De zorg gaat door

1 januari 2011

De zorg gaat door! heeft als doel het verbeteren van de participatie van mantelzorgers in de instelling waar hun dierbare verblijft. Het gaat hierbij zowel om participatie in de zorg- en dienstverlening als om actieve betrokkenheid bij het organisatie- en afdelingsbeleid. Mantelzorgers benoemen hun ervaringen en verbeterpunten, waarna een verbeterplan wordt opgesteld.

Download de volledige methodebeschrijving

Methodebeschrijving-de-zorg-gaat-door.pdf 214.08 KB

Uit intern onderzoek blijkt dat de meeste professionals positief zijn over het gebruik van de methode. Instellingen gaan door met de methode, omdat ze goede resultaten behalen. Mantelzorgers waren soms afwachtend, maar zagen later de meerwaarde van de gesprekken in. Zij waardeerden het traject en voelden zich gehoord.

Doel

De methode De zorg gaat door! heeft als hoofddoel: de participatie van mantelzorgers in de huidige en toekomstige zorg- en dienstverlening van de instelling waar hun dierbare verblijft. 

Subdoelen zijn:

  • een verbetering van de interactie tussen mantelzorgers en medewerkers
  • actieve betrokkenheid van mantelzorgers bij het organisatie- en afdelingsbeleid.

Doelgroep

De doelgroep van deze methode bestaat uit de mantelzorgers van wie een familielid in een verzorgings- of verpleeghuis woont.

Aanpak

Het uitgangspunt van de methode is dat elke mantelzorger deskundige is over de woon- en leefomgeving van zijn dierbare. Het centrale deel van de methode bestaat dan ook uit drie werkbijeenkomsten met mantelzorgers, waarin zij de gelegenheid krijgen om hun ervaringen, belevingen en opvattingen in te brengen en gezamenlijk een serie verbeterpunten te formuleren en te prioriteren. De methode De zorg gaat door! bestaat uit drie fasen. De voorbereidingsfase is vooral bedoeld om draagvlak te creëren. In de uitvoeringsfase vinden drie bijeenkomsten plaats met de betrokken mantelzorgers. De resultaten uit deze bijeenkomsten worden teruggekoppeld naar directie, management en medewerkers. Hierna wordt een verbeterplan opgesteld en vindt overleg plaats met de betrokken mantelzorgers. Deze stappen resulteren in de implementatie van de onderling afgesproken verbeteringen. In de derde fase staat de evaluatie en borging van de activiteiten centraal.

Ontwikkelaar
Het PON - kennisinstituut op het sociaal-culturele domein
(Voorheen: PON – Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant)
Trude Rietveld
013 535 15 35
info@hetpon.nl

Onderzoek

De methode is toegepast binnen verschillende pilotprojecten in verpleeghuizen, een kleinschalige woonvorm, aanleunwoningen en een dagopvang. De onderzochte locaties zijn geografisch gezien over het land verspreid (Rietveld e.a., 2005). De handleiding voor de ggz is getest op enkele opnameafdelingen. 

Er is één intern onderzoek beschikbaar naar De zorg gaat door! (Rietveld e.a., 2005). Volgens de ontwikkelaar blijkt dat de meerderheid van de professionals positief is over het gebruik van de methode. Bijna alle instellingen hebben aangegeven met de methode door te willen gaan, omdat er goede resultaten mee behaald worden. Een aandachtspunt is het verloop van personeel, dit komt de borging van de methode niet ten goede. Ook de mantelzorgers die meededen aan de pilots waren allen positief. Sommigen waren wat afwachtend in het begin, maar zagen later de meerwaarde van de gesprekken in. Een gespreksleider zegt hierover: “Mantelzorgers waardeerden dit traject, voelden zich gehoord. Ze vonden het vooral prettig dat er meteen dingen opgepakt werden. Ze namen zelf ook het initiatief om dingen te bespreken met bijvoorbeeld de locatiemanager.”(Rietveld e.a., 2005).

Samenvatting werkzame elementen

  • Betere afstemming tussen de professionele zorgverleners en de mantelzorgers in individuele zorgsituaties.
  • De methode hanteert het uitgangspunt dat de zorg, aandacht, betrokkenheid en inzet van de mantelzorger doorgaan als de naaste in een intramurale setting gaat wonen.
  • Op basis van de ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid van de mantelzorger wordt vraaggericht het leef- en woonklimaat bevorderd.
  • De methode gaat uit van participatieplichten en participatierechten van de mantelzorger, zoals het invloed mogen uitoefenen op de zorg en hier zelf keuzes in mogen maken.
  • Er wordt gewerkt met een onafhankelijke gespreksleider zodat mantelzorgers zich vrij voelen om alles te kunnen zeggen.
  • Er is aandacht voor zowel positieve punten als verbeterpunten.
  • Het management, de cliëntenraad, de teamleider en de medewerkers worden allen actieve betrokken en formuleren zelf een verbeterplan.