aan Zet is in oktober 2021 door een onafhankelijk panel beoordeeld als Goed Beschreven. De beoordelaars waarderen de integrale aanpak en borging van de interventie voor de hulpvrager (Samen aan Zet) in het multidisciplinaire netwerk van professionals (De Tafel). Met de cliënt wordt als gelijkwaardige partner gehandeld en gesproken. Een ander sterk punt vinden zij het betrekken van het informele sociale netwerk van de hulpvrager bij het maken en uitvoeren van plannen. Als laatste waarderen ze de helderheid en leesbaarheid van de beschrijving; ook de materialen zijn concreet en pragmatisch.