Welzijn op recept

15 mei 2015

Het doel van Welzijn op recept is het verminderen van psychosociale klachten van mensen die bij de huisarts komen. Welzijnsorganisaties en eerstelijnszorgvoorzieningen ontwikkelen lokale welzijnsarrangementen, waar mensen naar doorverwezen worden. Deze bestaan uit interventies die het welbevinden verhogen, zoals creatieve of sportieve activiteiten en vrijwilligerswerk.

Download de uitgebreide methodebeschrijving

Methodebeschrijving-Welzijn-op-Recept.pdf 428.24 KB

Thumbnail

Uit onderzoek is gebleken dat deelnemers tevreden zijn met de welzijnsarrangenten. Wel hadden de meeste patiënten met een welzijnsrecept één of twee gesprekken met een welzijnscoach nodig om gemotiveerd te raken of om een keuze te maken. Door de interventie is structurele samenwerking ontstaan tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en welzijn. Ongeveer de helft van de zorgverleners vindt de kwaliteit van zorg hierdoor verbeterd.

Doelgroep

De primaire doelgroep bestaat uit volwassenen met psychosociale problemen die regelmatig bij de huisarts komen. Eerstelijnszorgverleners van een huisartsenvoorziening en welzijnsprofessionals van een welzijnsorganisatie vormen de intermediaire doelgroep.

Doel

Het doel is het verminderen van psychosociale klachten van mensen die bij de huisarts komen.  Zij hebben hun mentale gezondheid en veerkracht zelf actief verhoogd. Doel voor de eerstelijnszorgverleners is dat ze mensen uit de primaire doelgroep met ‘Welzijn op recept’ doorverwijzen naar welzijnsprofessionals.

 

Aanpak

Bij Welzijn op recept verwijst een zorgverlener in de huisartsvoorziening de patiënt  naar een zogenaamd 'welzijnsarrangement' van de welzijnsorganisatie. Deze arrangementen bestaan uit interventies die het welbevinden van mensen verhogen, zoals creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk, sport en bewegen of een combinatie hiervan. De lokale ontwikkeling van de arrangementen is een cruciaal onderdeel van de aanpak, omdat alleen zo arrangementen passend bij de patiëntenpopulatie en de mogelijkheden van de welzijnsorganisatie geboden kunnen worden.

Uitvoerende organisaties

Welzijn op recept wordt uitgevoerd door welzijnsorganisaties in samenwerking met eerstelijnszorgvoorzieningen, zoals een huisartsenpraktijk of een gezondheidscentrum.

Ontwikkelaar
Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept
Contactpersoon: Miriam Heijnders
T: 085 130 25 21
E: info@WelzijnopRecept.nl
W: www.welzijnoprecept.nl 

Onderzoek

Uit twee onderzoeken (De Groot en Meijs, 2013; Sinnema, Muntingh, Smiesing & De Groot, 2014) is gebleken dat de deelnemers tevreden zijn met de welzijnsarrangementen. De meeste patiënten met een welzijnsrecept waren niet meteen gemotiveerd om deel te nemen of konden nog geen keuze maken voor een welzijnsarrangement. Zij kregen één of twee gesprekken met een welzijnscoach. Bij de deelnemers aan de arrangementen was veelal sprake van forse multiproblematiek, hoewel de interventie ook bedoeld is voor mensen met lichtere klachten. Door de interventie is structurele samenwerking ontstaan tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en welzijn. Ongeveer de helft van de zorgverleners vindt de kwaliteit van zorg hierdoor verbeterd.

Samenvatting werkzame elementen

  • Het werken volgens de ‘Principes van duurzaam geluk’ zorgt voor duidelijkheid en structuur in het welzijnsaanbod.
  • Door zo veel mogelijk te werken met evidence based welzijnsinterventies, is de kans groter dat de klachten van de doelgroep  verminderen. Bovendien vergroot dat het vertrouwen van de eerstelijnszorgverleners in de werkzaamheid van het welzijnsaanbod.
  • De workshops met eerstelijnszorgverleners en welzijnsprofessionals samen zorgen ervoor dat ze meer op één lijn zitten.
  • De intentieverklaring en de samenwerkingsovereenkomst van huisartsvoorziening en welzijnsorganisatie borgen de samenwerking.
  • Het aan elkaar koppelen van  de psychosociale problemen in de wijk en het welzijnsaanbod vergroot de kans dat de doelgroep een passend welzijnsarrangement krijgt toegewezen.
  • Het vormgeven van de welzijnsarrangementen met pakkende namen en een brochure maakt de welzijnsarrangementen toegankelijk voor de verwijzer en de doelgroep.
  • De welzijnsarrangementen sluiten aan bij de individuele voorkeuren van de deelnemer.
  • De betrokkenheid van professionals bij de ontwikkeling van de welzijnsarrangementen vergroot het draagvlak.
Beoordeling

De interventie Welzijn op recept is in mei 2015 door een onafhankelijk panel beoordeeld als Goed Beschreven. Als sterke punten van de interventie benoemen zij onder andere de verbinding die de interventie legt tussen psychosociale klachten en welbevinden.  Het implementatieplan is uitvoerig beschreven, met aandacht voor verschillende perspectieven. De interventie past uitstekend bij de kanteling van de Wmo.