Betaald werken

Het hebben van een betaalde baan heeft gunstige effecten op de gezondheid van mensen. Een baan geeft zin en inhoud aan het leven. Het brengt structuur in het dagelijks leven, geeft zelfvertrouwen en zorgt voor sociale contacten. Mensen die werken, hebben een kleinere kans op een depressie. Ook voor mensen met een beperking of chronische ziekte, voor wie het vinden van betaald werk minder vanzelfsprekend is, heeft het hebben van werk een positief effect op de gezondheid en hun welbevinden.

Thumbnail

Wanneer de relatie tussen betaald werken en gezondheid is onderzocht, staat dit bij de onderstaande interventies vermeld. Bij sommige interventies is hier (nog) geen onderzoek naar gedaan. Wel blijkt het belang van betaald werken voor de gezondheid van mensen uit ander onderzoek. Zie voor meer informatie over deze relatie het dossier Wat werkt bij Sociaal en gezond.

Terug naar de startpagina

Thumbnail

Begeleid Werken

Deze interventie richt zich op mensen met structurele functionele beperkingen van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard. Het doel van Begeleid Werken is om hen op een duurzame manier te begeleiden naar en in betaald werk. Hierin worden zij ondersteund door een jobcoach.

Lees meer

Thumbnail

Bewegen als Warming up voor re-integratie ‘Bewegen Werkt’

Deze interventie is een reactiveringsprogramma waarin bewegen, leefstijl en arbeidsrelevante competenties centraal staan. De reactivering bestaat uit het letterlijk in beweging brengen van mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Gedurende het programma verbetert de fysieke en mentale fitheid en gezondheid van de deelnemers door de gestructureerde, frequente en groepsgewijze aanpak. Hierdoor neemt de kans op een succesvol vervolgtraject richting meer participatie toe.

Er zijn diverse onderzoeken naar effecten uitgevoerd. Eén van deze onderzoeken laat op korte termijn een verbetering zien van de lichamelijke conditie, fysieke competentie, zelfvertrouwen en welbevinden (Kalken et al., 2012). Op de lange termijn resulteert deelname aan BWR in een verbetering van arbeidsdeelname, het aantal uren per week betaald werk en een afname in de depressiescore. Ook blijkt dat een betere ervaren fysieke competentie samen hangt met meer zelfvertrouwen en welbevinden (ibid.).

Lees meer

Thumbnail

K!X

Deze interventie heeft als doel om jongeren met een migrantenachtergrond in het (v)mbo betere aansluiting te laten vinden op de arbeidsmarkt. In een K!X team gaan zij op school aan de slag met het organiseren van activiteiten die hieraan bijdragen en volgen zij trainingen. Door deze interventie ontwikkelen de jongeren ‘soft skills’, bouwen ze een netwerk op en krijgen ze meer inzicht in hun eigen kracht en mogelijkheden.

Lees meer

Thumbnail

Relim

De Relim methodiek richt zich op mensen met psychische problemen of een psychiatrische stoornis, vaak in combinatie met sociale problematiek. Het doel is het vergroten van zelfredzaamheid, eigen regie en empowerment door middel van werk. De Relim methodiek kent een arbeidsrehabilitatietraject en een resocialisatietraject. Deelnemers worden begeleid en ondersteund door (assistent)werkbegeleiders en trajectbegeleiders.

Lees meer

Thumbnail

Vrijbaan Empowerment Methode

Het doel van deze interventie is het vergroten van de empowerment van mensen, zodat ze actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Er is ook aandacht voor werk  vinden én behouden. De interventie is gericht op alle mensen die zich in een situatie bevinden die zijzelf als belemmerend ervaren bij het verwerven van een maatschappelijke positie of een plaats op de arbeidsmarkt. In de training wordt aan de volgende zes componenten gewerkt: competentie, zelfbeschikking, impact, betekenis, positief identiteitsgevoel en groepsoriëntatie.

Lees meer

Thumbnail

Werk: een zorg minder! (WEZM!)

Deze methode heeft als doel het activeren van langdurig werklozen met multiproblematiek, door werk in te zetten als middel voor een sluitende aanpak tussen werk en zorg. De aanpak verkleint de afstand tot de arbeidsmarkt. En de  zorgproblematiek van de klanten wordt aangepakt. Een effectmeting van WEZM! Laat zien dat de overgrote meerderheid van de deelnemers na afloop van het traject in één of andere vorm geactiveerd is, terwijl dit voor de meerderheid van cliënten uit de controlegroep niet het geval is.

Lees meer